legger (10 gevonden)

Dutch aanlegger English instigator

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - eiser, verzoeker of appellant: natuurlijk of rechtspersoon die een gerechtelijke procedure bij verzoekschrift of dagvaarding bij het gerecht inleidt.


nadere verklaring schuldeiser / crediteur

tegenstelling gedaagde

nadere verklaring rechtsingang / venue en court

Artikel 48 Wtbz:

[1.] De procureurs zijn bevoegd om, hetzij bij den aanvang, hetzij gedurende den loop eener zaak, van hunne clienten te vorderen het storten van zekere som, ter bestrijding der door hen te doene uitschotten.
[2.] Het eerste door den aanlegger eener zaak te doene voorschot wordt bepaald op EUR 27,23, boven en behalve de geregtelijke geldboeten, welke volgens de wet moeten worden geconsigneerd.
[3.] Voor een gedaagde of verweerder in eene zaak, wordt het te doene voorschot op de helft bepaald.
[4.] De procureurs zijn verder bevoegd om, indien daarvoor redenen bestaan, vermeerdering van het gedane voorschot te vragen, en in geval van verschil daarover, beslist daaromtrent de voorzitter van het collegie bij hetwelk de zaak aanhangig is, op verzoek van den procureur, des noods na verhoor van den client.

Deel deze pagina met:      
Dutch aanlegger

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - persoon die een rechtsgeding aanvangt, de eiser i.t.t. de gedaagde of verweerder.


onderdeel eiser


Deel deze pagina met:      
Dutch aanlegger

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (militair strafrecht) - Persoon die een samenspanning veroorzaakt tot het plegen van een (militair) misdrijf.


onderdeel militaire kantontrechter / militaire ambtenarenrechter / militaire kamers


Deel deze pagina met:      
Dutch arrestant / beslaglegger

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - persoon die (door de deurwaarder) beslag doet leggen. De persoon in wiens opdracht, te wiens behoeve lijfsdwang wordt uitgeoefend, een persoon in gijzeling is gesteld.Deel deze pagina met:      
Dutch beleggerscompensatieregeling (BCR)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - deze regeling biedt een vergelijkbare bescherming als de Collectieve garantieregeling aan beleggers bij effecteninstellingen die geen bank zijn. De BCR biedt een dekking van maximaal € 20.000 per belegger en wordt uitgevoerd door de Stichting Toezicht Effectenverkeer. (bron: DNB)


nadere verklaring Collectieve garantieregeling (CGR)


Deel deze pagina met:      
Dutch beslaglegger / arrestant

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - diegene die beslag onder de schuldenaar of derde laat leggen.Deel deze pagina met:      
Dutch kadastrale legger English register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - ambtelijk bericht dat informatie geeft over de eigenaar van een perceel: naam, beroep en woonplaats, de kadastrale nummers met de klassering en de belastbare opbrengst van de verschillende percelen die in eigendom worden gehouden, met de mutaties daarin, onder verwijzing naar het register van overschrijvingen. Deze gegevens vormen samen een leggerartikel. Per persoon kunnen meerdere leggerartikels bestaan, bijv. wanneer een persoon van verschillende percelen eigenaar, erfpachter en mede-eigenaar is. (bron: Utrechts archief)


tegenstelling perceelsgewijze legger


Deel deze pagina met:      
Dutch legger English register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - in iedere gemeente op te maken ambtelijke lijsten van buiten de bebouwde kom gelegen wegen en de toegangswegen naar stations, waarbij de onderhoudsplichtinge(n) staan vermeld.


hierarchische verhouding hoger register

niet gelijk aan aanlegger

niet gelijk aan oplegger


icon advocaatzoeken.nl

27 Wegenwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch oplegger English semi-trailer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - grote aanhangwagen achter een tractor of een vrachtauto.Deel deze pagina met:      
Dutch wegenlegger

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - register waarin de openbare wegen staan beschreven die buiten de bebouwde kom van de gemeente zijn gelegen. De openbaarheid van een weg is vooral van belang voor de vrije toegankelijkheid van die weg en voor de onderhoudsplicht daarvan.


27 Wegenwet.

1 Wegenleggerbesluit.
Deel deze pagina met: