levering (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht - nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen;(Belgisch) afgifte. Bijv. ~ van een vergunning.

nadere verklaring conformiteitseis / conformiteitsvereiste

tegenstelling uitlevering / uitleveren / uitgeleverd

Artikel 27 Boek 6 BW:

Hij die een individueel bepaalde zaak moet afleveren, is verplicht tot de aflevering voor deze zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar dit in de gegeven omstandigheden zou doen.


Artikel 41 Boek 6 BW:

Indien geen plaats voor de nakoming is bepaald, moet de aflevering van een verschuldigde zaak geschieden:
a.in geval van een individueel bepaalde zaak: ter plaatse waar zij zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond;
b.in geval van een naar de soort bepaalde zaak: ter plaatse waar de schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitoefent of, bij gebreke daarvan, zijn woonplaats heeft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - verdrag van Parijs van 13 december 1957 betreffende de procedure tot uitlevering van verdachten van strafbare feiten waarop minstens 1 jaar gevangenisstraf staat of veroordeelden tot minstens 4 maanden gevangenisstraf.

hierarchische verhouding hoger Penitentiaire beginselenwet (PBW)

Artikel 2 euv:

1. Tot uitlevering zullen kunnen leiden feiten die krachtens de wetten van de verzoekende partij en van de aangezochte Partij strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt, met een maximum van ten minste een jaar of met een zwaardere straf. Wanneer er binnen het gebied van de verzoekende Partij een straf of een maatregel is opgelegd moet die straf of die maatregel ten minste de duur van vier maanden hebben.
2. Indien het verzoek om uitlevering betrekking heeft op verscheidene, afzonderlijke feiten die alle krachtens de wet van de verzoekende en van de aangezochte Partij strafbaar zijn gesteld met vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt, maar waarvan sommige niet voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de hoogte van de straf, is de aangezochte Partij bevoegd de uitlevering eveneens voor deze laatste feiten toe te staan.
3. Iedere Verdragsluitende Partij wier wetgeving de uitlevering voor bepaalde in het eerste lid van dit artikel bedoelde strafbare feiten niet toetstaat, kan - voor zover het haar betreft - deze strafbare feiten van de werking van dit Verdrag uitsluiten.
4. Iedere Verdragsluitende Partij die van de mogelijheid, voorzien in het derde lid van dit artikel, gebruik wil maken, doet bij de nederlegging van haar akte van bekrachtiging of toetreding aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa een lijst van de strafbare feiten waarvoor uitlevering wordt toegestaan of een lijst van de strafbare feitn waarvoor uitlevering niet wordt toegestaan, toekomen, een en ander met vermelding van de wettelijke voorschriften die uitlevering toestaan dan wel uitsluiten. De Secretaris-Generaal van de Raad doet deze lijsten aan de andere ondertekenende regeringen toekomen.
5. indien later andere strafbare feiten door de wetgeving van een Verdragsluitende Partij van uitlevering worden uitgesloten, geeft die Partij hiervan kennis aan de Secretaris-Generaal van de Raad, die de andere ondertekenende regeringen ter zake inlicht. Deze kennisgeving heeft eerst gevolg na afloop van een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum van ontvangst door de Secretaris-Generaal.
6. Iedere Partij die van de in de beide voorgaande leden voorziene mogelijkheid gebruikt heeft gemaakt, kan te allen tijde strafbare feiten die van de werking van dit Verdrag waren uitgesloten, daaraan onderwerpen. Zij brengt deze wijzigingen ter kennis van de Secretaris-Generaal van de Raad, die deze aan de andere ondertekenende regeringen mededeelt.
7. Iedere Partij kan het beginsel van wederkerigheid toepassen met betrekking tot strafbare feiten die krahctens dit artikel van de werking van dit Verdrag zijn uitgesloten.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (financieel recht) - uitoefening van het recht van de warrant of optie door feitelijke levering van de onderliggende waarde tegen betaling van de uitoefenprijs (in tegenstelling tot cash settlement waarbij alleen financieel wordt verrekend).

tegenstelling levering longa manu


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht en een leveringshandeling waarin de overeenkomst van overdracht wordt vervuld; levering van bijv. een onroerende zaak waarbij het eigendom overgaat van de vervreemder op de verkrijger. De ~ van een onroerende zaak vindt plaats bij notariële akte gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte bij het Kadaster. De feitelijke overdracht van bijv. een woning vindt plaats door overdracht van de sleutels; rechtshandeling die voor overdracht van een goed is vereist en verschilt naargelang de aard van het goed dat wordt overgedragen. Bijv. notarieel transport van een onroerend goed.

onderdeel goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht

89 Boek 3 BW.

84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt.

hierarchische verhouding hoger overdracht

onderdeel levering bij voorbaat

onderdeel levering brevi manu

89 Boek 3 BW.

90 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt, echter zonder dat de overdrager nog over die zaak kan beschikken. Bijv. omdat de over te dragen zaak nog moet ontstaan.

nadere verklaring rechtshandeling

onderdeel toekomstige goederen

97 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - Latijn: korte hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak al in handen van de verkrijger is. Bijv. omdat hij het al gebruikte.

nadere verklaring levering longa manu

nadere verklaring levering per constitutum possessorium

115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (bouwrecht) - werk van een aannemer dat niet in het bestek is opgenomen maar dat hij wel moet leveren om het gebouwde deugdelijk te kunnen opleveren. Bijv. een sleuf graven om nutsvoorzieningen te kunnen aansluiten.

nadere verklaring meerwerk


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - de vervreemder bezit de zaak en houdt deze voortaan voor de verkrijger, dit vloeit voort uit een bij de levering gemaakt beding.

onderdeel levering

tegenstelling levering brevi manu

onderdeel levering constitutum possessorium

tegenstelling longa manu

115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - Latijn: lange hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak zich in handen van een derde bevindt. Bijv. de auto die bij de garagehouder staat.

nadere verklaring levering per constitutum possessorium

nadere verklaring levering brevi manu

115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - Latijn: de bezitter gaat krachtens een bij levering gemaakt beding de zaak voortaan voor de verkrijger houden. De zaak verandert niet van plaats, de bezitter wordt houder.

nadere verklaring levering longa manu

nadere verklaring levering brevi manu

115 Boek 3 BW.

90 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - overdracht van een functioneel deel van een zaak. Bijv. bij roerende zaak gebeurt dit door feitelijke overgave, bij vorderingen op naam door cessie en mededeling aan de debitor cessus.

nadere verklaring debitor cessus

83 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - notariële akte waarin de overdracht van een registergoed wordt bepaald en pas een feit is na inschrijving van die akte in de openbare registers voor registergoederen. Bijv. overdracht van een huis vergt een ~.

nadere verklaring akte

nadere verklaring levering / leveren / geleverd

95 Boek 3 BW.

89 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - uitwerking van een goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht. Bij roerende zaken bestaat de ~ uit bezitsverschaffing of, indien de zaak niet in de macht van de vervreemder is, een akte.

nadere verklaring goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht

nadere verklaring levering / leveren / geleverd

90 Boek 3 BW.

95 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - termijn waarbinnen geleverd moet worden. Bijv. bij de verkoop van een woning kan in de koopovereenkomst een leveringstermijn van een jaar overeengekomen worden. De verkoper is dan verplicht om de woning over een jaar juridisch aan de koper te leveren.

nadere verklaring koopovereenkomst / koopcontract

nadere verklaring levering / leveren / geleverd


Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.6213 seconds.