rechtshandeling (15 of meer gevonden)

Dutch abnormale geestestoestand bij rechtshandelingen English abnormal state of mind during legal acts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - toestand die door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden is veroorzaakt en waaronder een rechtshandeling (bijv. het sluiten van een koopovereenkomst) vernietigbaar is.


hierarchische verhouding hoger wilsgebrek / (mv.) wilsgebreken / (oneigen.) wilsontbreken

onderdeel vernietigbaarheid

onderdeel dwaling / dwalen / gedwaald

onderdeel geestelijke stoornis

44 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch abstracte rechtshandeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - rechtshandeling waarbij de geldigheid louter afhangt van het naleven van de uiterlijke (vorm)vereisten. De abstracte leer speelt een rol bij de levering, de opvatting op grond waarvan de uitwendig volkomen levering op zichzelf voldoende is voor eigendomsovergang, zonder acht te slaan op de onderliggende verhouding. De Hoge Raad huldigt t.a.v. de levering het causale stelsel. Echter, bij overdracht van een octrooi wordt echter de abstracte leer gehuldigd.


tegenstelling causale opvatting


Deel deze pagina met:      
Dutch bekrachtiging van rechtshandelingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - bevestiging achteraf van rechtshandelingen die onbevoegd of zonder volmacht zijn verricht.Deel deze pagina met:      
Dutch bezwarende rechtshandeling English unfavourable legal act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - rechtshandeling, d.w.z. een op een bepaald rechtsgevolg gerichte handeling, door de overheid die voor de burger een belastend gevolg heeft. Bijv. afwijzing van een bezwaar.Deel deze pagina met:      
Dutch eenzijdige rechtshandeling English unilateral act in law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - het rechtsgevolg komt slechts door (de wilsuiting van) één persoon tot stand. Bijv. een testament maken of een kind erkennen.Deel deze pagina met:      
Dutch gerichte rechtshandeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - eenzijdige rechtshandeling gericht tot een andere persoon. Bijv. opzegging, ontslagneming of herroeping van een aanbod.Deel deze pagina met:      
Dutch meerzijdige rechtshandeling English bilateral act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - handeling van meerdere personen waarmee rechtsgevolgen worden beoogd. Bijv. de totstandkoming van een overeenkomst.


Artikel 213 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.
2Op overeenkomsten tussen meer dan twee partijen zijn de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten niet toepasselijk, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

Deel deze pagina met:      
Dutch nietigheid van een rechtshandeling / nietige rechtshandeling English void juridical act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - de rechtshandeling heeft geen rechtsgevolg, er is als gevolg van de rechtshandeling juridisch niets veranderd.


tegenstelling vernietigbaarheid

40 Boek 3 BW.

Artikel 211 Boek 6 BW:

1Kan een prestatie die op grond van een nietige overeenkomst is verricht, naar haar aard niet ongedaan worden gemaakt en behoort zij ook niet in rechte op geld te worden gewaardeerd, dan is een tot ongedaanmaking van een tegenprestatie of tot vergoeding van de waarde daarvan strekkende vordering, voor zover deze deswege in strijd met redelijkheid en billijkheid zou zijn, eveneens uitgesloten.
2Is ingevolge het vorige lid terugvordering van een overgedragen goed uitgesloten, dan brengt de nietigheid van de overeenkomst niet de nietigheid van de overdracht mede.
Afdeling 3. Ongerechtvaardigde verrijking

Deel deze pagina met:      
Dutch onaantastbare rechtshandelingen English invoilable juridical acts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - rechtshandeling die niet (meer) aangetast of vernietigd kan worden. Bijv. een rechtshandeling, inhoudende de koop van een cd-speler door een kind is aantastbaar of vernietigbaar door de ouders. Bijv. de koop van een cd-speler door een volwassene die het naar behoren doet, zodat na enige tijd de rechtshandeling (de koop van de cd-speler) een ~ is geworden.Deel deze pagina met:      
Dutch onverplichte rechtshandeling English non-obligatory juridical act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon uit eigen beweging (onverplicht), waaraan door de wet rechtskracht wordt toegekend. Bijv. uit eigen beweging een overeenkomst ondertekenen.


32 Boek 3 BW.

45 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch privaatrechtelijke rechtshandeling English private legal act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - handeling waarmee privaatrechtelijke rechtsgevolgen worden beoogd. Een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.


tegenstelling feitelijk handelen

33 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) publieke rechtshandelingen English public juridical acts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - krachtens wettelijk voorschrift eenzijdig de rechtspositie van andere rechtssubjecten wijzigen; handelen of nalaten waarvan het rechtsgevolg betrekking heeft op de gezagsverhouding tussen overheid en burger. De bevoegdheid om ~ te verrichten is exclusief, d.w.z. komt maar aan één bestuursorgaan toe.


nadere verklaring vermogensrechtelijke rechtshandelingen

nadere verklaring besluit / (mv.) besluiten

nadere verklaring beschikking

1:3 AWB.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Rechtsgeschäft
    French acte juridique
    Spanish acto jurídico
    Italian atto giuridico
    Polish akt prawny

goederenrecht (vermogensrecht) - verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon dat een bepaald rechtsgevolg heeft. Bijv. plaatsing van een handtekening onder een overeenkomst waardoor de verbintenis ontstaat om een zaak te leveren.


onderdeel publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) publieke rechtshandelingen

tegenstelling feitelijke handeling / feitelijk handelen / feitelijk gehandeld

nadere verklaring verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen

onderdeel aanvaarding / aanvaarden / aanvaard

33 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch rechtshandelingsbekwaamheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - bevoegdheid van natuurlijke personen om rechtshandelingen te mogen verrichten. Bijv. in beginsel bezit iedere volwassene ~ om zaken te kopen, zonder dat de koopovereenkomst kan worden aangetast.


nadere verklaring abnormale geestestoestand bij rechtshandelingen

tegenstelling handelingsonbekwaamheid

nadere verklaring koopovereenkomst / koopcontract

32 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - handeling die een bepaald gevolg beoogt maar die door de inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. ~ is ongeldig. Bijv. een contract om een persoon te laten liquideren.


40 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
...