provisionele uitspraak / provisioneel vonnis (1 gevonden)

Dutch provisionele uitspraak / provisioneel vonnis English provisional judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - soort tussenvonnis waarbij de rechter beslist over een eis tot het treffen van voorlopige voorzieningen voor de duur van het geding; uitspraak door de rechter, gedaan vóór het eindvonnis in een aanhangig geding, waarbij hij een beslissing geeft over een voorlopige voorziening.


nadere verklaring provisionele eis / provisionele vordering

nadere verklaring tussenvonnis

nadere verklaring eindvonnis

Artikel 51 Rv:

1Ten aanzien van vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen geschiedt de betekening aan hun kantoor of aan de persoon of de woonplaats van een van de beherende vennoten. Na de ontbinding geschiedt zij aan het kantoor, de persoon of de woonplaats van een van de vereffenaars. Indien afschrift van het exploot wordt gelaten aan een beherende vennoot, of, na de ontbinding, aan een vereffenaar, is het exploot gedaan aan de vennootschap in persoon.
2Ten aanzien van maatschappen die een gemeenschappelijke naam voeren, geschiedt de betekening aan hun kantoor.


Artikel 232 Rv:

1De rechter kan, voordat hij definitief over de zaak beslist, een tussenvonnis wijzen.
2Van de artikelen 230 en 231, eerste lid, kan, voor zover nodig, worden afgeweken indien een tussenvonnis wordt gewezen ter beslissing op een incidentele vordering en de wederpartij te kennen geeft tegen toewijzing geen bezwaar te hebben.

Deel deze pagina met: