prejudiciele vraag (1 gevonden)

Dutch prejudiciële vraag / (mv.) prejudiciële vragen English preliminary question

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - indien de nationale rechter twijfelt aan een europeesrechtelijke aangelegenheid moet hij vooraleer uitspraak te doen, het Hof van Justitie om uitleg vragen. Het Hof van Justitie geeft dan een prejudiciële beslissing.


nadere verklaring Europees Hof van Justitie (EHvJ) / (oneigen.) Europese Hof van Justitie

hierarchische verhouding hoger prejudiciële herziening

Artikel 234 EG-Verdrag:

Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen
a) over de uitlegging van dit Verdrag,
b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap en van de ECB,
c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen, wanneer die statuten daarin voorzien.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden.

Deel deze pagina met: