titel (15 of meer gevonden)

Dutch aankomsttitel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechtsgrond, hetgeen op grond waarvan een persoon zakelijk gerechtigde wordt.Deel deze pagina met:      
Dutch aanspreektitels / titulatuur English terms of address

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - wijze waarop bepaalde personen in de aanhef van een brief of tijdens een gesprek dienen te worden aangesproken. Bijv. de ~ van de rechter bij de rechtbank is 'edelachtbare', die van een raadsheer bij het gerechtshof is 'edelgrootachtbare'.


onderdeel weledelgestrenge vrouwe

nadere verklaring raadsheer / raadsheren

niet gelijk aan adel

Artikel 9a Advw:

Tot het voeren van de titel van advocaat is uitsluitend gerechtigd hij die als advocaat binnen Nederland is ingeschreven en hij die buiten Nederland tot het voeren van een overeenkomstige titel bevoegd is.

Deel deze pagina met:      
Dutch afhankelijke verblijfstitel English conditional residency

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - juridische basis tot verblijf in Nederland, waarbij dat verblijf afhankelijk is van verblijf bij een partner, echtgenoot of ouders. De ~ vervalt wanneer de relatie binnen drie jaar wordt verbroken.


nadere verklaring schijnhuwelijk

nadere verklaring gezinsvorming


Deel deze pagina met:      
Dutch beschermde titels English protected titles

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - Nederlandse adellijke titels en ordetekens, de titel van advocaat of procureur, gerechtsdeurwaarder en academische titels. Het onbevoegd voeren van een ~ is als overtreding van de openbare orde strafbaar gesteld.


Artikel 435 WvSr:

Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
1°. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een Nederlandse adellijke titel voert of een Nederlands ordeteken draagt;
2°. hij die zonder ãs Konings verlof waar dit vereist wordt, een vreemd ordeteken, titel, rang of waardigheid aanneemt;
3°. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van advocaat of procureur, gerechtsdeurwaarder, dan wel een der in de artikelen 7.20, 7.22, tweede lid, en 7.22a, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde titels voert;
4°. hij die, door het bevoegd gezag naar zijn identiteitsgegevens gevraagd, een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij in de basisadministratie persoonsgegevens als ingezetene staat ingeschreven of woon- of verblijfplaats opgeeft.

Deel deze pagina met:      
Dutch executoriale titel English title to enforcement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder een vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden "In naam der koningin". Bijv. met een ~ heeft de deurwaarder de macht om alle hem ter beschikking staande middelen te gebruiken om tot nakoming van het vonnis (veelal betaling van het door de rechter toegewezen bedrag) te geraken.


Artikel 430 Rv:

1De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam van de Koning.
3Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

Deel deze pagina met:      
Dutch fiduciaire titel English fiduciary title

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - overdracht door de schuldenaar van een goed aan een schuldeiser. Het doel van de ~ is een schuldeiser verhaal te bieden om in geval van wanprestatie van de vervreemder het overgedragen goed te gelde te kunnen maken. Een dergelijke constructie is echter niet (meer) op deze wijze toegestaan en is dus nietig.


84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch geldige titel English perfect title

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - geldige juridische basis; hetgeen de rechtmatige overdracht van een zaak teweegbrengt. Bijv. een koopovereenkomst is een ~ om een zaak over te dragen.


84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch opvolging onder bijzondere titel in de schuld

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - schuldoverneming.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Vertrag über vermögensrechtliche Zinsen
    French contrat à titre onéreux
    Spanish contrato a título oneroso con arreglo al Derecho de obligaciones (Derecho contractual)".
    Italian contratto a titolo oneroso
    Polish umowa o charakterze odpłatnym

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst waarbij beide partijen iets moeten presteren. Bijv. koopovereenkomst.


onderdeel wederkerige overeenkomst

tegenstelling overeenkomst om niet

Artikel 460 Boek 8 BW:

Van de houders van verschillende exemplaren van hetzelfde cognossement heeft hij het beste recht, die houder is van het exemplaar, waarvan nâ de gemeenschappelijke voorman, die houder was van al die exemplaren, het eerst een ander houder is geworden te goeder trouw en onder bezwarende titel.

Deel deze pagina met:      
Dutch putatieve titel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - putatief: titel bestaat alleen in de gedachten van partijen. (bron: Hijma) Bijv. De vervreemder van een goed is steeds rechthebbende gebleven omdat er geen geldige titel tot overdracht was.Deel deze pagina met:      
Dutch rechtstitel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - de rechtsverhouding die aan zaaksoverdracht ten grondslag ligt.


nadere verklaring koopovereenkomst / koopcontract

nadere verklaring schenking / schenken / geschonken

hierarchische verhouding hoger obligatoire overeenkomst

84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch samengestelde titel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vastgoedrecht) - een overeenkomst tot overdracht van een onroerende zaak tussen A en B en een overeenkomst tot overdracht van die zaak tussen B en C levert een geldige titel op voor de overdracht van die zaak aan C. (J.J. Verhoeven)


onderdeel rechtstitel

hierarchische verhouding hoger overdracht


Deel deze pagina met:      
Dutch titel English title

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - juridische basis; datgene dat de overdracht van een zaak teweegbrengt.


84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch verkrijger onder algemene titel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - persoon die de opvolger is in het geheel (of een evenredig deel) van een vermogen, dus zowel in de baten als de schulden. Bijv. erfopvolging en boedelmenging.


tegenstelling verkrijging onder bijzondere titel

80 Boek 3 BW.

116 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch verkrijging onder algemene titel English acquisition by general title

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - in het geheel (of een evenredig deel) van een vermogen, dus zowel in de goederen als de schulden, opvolgen. Bijv. erfopvolging en boedelmenging.


tegenstelling verkrijging onder bijzondere titel

onderdeel zuivere aanvaarding van nalatenschap

80 Boek 3 BW.

Artikel 249 Boek 6 BW:

De rechtsgevolgen van een overeenkomst gelden mede voor de rechtverkrijgenden onder algemene titel, tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit. In het geval van verdeling van een nalatenschap ingevolge artikel 13 van Boek 4 gelden de rechtsgevolgen van de overeenkomst niet mede voor de kinderen van de erflater, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.

Deel deze pagina met:      
...