uitspraak (8 gevonden)

Dutch declaratoire uitspraak

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - rechterlijke uitspraak, vaak in de vorm van een beschikking, waarin de rechtsverhouding tussen overheid en burger of positie van een overheidsbesluit wordt vastgesteld. Bijv. uitspraak van een rechter dat een besluit nietig is en dus nooit werkzaam geweest is.Deel deze pagina met:      
Dutch einduitspraak English final judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - uitspraken tot schorsing der vervolging of tot verklaring van onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid of nietigheid van dagvaarding en die welke na afloop van het gehele onderzoek op de terechtzitting over de zaak worden gedaan, met andere woorden: de ~ waarmee het strafproces in de betreffende instantie (Rb., Hof, HR) wordt afgesloten.


Artikel 138 WvSv:

Worden verstaan:
onder beschikkingen de niet op de terechtzitting gegeven beslissingen;
onder uitspraken de op de terechtzitting gegeven beslissingen;
onder einduitspraken de uitspraken tot schorsing der vervolging of tot verklaring van onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid of nietigheid van dagvaarding, en die welke na afloop van het geheele onderzoek op de terechtzitting over de zaak worden gedaan.

Deel deze pagina met:      
Dutch einduitspraak English final judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - vonnis (rechtbank) of arrest (Hof of HR), waarmee het geschil in de betreffende instantie (Rb, Hof of HR) wordt beëindigd.


nadere verklaring interlocutoir vonnis

Artikel 401a Rv:

1Van uitspraken, waarbij een voorlopige voorziening wordt toegestaan of geweigerd, kan beroep in cassatie worden ingesteld voordat de einduitspraak is gewezen.
2Van andere tussenvonnissen of tussenarresten kan beroep in cassatie slechts tegelijk met dat van het eindvonnis of eindarrest worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald of artikel 75, eerste lid, van toepassing is.

Deel deze pagina met:      
Dutch prejudiciele uitspraak English prejudicial judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - de prejudiciele beslissing van het Internationaal Hof van Justitie, een van de instellingen van de Europese Gemeenschap, op een door een rechterlijke instantie van een lidstaat opgeworpen vraag op het terrein van het gemeenschapsrecht.


hierarchische verhouding hoger prejudiciele vraag

tegenstelling prejudiciele herziening

Artikel 234 EG-Verdrag:

Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen
a) over de uitlegging van dit Verdrag,
b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap en van de ECB,
c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen, wanneer die statuten daarin voorzien.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden.

Deel deze pagina met:      
Dutch provisionele uitspraak / provisioneel vonnis English provisional judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - soort tussenvonnis waarbij de rechter beslist over een eis tot het treffen van voorlopige voorzieningen voor de duur van het geding; uitspraak door de rechter, gedaan vóór het eindvonnis in een aanhangig geding, waarbij hij een beslissing geeft over een voorlopige voorziening.


nadere verklaring provisionele eis / provisionele vordering

nadere verklaring tussenvonnis

nadere verklaring eindvonnis

Artikel 51 Rv:

1Ten aanzien van vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen geschiedt de betekening aan hun kantoor of aan de persoon of de woonplaats van een van de beherende vennoten. Na de ontbinding geschiedt zij aan het kantoor, de persoon of de woonplaats van een van de vereffenaars. Indien afschrift van het exploot wordt gelaten aan een beherende vennoot, of, na de ontbinding, aan een vereffenaar, is het exploot gedaan aan de vennootschap in persoon.
2Ten aanzien van maatschappen die een gemeenschappelijke naam voeren, geschiedt de betekening aan hun kantoor.


Artikel 232 Rv:

1De rechter kan, voordat hij definitief over de zaak beslist, een tussenvonnis wijzen.
2Van de artikelen 230 en 231, eerste lid, kan, voor zover nodig, worden afgeweken indien een tussenvonnis wordt gewezen ter beslissing op een incidentele vordering en de wederpartij te kennen geeft tegen toewijzing geen bezwaar te hebben.

Deel deze pagina met:      
Dutch uitblijvende uitspraak / uitblijven uitspraak / uitgebleven uitspraak

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - gerechtelijke uitspraak die op zich laat wachten. Bijv. bij ~ langer dan drie maanden konden partijen vroeger vorderen dat de zaak opnieuw zou worden bepleit. Deze regel is met de invoering van het nieuw burgerlijk procesrecht geschrapt. Zie art 47 oud Rv..


nadere verklaring uitspraak

nadere verklaring uitstel uitspraak

nadere verklaring beschikking


Deel deze pagina met:      
Dutch uitspraak English decision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - door de rechter in het openbaar uitgesproken beslechting van een burgerlijk, bestuurlijk of strafrechtelijk geschil dat (meestal) wordt vastgelegd in een vonnis, arrest of beschikkin. Een dergelijke beslissing van bestuursrechtelijke beroepsinstanties (Centrale Raad van Beroep, College van Beroep van het Bedrijfsleven, Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) wordt ~ genoemd i.t.t."vonnis" van rechtbanken, sector bestuursrecht, en "arrest" van de gerechtshoven en de Hoge Raad in civiele- en strafzaken;in de volksmond: vonnis.


hierarchische verhouding hoger provisionele uitspraak / provisioneel vonnis

nadere verklaring beslissing

nadere verklaring uitblijvende uitspraak / uitblijven uitspraak / uitgebleven uitspraak

hierarchische verhouding hoger eindvonnis

Artikel 28 Rv:

1Het is aan partijen verboden aan derden mededelingen te doen omtrent:
a.het verhandelde op een zitting met gesloten deuren of een zitting waarbij slechts bepaalde personen zijn toegelaten;
b.andere gegevens uit een procedure, indien de rechter zulks heeft bepaald.
2De rechter kan het verbod, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van een der partijen geheel of gedeeltelijk opheffen.


Artikel 9 Rv:

Komt de Nederlandse rechter niet op grond van de artikelen 2 tot en met 8 rechtsmacht toe, dan heeft hij niettemin rechtsmacht indien:
a.het een rechtsbetrekking betreft die ter vrije bepaling van partijen staat en de verweerder of belanghebbende in de procedure is verschenen niet uitsluitend of mede met het doel de rechtsmacht van de Nederlandse rechter te betwisten, tenzij voor rechtsmacht van de Nederlandse rechter geen redelijk belang aanwezig is,
b.een gerechtelijke procedure buiten Nederland onmogelijk blijkt, of
c.een zaak waarbij uitsluitend een vordering is ingesteld voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden is en het onaanvaardbaar is van de eiser te vergen dat hij de zaak aan het oordeel van een rechter van een vreemde staat onderwerpt.

Deel deze pagina met:      
Dutch uitstel uitspraak English postponement of decision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - wachten om de uitspraak te doen. Bijv. ~ op verzoek van partijen die nog op het allerlaatst een minnelijke regeling willen treffen.


tegenstelling schorsing / schorsen / geschorst

229 Rv.
Deel deze pagina met: