exequaturprocedure (1 gevonden)

Dutch exequaturprocedure English exequatur procedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - procedure waarbij een beslissing van een buitenlandse rechter wordt overgenomen, zodat deze beslissing ten uitvoer kan worden gelegd.


nadere verklaring exequator / exequatur

nadere verklaring vreemde rechters

nadere verklaring executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd

nadere verklaring EEG-executieverdrag (EEX)

Artikel 3 EEX:

Degenen die op het grondgebied van een verdragsluitende staat woonplaats hebben, kunnen niet voor de rechter van een andere verdragsluitende staat worden opgeroepen dan krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 6 van deze titel gegeven regels.
Tegen hen kunnen met name niet worden ingeroepen:
- in België: artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek (Code civil) en artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek (Code judiciaire);
- in Denemarken: artikel 246, leden 2 en 3, van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering (Lov om rettens pleje) (4);
- in de Bondsrepubliek Duitsland: artikel 23 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilproze?ordnung);
- in Griekenland: artikel 40 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (??äéêâò ­ïëéôéêÌò äéêïíïì?âò);
- in Frankrijk: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk Wetboek (Code civil);
- in Ierland: de bepalingen inzake de bevoegdheid welke berust op de omstandigheid dat een het geding inleidend stuk wordt betekend of medegedeeld aan de verweerder die tijdelijk in Ierland verblijft;
- in Italië: artikel 2 en artikel 4, punten 1 en 2, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Codice di procedura civile);
- in Luxemburg: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk Wetboek (Code civil);
- in Nederland: de artikelen 126, lid 3, en 127 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
- in Oostenrijk: artikel 99 van de Wet op de rechterlijke bevoegdheid ("Jurisdiktionsnorm");
- in Portugal: de artikelen 65, lid 1, onder c), en lid 2, en 65A, onder c, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil) en artikel 11 van het Wetboek van rechtsvordering in Arbeidszaken (Código de Processo do Trabalho);
- in Finland: oikeudenkäymiskaari/rättegÕngsbalken, hoofdstuk 10, artikel 1, lid 1, tweede, derde en vierde zin;
- in Zweden: hoofdstuk 10, artikel 3, eerste alinea, eerste zin, van het Wetboek van rechtsvordering (rättegÕngsbalken);
- in het Verenigd Koninkrijk: de bepalingen inzake de bevoegdheid die berust op:
a) de omstandigheid dat een het geding inleidend stuk wordt betekend of medegedeeld aan de verweerder die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft;
b) de aanwezigheid van goederen die toebehoren aan de verweerder in het Verenigd Koninkrijk, of
c) het beslag door de eiser gelegd op goederen die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden (5).


Artikel 8 EEX:

De verzekeraar met woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende staat kan worden opgeroepen:
1. voor de gerechten van de staat waar hij zijn woonplaats heeft, of
2. in een andere verdragsluitende staat, voor het gerecht van de woonplaats van de verzekeringsnemer, of
3. indien het een medeverzekeraar betreft, voor het gerecht van een verdragsluitende staat waar de vordering tegen de eerste verzekeraar is ingesteld.
Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, maar in een verdragsluitende staat een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt hij voor de geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht woonplaats te hebben op het grondgebied van die staat.

Deel deze pagina met: