authentieke akten (1 gevonden)

Dutch authentieke akten English authentic deeds / official record

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bewijsrecht) - schriftelijk documenten die door notaris of een daartoe bevoegde ambtenaar zijn opgemaakt en waaruit zijn waarnemingen of verrichtingen blijken. Dergelijke akten leveren in beginsel dwingend bewijs op.


nadere verklaring notariƫle akte

nadere verklaring onderhandse akte

nadere verklaring dwingend bewijs

Artikel 156 Rv:

1Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen.
2Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.
3Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn.


Artikel 159 Rv:

1Een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte, geldt als zodanig behoudens bewijs van het tegendeel.
2Een onderhandse akte waarvan de ondertekening door de partij, tegen welke zij dwingend bewijs zou leveren, stellig wordt ontkend, levert geen bewijs op, zolang niet bewezen is van wie de ondertekening afkomstig is. Is degeen tegen wie de akte wordt ingeroepen een ander dan hij die haar ondertekend zou hebben, dan kan worden volstaan met de verklaring, dat men de echtheid van de ondertekening niet erkent.

Deel deze pagina met: