NL
NLlevering


Verklaring:
aflevering / afleveren / afgeleverd: Eng.: delivery: verbintenissenrecht - nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen;(Belgisch) afgifte. Bijv. ~ van een vergunning. nadere verklaring conformiteitseis / conformiteitsvereiste tegenstelling uitlevering / uitleveren / uitgeleverd
wet- en regelgeving Art. 27 Boek 6 BW, Art. 41 Boek 6 BW

Europees uitleveringsverdrag (EUv): Eng.: European Convention on Extradition: strafprocesrecht - verdrag van Parijs van 13 december 1957 betreffende de procedure tot uitlevering van verdachten van strafbare feiten waarop minstens 1 jaar gevangenisstraf staat of veroordeelden tot minstens 4 maanden gevangenisstraf. hierarchische verhouding Penitentiaire beginselenwet (PBW)
wet- en regelgeving Art. 2 euv

fysieke levering: Eng.: actual delivery: bankrecht - uitoefening van het recht van de warrant of optie door feitelijke levering van de onderliggende waarde tegen betaling van de uitoefenprijs (in tegenstelling tot cash settlement waarbij alleen financieel wordt verrekend). tegenstelling levering longa manu

juridische levering: vermogensrecht - goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht en een leveringshandeling waarin de overeenkomst van overdracht wordt vervuld; levering van bijv. een onroerende zaak waarbij het eigendom overgaat van de vervreemder op de verkrijger. De ~ van een onroerende zaak vindt plaats bij notariële akte gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte bij het Kadaster. De feitelijke overdracht van bijv. een woning vindt plaats door overdracht van de sleutels; rechtshandeling die voor overdracht van een goed is vereist en verschilt naargelang de aard van het goed dat wordt overgedragen. Bijv. notarieel transport van een onroerend goed. onderdeel goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht
wet- en regelgeving Art. 89 Boek 3 BW, Art. 84 Boek 3 BW
levering / leveren / geleverd: Eng.: delivery: vermogensrecht - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt. hierarchische verhouding overdracht onderdeel levering bij voorbaat onderdeel levering brevi manu
wet- en regelgeving Art. 89 Boek 3 BW, Art. 90 Boek 3 BW
levering bij voorbaat: vermogensrecht - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt, echter zonder dat de overdrager nog over die zaak kan beschikken. Bijv. omdat de over te dragen zaak nog moet ontstaan. nadere verklaring rechtshandeling onderdeel toekomstige goederen
wet- en regelgeving Art. 97 Boek 3 BW

levering brevi manu: vermogensrecht - Latijn: korte hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak al in handen van de verkrijger is. Bijv. omdat hij het al gebruikte. nadere verklaring levering longa manu nadere verklaring levering per constitutum possessorium
wet- en regelgeving Art. 115 Boek 3 BW

levering buiten het bestek / (mv.) leveringen buiten het bestek / leveren buiten bestek / geleverd buiten bestek: bouwrecht - werk van een aannemer dat niet in het bestek is opgenomen maar dat hij wel moet leveren om het gebouwde deugdelijk te kunnen opleveren. Bijv. een sleuf graven om nutsvoorzieningen te kunnen aansluiten. nadere verklaring meerwerk

levering constituto possessorio: vermogensrecht - de vervreemder bezit de zaak en houdt deze voortaan voor de verkrijger, dit vloeit voort uit een bij de levering gemaakt beding. onderdeel levering tegenstelling levering brevi manu onderdeel levering constitutum possessorium tegenstelling longa manu
wet- en regelgeving Art. 115 Boek 3 BW

levering longa manu: vermogensrecht - Latijn: lange hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak zich in handen van een derde bevindt. Bijv. de auto die bij de garagehouder staat. nadere verklaring levering per constitutum possessorium nadere verklaring levering brevi manu
wet- en regelgeving Art. 115 Boek 3 BW

levering per constitutum possessorium: vermogensrecht - Latijn: de bezitter gaat krachtens een bij levering gemaakt beding de zaak voortaan voor de verkrijger houden. De zaak verandert niet van plaats, de bezitter wordt houder. nadere verklaring levering longa manu nadere verklaring levering brevi manu
wet- en regelgeving Art. 115 Boek 3 BW, Art. 90 Boek 3 BW
levering van beperkte rechten: vermogensrecht - overdracht van een functioneel deel van een zaak. Bijv. bij roerende zaak gebeurt dit door feitelijke overgave, bij vorderingen op naam door cessie en mededeling aan de debitor cessus. nadere verklaring debitor cessus
wet- en regelgeving Art. 83 Boek 3 BW

leveringsakte / akte van levering: vermogensrecht - notariële akte waarin de overdracht van een registergoed wordt bepaald en pas een feit is na inschrijving van die akte in de openbare registers voor registergoederen. Bijv. overdracht van een huis vergt een ~. nadere verklaring akte nadere verklaring levering / leveren / geleverd
wet- en regelgeving Art. 95 Boek 3 BW, Art. 89 Boek 3 BW
leveringshandeling: Eng.: act of delivery: vermogensrecht - uitwerking van een goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht. Bij roerende zaken bestaat de ~ uit bezitsverschaffing of, indien de zaak niet in de macht van de vervreemder is, een akte. nadere verklaring goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht nadere verklaring levering / leveren / geleverd
wet- en regelgeving Art. 90 Boek 3 BW, Art. 95 Boek 3 BW
leveringstermijn: vermogensrecht - termijn waarbinnen geleverd moet worden. Bijv. bij de verkoop van een woning kan in de koopovereenkomst een leveringstermijn van een jaar overeengekomen worden. De verkoper is dan verplicht om de woning over een jaar juridisch aan de koper te leveren. nadere verklaring koopovereenkomst / koopcontract nadere verklaring levering / leveren / geleverd

...


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"