aanstelling / aanstellen / aangesteld (1 gevonden)

Dutch aanstelling / aanstellen / aangesteld English appointment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ambtenarenrecht) - eenzijdige rechtshandeling waarbij een overheidsinstantie een persoon als ambtenaar installeert. Aan een persoon de hoedanigheid van ambtenaar toekennen.


niet gelijk aan beëdiging / beëdigen / beëdigd

onderdeel aanstellingsakte

onderdeel ambtenaar / (mv.) ambtenaren

Artikel 1 Aw:

1. Ambtenaar in de zin van deze wet is degene, die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.
2. Tot den openbaren dienst behooren alle diensten en bedrijven door den Staat en de openbare lichamen beheerd.
3. Niet is ambtenaar in de zin van deze wet degene, met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten.
4. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn in deze wet onder ambtenaren gewezen ambtenaren begrepen.

Deel deze pagina met: