rechtsingang / venue en court (1 gevonden)

Dutch rechtsingang / venue en court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - voorgeschreven wijze waarop een zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt.


onderdeel dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

onderdeel rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

tegenstelling eigenrichting / eigen rechter spelen

tegenstelling bijzondere rechtsingang

Artikel 78 Rv:

Deze titel is van toepassing op alle zaken waarop niet ingevolge artikel 261 de derde titel van toepassing is, en voor zover daarop niet een andere, bijzondere wettelijke regeling van toepassing is.


Artikel 261 Rv:

1Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, is deze titel van toepassing op alle zaken die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, alsmede op zaken waarin de rechter ambtshalve een beschikking geeft.
2Met een verzoekschrift worden ingeleid de zaken ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.
Tweede afdeling. Relatieve bevoegdheid

Deel deze pagina met: