Europese Richtlijn (2 gevonden)

Dutch Europese Richtlijn English European Directive

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - door het Europees Parlement en/of de Europese Raad gegeven voorschrift dat de EG-lidstaten bindt. De ~ heeft geen directe horizontale werking, maar dient eerst in de nationale wetgeving te worden geïmplementeerd.


nadere verklaring directe horizontale werking van richtlijnen

niet gelijk aan internationale verdragen

nadere verklaring Raad van Europa (RvE)

hierarchische verhouding hoger verordening / (mv.) verordeningen

Artikel 249 EG-Verdrag:

Voor de vervulling van hun taak en onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden stellen het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, de Raad en de Commissie verordeningen en richtlijnen vast, geven zij beschikkingen en brengen zij aanbevelingen of adviezen uit.
Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.
Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht.
Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.

Deel deze pagina met:      
Dutch Europese Richtlijn 77/187/EEG English European Directive 77/187/EEC

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - richtlijn over voortzetting van arbeidsovereenkomsten bij de overdracht van een onderneming. ~ is in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Deze regeling is echter niet van toepassing bij een faillissement.


Artikel 662 Boek 7 BW:

1. In afwijking van artikel 615 is deze afdeling ook van toepassing op de werknemer die arbeid verricht in een onderneming die in stand wordt gehouden door staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam.
2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
a. overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt;
b. economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.
3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging beschouwd als een onderneming.

Deel deze pagina met: