beslissing (15 of meer gevonden)

Dutch beslissing English decision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - deel aan het slot van een rechterlijke uitspraak dat het (eind)oordeel inhoudt.


nadere verklaring uitspraak

nadere verklaring rechtmatigheidstoetsing

nadere verklaring beschikking

onderdeel meeromvattende beslissing


Deel deze pagina met:      
Dutch beslissing

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (algemeen) - oordeel ter afdoening van kerkelijke geschillen.Deel deze pagina met:      
Dutch beslissing

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - beschikkingen als de uitspraken.


Artikel 138 wvsv:

Worden verstaan:
onder beschikkingen de niet op de terechtzitting gegeven beslissingen;
onder uitspraken de op de terechtzitting gegeven beslissingen;
onder einduitspraken de uitspraken tot schorsing der vervolging of tot verklaring van onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid of nietigheid van dagvaarding, en die welke na afloop van het geheele onderzoek op de terechtzitting over de zaak worden gedaan.

Deel deze pagina met:      
Dutch beslissingsschema English decision scheme

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - wettelijk schema dat de strafrechter in elke strafzaak tijdens de beraadslaging moet afwerken. Dit wordt ook wel beslissingsmodel van 348/350 WvSv genoemd, omdat de vragen die het WvSv de rechter verplicht een antwoord op te geven in een vaste volgorde moeten worden beantwoord. Dit beslissingsmodel is vastgelegd in de artikelen 348 en 350 WvSv. (bron: Cleiren, Corstens, Koopmans, Mevis)


onderdeel hoofdvragen

onderdeel voorvragen

Artikel 348 WvSv:

De rechtbank onderzoekt op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting de geldigheid der dagvaarding, hare bevoegdheid tot kennisneming van het telastegelegde feit en de ontvankelijkheid van den officier van justitie en of er redenen zijn voor schorsing der vervolging.


Artikel 350 WvSv:

Indien het onderzoek in artikel 348 bedoeld, niet leidt tot toepassing van artikel 349, eerste lid, beraadslaagt de rechtbank op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting over de vraag of bewezen is dat het feit door den verdachte is begaan, en, zoo ja, welk strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de wet oplevert; indien wordt aangenomen dat het feit bewezen en strafbaar is, dan beraadslaagt de rechtbank over de strafbaarheid van den verdachte en over de oplegging van straf of maatregel, bij de wet bepaald.

Deel deze pagina met:      
Dutch bewijsbeslissing English evidence ruling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - beslissing van de strafrechter dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan.


nadere verklaring bewezenverklaring / bewezen verklaren / bewezen verklaard

onderdeel overtuigend bewijs

onderdeel wettig bewijs

Artikel 338 WvSv:

1. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen.

Deel deze pagina met:      
Dutch bindende beslissing English binding decision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - beslissing waaraan de betrokken partijen gebonden zijn.


tegenstelling bindend advies

25a Aw.
Deel deze pagina met:      
Dutch eindbeslissing English final decision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - eindoordeel, waartegen - voor zover niet in hoogste ressort is geprocedeerd - (hoger) beroep kan ingesteld.


onderdeel eindvonnis

niet gelijk aan eindbeschikking

Artikel 60 ZPW:

1. Van de eindbeslissingen van de Raad ingevolge de artikelen 54 en 55 staat beroep open bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.
2. Het beroep bij het gerechtshof moet binnen drie maanden na de verzending van de beslissing van de Raad voor het Kwekersrecht bij dagvaarding worden ingesteld.
3. De dagvaarding moet binnen 8 dagen na haar dagtekening in het Nederlands Rassenregister worden ingeschreven. Bij gebreke van tijdige inschrijving is appellant verplicht de schade te vergoeden, geleden door hen, die te goeder trouw na die termijn en voor de inschrijving rechten hebben verkregen, waarop de vernietiging of toewijzing ener opeising invloed hebben.
4. Zodra een eindbeslissing aangaande een vordering tot vernietiging of toewijzing ener opeising in kracht van gewijsde is gegaan of de instantie is vervallen, wordt daarvan op verzoek van de meest gerede partij in het Nederlands Rassenregister aantekening gedaan.


Artikel 236 WvSr:

1. Hij die door enige handeling opzettelijk eens anders afstamming onzeker maakt, wordt, als schuldig aan verduistering van staat, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.
3. Vervolging heeft niet plaats dan nadat een verzoek tot inroeping of tot betwisting van staat is gedaan en de burgerlijke rechter daarop een eindbeslissing heeft gegeven. Indien het verzoek echter door het stilzitten van partijen onvoldoende voortgang vindt, kan vervolging ook plaats hebben nadat de burgerlijke rechter heeft beslist dat er een begin van bewijs is.

Deel deze pagina met:      
Dutch feitelijke beslissing

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - beslissing die een (scheids)rechter neemt op grond van een geconstateerd feit; beslissing ten aanzien van de feiten d.w.z. beslissing welke feiten als vaststaand worden aangenomen en die een rol zullen spelen bij de rechtsbeslissing.Deel deze pagina met:      
Dutch geappelleerde beslissingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - beslissing waartegen hoger beroep wordt ingesteld.Deel deze pagina met:      
Dutch Geluidswagen Oegstgeest-beslissing

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - zaak waarin de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Staat bepaalde dat beleid met betrekking tot geluidswagens, waarbij er nauwelijks nog sprake was van een gebruik van enige betekenis van het communicatiemiddel, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.


Artikel 7 Gw:

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Deel deze pagina met:      
Dutch medebeslissingsprocedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - één van de procedures die door de instellingen van de Europese Unie gebruikt worden om tot nieuwe, wetgevende beslissingen te komen. door de ~ krijgt het Europees Parlement een grote stem in de besluitvormingsprocedure. Andere instelling die meewerken aan deze procedure zijn: de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie.


nadere verklaring Europees parlement

nadere verklaring Raad van de Europese Unie

Artikel 251 EG-Verdrag:

1. Wanneer in dit Verdrag voor de aanneming van een besluit naar dit artikel wordt verwezen, is de onderstaande procedure van toepassing.
2. De Commissie dient een voorstel in bij het Europees Parlement en bij de Raad.
Met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na advies van het Europees Parlement,
ù kan de Raad, indien hij alle in het advies van het Europees Parlement vervatte amendementen goedkeurt, het voorgestelde besluit in de aldus geamendeerde versie vaststellen;
ù kan de Raad, indien het Europees Parlement geen amendementen voorstelt, het voorgestelde besluit vaststellen;
ù stelt de Raad in de andere gevallen een gemeenschappelijk standpunt vast en deelt hij dit mede aan het Europees Parlement. De Raad stelt het Europees Parlement ten volle in kennis van de redenen die hem hebben geleid tot het vaststellen van zijn gemeenschappelijk standpunt. De Commissie stelt het Europees Parlement ten volle in kennis van haar standpunt.
Indien het Europees Parlement binnen een termijn van drie maanden na deze mededeling:
a) het gemeenschappelijk standpunt goedkeurt of zich niet heeft uitgesproken, wordt het betrokken besluit geacht overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt te zijn aangenomen;
b) het gemeenschappelijk standpunt met volstrekte meerderheid van zijn leden verwerpt, wordt het voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen;
c) met volstrekte meerderheid van zijn leden amendementen op het gemeenschappelijk standpunt voorstelt, wordt de geamendeerde tekst toegezonden aan de Raad en aan de Commissie, die advies over deze amendementen uitbrengt.
3. Indien de Raad binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de amendementen van het Europees Parlement al deze amendementen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen goedkeurt, wordt het betrokken besluit geacht te zijn aangenomen in de vorm van het aldus geamendeerde gemeenschappelijk standpunt; de Raad besluit evenwel met eenparigheid van stemmen over de amendementen waarover de Commissie negatief advies heeft uitgebracht. Indien de Raad niet alle amendementen goedkeurt, roept de voorzitter van de Raad, in overeenstemming met de voorzitter van het Europees Parlement, binnen zes weken het bemiddelingscomité bijeen.
4. Het bemiddelingscomité bestaat uit de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en een gelijk aantal vertegenwoordigers van het Europees Parlement en heeft tot taak met een gekwalificeerde meerderheid van de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en met een meerderheid van de vertegenwoordigers van het Europees Parlement overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke ontwerp-tekst. De Commissie neemt aan de werkzaamheden van het bemiddelingscomité deel en neemt alle nodige initiatieven om de standpunten van het Europees Parlement en de Raad nader tot elkaar te brengen. Bij de vervulling van deze taak bestudeert het bemiddelingscomité het gemeenschappelijk standpunt op basis van de door het Europees Parlement voorgestelde amendementen.
5. Wanneer het bemiddelingscomité binnen een termijn van zes weken nadat het is bijeengeroepen, een gemeenschappelijke ontwerp-tekst goedkeurt, beschikken het Europees Parlement en de Raad over een termijn van zes weken na deze goedkeuring om het betrokken besluit overeenkomstig de gemeenschappelijke ontwerp-tekst aan te nemen, met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wat het Europees Parlement betreft, en met gekwalificeerde meerderheid wat de Raad betreft. Wanneer een van de twee instellingen het voorgestelde besluit niet binnen die termijn goedkeurt, wordt het geacht niet te zijn aangenomen.
6. Wanneer het bemiddelingscomité geen gemeenschappelijke ontwerp-tekst goedkeurt, wordt het voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen.
7. De in dit artikel vermelde termijnen van drie maanden en zes weken worden, op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad, met ten hoogste één maand, respectievelijk twee weken verlengd.

Deel deze pagina met:      
Dutch meeromvattende beslissing English comprising decision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - als de aanvraag van de asielzoeker wordt ingewilligd of afgewezen, krijgt hij een beschikking waaraan verschillende rechtsgevolgen zijn verbonden. Een van die gevolgen is de beëindiging van de opvang. Bij afwijzing ontstaat tegelijkertijd een vertrekplicht voor de vreemdeling. Als de vreemdeling niet zelf vertrekt, heeft de minister van Justitie de bevoegdheid tot uitzetting over te gaan.


hierarchische verhouding hoger vertrekplicht

nadere verklaring beschikking

hierarchische verhouding hoger asielprocedure


Deel deze pagina met:      
Dutch planologische kernbeslissing

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - landelijke regels voor de inrichting van Nederland. Zo'n pkb beschrijft vrij globaal wat er met de ruimte moet gebeuren. Komt in een bepaald gebied landbouw of is het gereserveerd voor toerisme? Lagere overheden zoals provincies en gemeenten werken deze plannen verder uit. Een voorbeeld van een planologische kernbeslissing (pkb) is de Derde nota Waddenzee. In dit plan staan bescherming en duurzame ontwikkeling van het Waddengebied centraal. (Bron: VROM)


Artikel 3 wet RO:

De afdelingen 2 en 6 zijn niet van toepassing op de Hoge Raad.

Deel deze pagina met:      
Dutch prejudiciële beslissing English preliminary ruling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - indien de nationale rechter twijfelt aan een europeesrechtelijke aangelegenheid moet hij, vooraleer uitspraak te doen, het Hof van Justitie om uitleg vragen. Het Hof van Justitie geeft dan een ~.


nadere verklaring Europees Hof van Justitie (EHvJ) / (oneigen.) Europese Hof van Justitie

niet gelijk aan prejudiciële herziening

Artikel 234 EG-Verdrag:

Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen
a) over de uitlegging van dit Verdrag,
b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap en van de ECB,
c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen, wanneer die statuten daarin voorzien.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden.


Artikel 177 EG-Verdrag:

1. Het beleid van de Gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, dat een aanvulling vormt op het beleid van de lidstaten, is gericht op de bevordering van:
ù de duurzame economische en sociale ontwikkeling van de ontwikkelingslanden en meer in het bijzonder van de armste ontwikkelingslanden;
ù de harmonische en geleidelijke integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie;
ù de strijd tegen de armoede in de ontwikkelingslanden.
2. Het beleid van de Gemeenschap op dit gebied draagt bij tot de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en van de rechtsstaat, alsmede tot de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
3. De Gemeenschap en de lidstaten houden zich aan de verbintenissen en de doelstellingen die zij in het kader van de Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties hebben onderschreven.

Deel deze pagina met:      
Dutch rechtsbeslissing

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - beslissing van juridische aard met zekere rechtsgevolgen. Bijv. het handelen van persoon Janssen is onrechtmatig.Deel deze pagina met:      
...