verdrag (15 of meer gevonden)

Dutch aanneming van een verdrag English adoption

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - aanvaarding van de verdragstekst door een verdragssluitende Staat. Hierdoor zijn de partijen nog niet direct verbonden aan het verdrag, daarvoor is nog ratificatie van het verdrag nodig.


9 WVV.

1 rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.
Deel deze pagina met:      
Dutch aanvaarding van verdragen / acceptance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- ~ kan plaatsvinden d.m.v. een bekrachtigingsoorkonde, zij kan ook plaats hebben op iedere wijze waaruit definitieve goedkeuring van het verdrag blijkt. bijv. door een schriftelijke mededeling van de diplomatieke vertegenwoordiger.


nadere verklaring bekrachtiging

nadere verklaring ratificatie

nadere verklaring verdragenrecht


Deel deze pagina met:      
Dutch aanvaringstractaten / aanvaringsverdragen English treaty on collission between ships

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - verdragen waarin de gevolgen van aanvaringen tussen schepen zijn geregeld. Bijv. verdrag Brussel van 23 sept. 1910, betreffende aanvaring tussen zeeschepen of tussen zeeschepen en vaartuigen die de binnenwateren bevaren en het verdrag van Genève van 15 maart 1960, betreffende aanvaring tussen binnenschepen, waaronder vlotten, veerponten, baggermolens.


onderdeel tractaat

nadere verklaring verdragenrecht

nadere verklaring aanvaring / aanvaren / aangevaren


Deel deze pagina met:      
Dutch afkondiging van verdragen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - bekendmaking in het Tractatenblad. Burgers zijn slechts aan verdragen verbonden na ~.Deel deze pagina met:      
Dutch Apostilleverdrag / Legalisatieverdrag English Apostille Convention

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten ('s-Gravenhage, 5 oktober 1961, Trb. 1963, nr. 28) met als doel het wederzijds erkennen van officiële documenten waarop de voorgeschreven apostille (certificering van echtheid) op het stuk is geplaatst. Sinds de Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961 is consulaire legalisatie niet nodig wanneer het document voorzien is van een apostille. Een apostille wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land waar het document vandaan komt – in Nederland zijn dat de Arrondissementsrechtbanken - en is van toepassing op de openbare akten. Volgens de Conventie van Den Haag wordt onder openbare akten verstaan documenten die zijn afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot enig rechtelijk orgaan van de staat, waaronder documenten van het Openbaar Ministerie, griffiers of gerechtsdeurwaarders; administratieve documenten; notariële akten; op onderhandse stukken geplaatste offici?le verklaringen zoals verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een document op een bepaalde datum en de echtheid van een handtekening.Deel deze pagina met:      
Dutch authentificatie van de verdragstekst English authentication of the treaty text

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - de tekst van een te sluiten verdrag als authentiek en definitief vaststellen. Dit kan door een in die tekst vermelde procedure of door de ondertekening door de vertegenwoordigers van de verdragssluitende Staten.


10 WVV.
Deel deze pagina met:      
Dutch beginsel van de beweeglijke verdragsgrenzen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (algemeen) - ten aanzien van de opvolgende staat blijven de verdragen gelden voor de nieuw verworven gebiedsdelen.Deel deze pagina met:      
Dutch Benelux verdrag inzake de warenmerken / Benelux-Merkenverdrag (BMV) English Benelux Tready on Trademarks

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - verdrag van 19 maart 1962, waarin Nederland, België en Luxemburg afspreken een eenvormige wet op de merken en een Benelux merkenbureau in te voeren.Deel deze pagina met:      
Dutch bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen English transfer of possession / ownership transfer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - de persoon die een goed bezit, draagt dat bezit over door de feitelijke macht daarover aan de verkrijger te verschaffen. Bijv. de winkelier overhandigt het zojuist gekochte boek aan de koper.


114 Boek 3 BW.

83 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bilateraal verdrag English bilateral treaty

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - overeenkomst die tussen twee staten is gesloten.


nadere verklaring multilateraal verdrag

onderdeel pacta sunt servanda

tegenstelling unilateraal / unilaterale overeenkomst


Deel deze pagina met:      
Dutch directe werking van een verdragsbepaling English self-executing treaty provision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - verdragsbepaling die directe werking heeft en dus door een burger kan worden ingeroepen; verdragsbepaling die in de interne orde van de verdragspartijen rechtstreeks rechten en plichten schept voor de rechtsonderhorigen.


nadere verklaring verordening / (mv.) verordeningen

nadere verklaring Europese Richtlijn

nadere verklaring ratificatie van verdragen / ratificeren van verdragen / geratificeerd verdrag

93 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch EEG-executieverdrag (EEX)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Gemeenschap.


nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie

onderdeel exequaturprocedure


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 26 EEX:

De in een verdragsluitende staat gegeven beslissingen worden in de overige verdragsluitende staten erkend zonder vorm van proces.
Indien tegen de erkenning van een beslissing bezwaar wordt gemaakt, kan iedere partij die er belang bij heeft ten principale te zien vastgesteld, dat de beslissing erkend dient te worden, gebruik maken van de procedure, geregeld in de afdelingen 2 en 3 van deze titel.
Wordt ten overstaan van een gerecht van een verdragsluitende staat de erkenning bij wege van tussenvordering gevraagd, dan is dit gerecht bevoegd om van de vordering kennis te nemen.


Artikel 16 EEX:

Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
1. a) ten aanzien van zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen: de gerechten van de verdragsluitende staat waar het onroerend goed gelegen is,
b) ten aanzien evenwel van huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste zes opeenvolgende maanden: eveneens de gerechten van de verdragsluitende staat waar de verweerder woonplaats heeft, mits de eigenaar en de huurder of pachter natuurlijke personen zijn en zij woonplaats in dezelfde verdragsluitende staat hebben (16);
2. ten aanzien van de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een verdragsluitende staat, dan wel ten aanzien van de besluiten van hun organen: de gerechten van die staat;
3. ten aanzien van de geldigheid van inschrijvingen in openbare registers: de gerechten van de verdragsluitende staat, waar deze registers worden gehouden;
4. ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst;
5. ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen: de gerechten van de verdragsluitende staat van de plaats van tenuitvoerlegging.
Afdeling 6
Door partijen aangewezen bevoegde rechter

Deel deze pagina met:      
Dutch Europees Octrooiverdrag (EOV) English European Patent Convention

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (octrooirecht) - verdrag van 7 oktober 1977 inzake de verlening van Europese octrooien en de instelling van het Europees Octrooibureau.


onderdeel Europees Octrooi

Artikel 4 EOV:

European Patent Organisation
(1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the Organisation, is established by this Convention. It shall have administrative and financial autonomy.
(2) The organs of the Organisation shall be:
(a) a European Patent Office;
(b) an Administrative Council.
(3) The task of the Organisation shall be to grant European patents. This shall be carried out by the European Patent Office supervised by the Administrative Council.

Deel deze pagina met:      
Dutch Europees uitleveringsverdrag (EUv) English European Convention on Extradition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - verdrag van Parijs van 13 december 1957 betreffende de procedure tot uitlevering van verdachten van strafbare feiten waarop minstens 1 jaar gevangenisstraf staat of veroordeelden tot minstens 4 maanden gevangenisstraf.


hierarchische verhouding hoger Penitentiaire beginselenwet (PBW)

Artikel 2 euv:

1. Tot uitlevering zullen kunnen leiden feiten die krachtens de wetten van de verzoekende partij en van de aangezochte Partij strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt, met een maximum van ten minste een jaar of met een zwaardere straf. Wanneer er binnen het gebied van de verzoekende Partij een straf of een maatregel is opgelegd moet die straf of die maatregel ten minste de duur van vier maanden hebben.
2. Indien het verzoek om uitlevering betrekking heeft op verscheidene, afzonderlijke feiten die alle krachtens de wet van de verzoekende en van de aangezochte Partij strafbaar zijn gesteld met vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt, maar waarvan sommige niet voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de hoogte van de straf, is de aangezochte Partij bevoegd de uitlevering eveneens voor deze laatste feiten toe te staan.
3. Iedere Verdragsluitende Partij wier wetgeving de uitlevering voor bepaalde in het eerste lid van dit artikel bedoelde strafbare feiten niet toetstaat, kan - voor zover het haar betreft - deze strafbare feiten van de werking van dit Verdrag uitsluiten.
4. Iedere Verdragsluitende Partij die van de mogelijheid, voorzien in het derde lid van dit artikel, gebruik wil maken, doet bij de nederlegging van haar akte van bekrachtiging of toetreding aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa een lijst van de strafbare feiten waarvoor uitlevering wordt toegestaan of een lijst van de strafbare feitn waarvoor uitlevering niet wordt toegestaan, toekomen, een en ander met vermelding van de wettelijke voorschriften die uitlevering toestaan dan wel uitsluiten. De Secretaris-Generaal van de Raad doet deze lijsten aan de andere ondertekenende regeringen toekomen.
5. indien later andere strafbare feiten door de wetgeving van een Verdragsluitende Partij van uitlevering worden uitgesloten, geeft die Partij hiervan kennis aan de Secretaris-Generaal van de Raad, die de andere ondertekenende regeringen ter zake inlicht. Deze kennisgeving heeft eerst gevolg na afloop van een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum van ontvangst door de Secretaris-Generaal.
6. Iedere Partij die van de in de beide voorgaande leden voorziene mogelijkheid gebruikt heeft gemaakt, kan te allen tijde strafbare feiten die van de werking van dit Verdrag waren uitgesloten, daaraan onderwerpen. Zij brengt deze wijzigingen ter kennis van de Secretaris-Generaal van de Raad, die deze aan de andere ondertekenende regeringen mededeelt.
7. Iedere Partij kan het beginsel van wederkerigheid toepassen met betrekking tot strafbare feiten die krahctens dit artikel van de werking van dit Verdrag zijn uitgesloten.

Deel deze pagina met:      
Dutch Europees verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging (EVOS) English European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (ECTPC)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - verdrag van 15 mei 1972 waarin met name verzoeken tussen lidstaten tot overname van strafvervolging zijn geregeld. Bijv. in spoedeisende gevallen kunnen verzoeken worden gedaan door tussenkomst van Interpol.


nadere verklaring Internationale Politie Organisatie (interpol)

hierarchische verhouding hoger Algemene wet op het binnentreden (Awbi)

Artikel 6 evos:

1. Indien een persoon wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit volgens de wet van een Verdragsluitende Staat, kan die Staat aan een andere Verdragsluitende Staat verzoeken over te gaan tot strafvervolging in de gevallen en op de gronden genoemd in dit Verdrag.
2. Indien volgens de bepalingen van dit Verdrag een Verdragsluitende Staat aan een andere Verdragsluitende Staat kan verzoeken over te gaan tot strafvervolging, dienen de bevoegde autoriteiten van eerstgenoemde Staat de mogelijkheid daartoe te overwegen.


Artikel 13 evos:

1. De in dit Verdrag bedoelde verzoeken worden schriftelijk gedaan. Zij worden, evenals alle voor de toepasing van dit Verdrag benodigde mededelingen, hetzij odor het Ministerie van Justitie van de verzoekende Staat aan het Ministerie van Justitie van de aangezochte Staat, hetzij, krachtens bijzondere overeenkomsten, door de autoriteiten van de verzoekende Staat rechtstreeks aan die van de aangezochte Staat toegezonden en op dezelfde wijze teruggezonden.
2. In spoedeisende gevallen kunnen de verzoeken en mededelingen worden gedaan door tussenkomst van de Internationale Politie Organisatie (INTERPOL).
3. Iedere Verdragsluitende Staat kan door mideel van een tot de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa te richten verklaring te kennen geven, dat hij wat hemzelf betreft wenst af te wijken van de in het eerste lid van dit artikel neergelegde regels voor de overdracht.

Deel deze pagina met:      
...