verordening / (mv.) verordeningen (1 gevonden)

    Deutsch Regelung
    French réglementation
    Spanish normativa
    Italian norma
    Polish przepisowy

internationaal recht (Europees recht) - wettelijke regels van algemene strekking die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en die de burgers in de EG rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de lidstaten, binden.


hierarchische verhouding hoger internationale verdragen

onderdeel exploitatieverordeningen

Artikel 249 EG-Verdrag:

Voor de vervulling van hun taak en onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden stellen het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, de Raad en de Commissie verordeningen en richtlijnen vast, geven zij beschikkingen en brengen zij aanbevelingen of adviezen uit.
Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.
Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht.
Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.

Deel deze pagina met: