beschikking (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...    Italian sanzione amministrativa
    Polish wyklarować sięrechtswetenschap - bekeuring voor gedragingen die vallen onder het regime van de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (de Wet Mulder). De ~ is wat de politie uitschrijft als zij een gedraging constateert. De ~ wordt vervolgens gestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Die maakt een beschikking en stuurt die naar de betrokkene.

Artikel 4 WAHV:

1. De administratieve sanctie wordt opgelegd bij een gedagtekende beschikking. De beschikking bevat een korte omschrijving, onder verwijzing naar de aanduiding in de bijlage, van de gedraging ter zake waarvan zij is gegeven en het voor die gedraging bepaalde bedrag van de administratieve sanctie, de datum en het tijdstip waarop, alsmede de plaats waar de gedraging is geconstateerd. Bij ministeriële regeling worden het model van de beschikking en dat van de aankondiging van de beschikking vastgesteld, of de eisen waaraan het model moet voldoen.
2. Zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van de beschikking uitgereikt aan degene tot wie zij zich richt, of wordt deze achtergelaten in of aan het motorrijtuig. De bekendmaking van de beschikking geschiedt binnen vier maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden, door toezending van de beschikking aan het adres dat betrokkene heeft opgegeven of, indien dat niet mogelijk is en de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, aan het adres dat is opgenomen in het kentekenregister. Indien de brief onbestelbaar blijkt te zijn, wordt de beschikking gezonden naar het in de basisadministratie persoonsgegevens vermelde adres, tenzij dit hetzelfde is als hetgeen is opgenomen in het kentekenregister. Indien de brief ook op het in de basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adres onbestelbaar blijkt te zijn, wordt de beschikking geacht aan de betrokkene bekend te zijn.
3. In een geval als bedoeld in artikel 31, eerste lid, geschiedt de bekendmaking door uitreiking van de beschikking aan betrokkene. De weigering de beschikking in ontvangst te nemen, schort de bekendmaking daarvan niet op.
4. De beschikking vermeldt de dag waarop krachtens artikel 23 de sanctie uiterlijk moet zijn voldaan. Tevens vermeldt de beschikking dat de sanctie dient te worden voldaan door middel van de toegezonden acceptgiro dan wel op een in die beschikking aangeduide plaats, alsmede de verhogingen die krachtens artikel 23, tweede lid, en artikel 25 op de administratieve sanctie vallen, indien deze niet tijdig wordt voldaan.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Niederländisches Krankenhausverordnung (Rahmengesetz)
    French Loi (cadre) néerlandaise sur les ordonnances hospitalières
    Spanish Ley (marco) neerlandesa de órdenes de hospitalización
    Italian Legge olandese sugli ordini ospedalieri (legge quadro)
    Polish Holenderska ustawa ramowa o zamówieniach szpitalnychaansprakelijkheidsrecht (algemeen) - wet van 25 juni 1997 waarin beginselen zijn vastgesteld voor verpleging in inrichtingen van strafrechtelijk ter beschikking gestelden (TBS'ers). De ~ maakt het mogelijk om de vrijheden van TBS'ers in te perken en onder omstandigheden jegens hen geweld te gebruiken.

hierarchische verhouding hoger Gratiewet (Gratw)

Artikel 1 bvtg:

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
b. inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden: een inrichting als bedoeld in artikel 37d, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
c. particuliere inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 90quinquies, eerste lid, in samenhang met artikel 37d, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht;
d. inrichting: een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90quinquies, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;
e. rijksinrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 90quinquies, tweede lid, in samenhang met artikel 37d, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafrecht;
f. justitiële particuliere inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 90quinquies, tweede lid, in samenhang met artikel 37d, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht;
g. hoofd van de inrichting: het hoofd van de inrichting, waarin de verpleegde is opgenomen, alsmede diens vervanger als bedoeld in artikel 6, vierde lid;
h. hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden: het hoofd van de inrichting als bedoeld onder g of, ingeval een ter beschikking gestelde in een particuliere inrichting, niet zijnde een justitiële particuliere inrichting, is opgenomen, het hoofd van die inrichting alsmede de voor de behandeling van de ter beschikking gestelde verantwoordelijke persoon;
i. ter beschikking gestelde: een ter beschikking gestelde ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van overheidswege als bedoeld in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht is gegeven;
j. verpleegde: een persoon die in een inrichting is opgenomen;
k. personeelslid of medewerker: een persoon, die een taak uitvoert in het kader van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden;
l. reclasseringswerker: een reclasseringswerker als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1995;
m. rechtsbijstandverlener: de advocaat of de medewerker van de stichting, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand;
n. Raad: de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming;
o. beroepscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 67, tweede lid;
p. commissie van toezicht: een commissie als bedoeld in artikel 10;
q. uitspraak: een door een beklag- of beroepscommissie naar aanleiding van een door een ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde ingediend klaag- of beroepschrift genomen beslissing;
r. beklagcommissie: een commissie als bedoeld in artikel 59, eerste lid;
s. bestuur: het bestuur van de rechtspersoon die een justitiële particuliere inrichting beheert;
t. verpleging: het samenstel van handelingen, gericht op:
1°. de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen, en
2°. de verzorging van de verpleegde tijdens de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbenemende straf of maatregel, waaronder begrepen het doen van een aanbod aan de verpleegde tot en het bevorderen en vergemakkelijken van zijn behandeling;
u. behandeling: het samenstel van handelingen, gericht op een dusdanige vermindering van de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen dat het doen terugkeren van de verpleegde in de maatschappij verantwoord is;
v. verplegings- en behandelingsplan: een plan als bedoeld in artikel 16, eerste lid, zoals dat ten aanzien van een verpleegde wordt toegepast;
w. verpleegdedossier: een dossier als bedoeld in artikel 19, eerste lid;
x. evaluatieverslag: een verslag als bedoeld in artikel 18, tweede lid;
y. persoonlijke verblijfsruimte: de verblijfsruimte als bedoeld in artikel 16, eerste lid;
z. afzondering: het insluiten van een verpleegde in een gangbare woon- of verblijfsruimte, de persoonlijke verblijfsruimte daaronder begrepen, in afwijking van de in de inrichting geldende regels;
aa. separatie: het insluiten van een verpleegde in een speciale voor separatie bestemde verblijfsruimte;
bb. huisregels: regels als bedoeld in artikel 7, eerste lid.


Artikel 21 bvtg:

1. Het recht van de verpleegde op onaantastbaarheid van zijn lichaam, de van zijn lichaam afgescheiden stoffen, zijn kleding en zijn persoonlijke verblijfsruimte kan overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk worden beperkt.
2. Het recht van de ter beschikking gestelde op onaantastbaarheid van zijn lichaam kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 worden beperkt.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch positive Entscheidung
    French décision favorable
    Spanish decisión favorable
    Italian decisione favorevole
    Polish pozytywna decyzjaprocesrecht - vonnis waarbij een persoon voordeel heeft (wordt begunstigd).


Deel deze pagina met:      
    Deutsch ablehnende Entscheidung
    French décision défavorable
    Spanish decisión desfavorable
    Italian decisione sfavorevole
    Polish niekorzystna decyzjaprocesrecht - vonnis waarbij een persoon nadeel heeft (wordt belast).


Deel deze pagina met:      
    Deutsch behördliche Entscheidung / behördliche Anordnung
    French décision administrative / ordonnance administrative
    Spanish decisión administrativa / orden administrativa
    Italian decisione amministrativa / ordine amministrativo
    Polish decyzja administracyjna/porządek administracyjnyprocesrecht (bestuursprocesrecht) - een door het bestuursorgaan genomen besluit dat niet van algemene strekking is, maar betrekking heeft op de gezagsverhouding tussen overheid en een bepaalde burger of groep burgers. Bijv. ~ waarin aan de heer X een WW-uitkering wordt toegekend;uitpraak van de bestuursrechter.

niet gelijk aan besluit / (mv.) besluiten

niet gelijk aan beleidsregels

tegenstelling besluit van algemene strekking

nadere verklaring eindbeschikking

1:3 AWB.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Entscheidung
    French jugement
    Spanish fallo
    Italian decisione
    Polish postanowienieprocesrecht (strafprocesrecht) - rechterlijke beslissing tijdens het verloop van een strafproces, niet uitgesproken op de terechtzitting; een strafrechtelijk minderjarige kan door de rechter ter ~ van de regering worden gesteld ter opvoeding in een tuchtschool.

niet gelijk aan besluit / (mv.) besluiten

niet gelijk aan beleidsregels

nadere verklaring vrije beschikking

nadere verklaring eindbeschikking


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verordnung / Dekret
    French ordonnance / décret
    Spanish orden / decreto
    Italian ordine / decreto
    Polish zarządzenie / dekretprocesrecht - regeling bij schriftelijk stuk; bepaling, uitspraak in een verzoekschriftprocedure. Bijv. de echtscheidingsbeschikking; beheer, de volledige zeggenschap, met alle bevoegdheden ook tot vervreemding etc.; handeling.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (letselschaderecht) - bancaire voorwaarde op dat de rekeninggemachtigde voor het 18de levensjaar van de rekeninghouder geen bedragen mag opnemen, zonder dat de kantonrechter daar toestemming voor heeft gegeven.


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Einspruchsentscheidung
    French décision sur l'opposition
    Spanish decisión sobre la oposición
    Italian decisione sull'opposizione
    Polish decyzja w sprawie sprzeciwubestuursrecht - beslissing van een bestuursorgaan op een bezwaarschrift.

7:12 AWB.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verfügungsmacht über das Eigentum
    French pouvoir de disposition sur les biens
    Spanish poder de disposición sobre la propiedad
    Italian potere di disporre dei beni immobili
    Polish uprawnienia do dysponowania mieniemgoederenrecht (vermogensrecht) - recht om over een zaak te mogen beschikken. Een persoon moet over een zaak ~ bezitten om het aan een ander te kunnen overdragen; alleen wie ~ heeft, zal de rechten aan een ander kunnen overdragen, maar soms beschermt de wet de verkrijger van een goed die te goeder trouw meende met een beschikkingsbevoegde overdrager te doen te hebben

nadere verklaring beslaglegging / beslag leggen / beslag gelegd

84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verfügungsakt
    French acte de disposition
    Spanish acto de disposición
    Italian atto di disposizione
    Polish akt rozrządzeniaondernemingsrecht - activiteit binnen maatschapsverband die niet als beheersdaad is aan te merken. ~ vallen buiten het maatschapsdoel. Beheersdaden en ~ worden contractueel vastgelegd en zijn afhankelijk van het soort maatschap. Het onderscheid is van belang voor derden die willen weten hoe de vertegenwoordigingsbevoegdheid geregeld is.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - persoon aan wie de beschikkingsrechten van levensverzekering toekomen. De ~ kan o.a. de verzekeringnemer zelf zijn of een persoon die in diens rechten treedt.

onderdeel beschikkingsrechten


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verfügungsakt
    French acte de disposition
    Spanish acto de disposición
    Italian atto di smaltimento
    Polish akt unieszkodliwianiagoederenrecht (vermogensrecht) - wijze waarop over een zaak kan worden beschikt. Bijv. door het aan een ander in eigendom over te dragen.

nadere verklaring eigendomsrechten

tegenstelling beschikkingsonbevoegdheid


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verfügungsmacht
    French pouvoir de disposition
    Spanish facultad de disposición
    Italian potere di smaltimento
    Polish uprawnienie do unieszkodliwianiagoederenrecht (vermogensrecht) - bevoegdheid om een goed te vervreemden. Bijv. geld representeert het vermogen om ~ te verwerven over zaken.

84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - omstandigheid dat een persoon niet of onvoldoende recht heeft om over een zaak te mogen beschikken, waardoor hij die niet geldig kan overdragen. ~ is gebaseerd op het beginsel dat niemand meer recht kan overdragen dan hij bezit. Bijv. wie niet de eigenaar van de fiets is, kan - in beginsel - het eigendom van de fiets niet (rechtsgeldig) overdragen.

tegenstelling handelingsonbevoegd

84 Boek 3 BW.

86 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.