akte (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - verkoopovereenkomsten waarbij een zaak wordt verkocht door A aan B en aansluitend wordt doorverkocht aan C. A levert echter rechtstreeks aan C.

tegenstelling koopovereenkomst / koopcontract

niet gelijk aan levering per constitutum possessorium

niet gelijk aan levering brevi manu


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (bewijsrecht) - vaststelling van de verschuldigdheid zonder meer, dus zonder aanduiding van de onderliggende rechtsverhouding, van de oorzaak. aan de ~ wordt onvolledige bewijskracht toegekend. Schuldbekentenis waarbij het recht van de begunstigde niet verbonden is aan de dekkingsverhouding of de overeenkomst tussen de bedinger en belover. Indien de dekkingsverhouding wegvalt, blijft het recht van de begunstigde bestaan.

tegenstelling gecauseerde schuldbekentenis


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


- akte waarbij de verdragtekst is aangenomen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


- bewijsstuk waardoor een persoon niet verplicht is de oorspronkelijke titels te overleggen.

onderdeel titel


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (bewijsrecht) - ondertekend geschrift dat bestemd is om tot bewijs te dienen.

nadere verklaring authentieke akten

nadere verklaring grosse / (mv.) grossen

nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 156 Rv:

1Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen.
2Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.
3Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn.


Artikel 161 Rv:

Een in kracht van gewijsde gegaan, op tegenspraak gewezen vonnis waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan, levert dwingend bewijs op van dat feit.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - verzoek doen; geven van enige verklaring of toelichting in een kort processtuk (meestal 1 of 2 A4-tjes).


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - verklaring van de rolrechter in proces-verbaal dat ondanks verwittiging een partij bepaalde processtukken (meestal een conclusie of akte) niet op de rolzitting heeft ingediend. Daardoor vervalt het recht van die partij om alsnog die conclusie in te dienen of te concluderen.


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

133 Rv.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (notarieel recht) - verlijden van een akte door de notaris.


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - een eenvoudige schriftelijke verklaring waarin een partij, bijv. nadat de voorgeschreven conclusies gewisseld zijn, alsnog een uitlating doet welke eigenlijk in een conclusie thuishoort, zoals een simpele ontkenning van een door de tegenpartij aangevoerd feit of een bewijsaanbod.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (ambtenarenrecht) - bewijsstuk waarmee een persoon de hoedanigheid van ambtenaar wordt toegekend.

nadere verklaring aanstelling / aanstellen / aangesteld


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Zertifikat von einem Anwalt an einen Anwalt
    French certificat d'avocat à avocat
    Spanish certificado de abogado a abogado
    Italian certificato di un avvocato a un avvocato
    Polish zaświadczenie od prawnika do prawnikarechtswetenschap (advocatuur) - een door de advocaat ondertekende schriftelijke mededeling, bestemd voor de advocaat van de tegenpartij, en aan deze per deurwaardersexploot ter kennis gebracht. In de confraternele omgang tussen advocaten wordt meestal van het uitbrengen van het exploot afgezien.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


personen- en familierechtrecht - bewijs van identiteit, vereist voor de huwelijksvoltrekking bij onmogelijkheid de geboorteakte te vertonen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - door de advocaat opgesteld processtuk waarin een procespartij meedeelt dat hij zich neerlegt bij een uitspraak en dus daartegen geen rechtsmiddel, zoals hoger beroep, zal instellen. Bijv. in de echtscheidingsprocedure kan de ~ de inschrijving van de echtscheiding in de openbare registers bespoedigen.

nadere verklaring afstand doen van rechtsmiddelen / afstand van rechtsmiddelen

nadere verklaring echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 334 Rv:

Elke partij welke zal berust hebben in een vonnis, kan niet meer ontvankelijk zijn om daarvan te komen in hooger beroep.


Artikel 400 Rv:

Het beroep in cassatie staat niet open voor hem, die in de uitspraak heeft berust.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - geschrift (notarieel of onderhands) dat dient tot bewijs dat een vordering wordt overgedragen door de decedent aan de cessionaris. De schuldenaar is dan de debitor cessus. ~ nodig voor het leveren van vorderingen op naam, tezamen met de mededeling aan de debiteur van de vordering. De ~ bevat de goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht. Ondertekening is niet vereist. De ~ hoeft ook niet authentiek te zijn, een onderhandse akte is voldoende.

nadere verklaring onderhandse akte

nadere verklaring cessionaris / (mv.) cessionarissen

nadere verklaring debitor cessus


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

94 Boek 3 BW.

12 evo.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Kompromissinstrument
    French instrument de compromis
    Spanish instrumento de compromiso
    Italian strumento di compromesso
    Polish instrument kompromisuaansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - bij de regeling van averij-grosse schaden het document waarin tussen de reder en de ladingbelanghebbende wordt overeengekomen dat de averij-grosse niet bij gerechtelijke dispache zal worden geregeld, maar bij onderhandse dispache; de ~ bevat meestal ook de aanwijzing van de deskundige die de dispache zal opmaken.

onderdeel gerechtelijke dispache

onderdeel onderhandse dispache

724 wvk.
Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.