eiser (13 gevonden)

Dutch achterstelling schuldeiser English subordinating a creditor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst tussen een schuldeiser en een schuldenaar waarin wordt bepaald dat de vordering van de schuldeiser jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem toekent.


niet gelijk aan achtergestelde lening

277 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch benadeling van schuldeisers English rescission of creditors

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - beperking van de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers door het verrichten van een onverplichte rechtshandeling bij een dreigend faillissement. Om de boedel veilig te stellen kan de schuldenaar allerlei zaken weggeven of voor een zacht prijsje verkopen. De curator kan de ~ teniet doen.


45 Boek 3 BW.

47 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bevoorrechte schuldeisers English preferred creditors

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - schuldeisers die voorrang hebben bij het verhalen van hun vordering.


Artikel 288 Boek 3 BW:

De bevoorrechte vorderingen op alle goederen zijn de vorderingen ter zake van
a.de kosten van de aanvraag tot faillietverklaring, doch alleen ter zake van het faillissement dat op de aanvraag is uitgesproken, alsmede van de kosten, door een schuldeiser gemaakt, ter verkrijging van vereffening buiten faillissement
b.de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene
c.hetgeen een werknemer, een gewezen werknemer en hun nabestaanden ter zake van reeds vervallen termijnen van pensioen van de werkgever te vorderen hebben, voor zover de vordering niet ouder is dan een jaar
d.hetgeen waarop een werknemer, niet zijnde een bestuurder van de rechtspersoon bij wie hij in dienst is, een gewezen werknemer en hun nabestaanden ter zake van in de toekomst tot uitkering komende termijnen van pensioen jegens de werkgever recht hebben
e.al hetgeen een werknemer over het lopende en het voorafgaande kalenderjaar in geld op grond van de arbeidsovereenkomst van zijn werkgever te vorderen heeft, alsmede de bedragen door de werkgever aan de werknemer in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigd uit hoofde van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de arbeidsovereenkomst.


Artikel 163 Fw:

[1.] Het bedrag, waarop geverifieerde schuldeischers, krachtens een erkend voorrecht, aanspraak kunnen maken, alsmede de kosten van het faillissement, moeten in handen van den curator worden gestort, tenzij deswege door den schuldenaar zekerheid wordt gesteld. Zoolang hieraan niet is voldaan, is de curator verplicht alle goederen en gelden tot den boedel behoorende onder zich te houden, totdat dit bedrag en de bedoelde kosten aan de daarop rechthebbenden zijn voldaan.
[2.] Wanneer ééne maand na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis van homologatie is verloopen, zonder dat vanwege den schuldenaar de voldoening van een en ander is geschied, zal de curator daartoe overgaan uit de voorhanden baten des boedels.
[3.] Het bedrag in het eerste lid bedoeld, en het deel daarvan, aan ieder schuldeischer krachtens zijn recht van voorrang toe te kennen, wordt desnoodig door den rechter-commissaris begroot.

Deel deze pagina met:      
Dutch concurrente crediteuren / concurrente schuldeisers English ordinary creditors / unsecured creditor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - schuldeiser die geen zekerheden en geen bijzondere voorrang heeft; gewone schuldeiser, zonder voorrecht. Bij executie deelt een ~ in gelijke mate met andere schuldeisers.


hierarchische verhouding hoger crediteur met voorrang / (mv.) crediteuren met voorrang

nadere verklaring paritas creditorum

nadere verklaring faillissement

Artikel 132 Fw:

[1.] Schuldeischers, wier vorderingen door pand, hypotheek of retentierecht gedekt of op een bepaald voorwerp bevoorrecht zijn, maar die kunnen aantoonen dat een deel hunner vordering vermoedelijk niet batig gerangschikt zal kunnen worden op de opbrengst der verbonden goederen, kunnen verlangen dat hun voor dat deel de rechten van concurrente schuldeischers worden toegekend met behoud van hun recht van voorrang.
[2.] Het bedrag waarvoor pand- en hypotheekhouders batig gerangschikt kunnen worden, wordt bepaald met inachtneming van artikel 483e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met dien verstande dat voor het tijdstip van het opmaken van de staat in de plaats treedt de aanvang van de dag waarop de faillietverklaring werd uitgesproken.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verzug der Gläubiger / Verzug der Gläubiger
    French Défaut des créanciers / défaut des créanciers
    Spanish Incumplimiento de acreedores / incumplimiento de acreedores
    Italian Inadempimento dei creditori / inadempienza dei creditori
    Polish Niewykonanie zobowiązań przez wierzycieli / niewykonanie zobowiązań przez wierzycieli

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - situatie waarbij de schuldenaar zijn verbintenis niet kan nakomen, omdat de schuldeiser zijn daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent. De schuldeiser is eveneens in verzuim wanneer vanwege hem toe te rekenen omstandigheden, hij niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze laatste op die grond de nakoming van zijn verbintenis opschort.


Artikel 58 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.


Artikel 59 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort.

Deel deze pagina met:      
Dutch eiser / eisende partij English plaintiff

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - persoon die middels een dagvaarding een vordering bij het gerecht indient.


niet gelijk aan eiser in reconventie

tegenstelling gedaagde

Artikel 111 Rv:

1De griffier stuurt de eiser een oproepingsbericht na ontvangst van de procesinleiding.
2In het oproepingsbericht neemt de griffier de inhoud en de datum van indiening van de procesinleiding op en vermeldt hij ten minste:
a.[Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
b.in zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen: de wijze waarop de verweerder in de procedure moet verschijnen, te weten vertegenwoordigd door een advocaat;
c.de dag waarop de verweerder ten laatste zijn verweerschrift kan indienen, welke dag in kantonzaken vier weken en in andere zaken zes weken ligt na de dag waarop hij als verweerder in de procedure is verschenen als bedoeld in artikel 114;
d.de in artikel 139 genoemde rechtsgevolgen die intreden indien de verweerder bij een vordering niet verschijnt in de procedure als verweerder als bedoeld in artikel 114, of, behalve in kantonzaken of zaken in kort geding, het door zijn verschijning verschuldigde griffierecht niet tijdig voldoet;
e.indien er verschillende verweerders zijn, het in artikel 140, derde lid, genoemde rechtsgevolg dat intreedt indien niet alle verweerders op de voorgeschreven wijze in de procedure verschijnen;
f.indien het een zaak betreft met verschillende verweerders, de mededeling dat van partijen die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende stukken indienen of gelijkluidend verweer voeren, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt geheven;
g.de mededeling of van verweerders bij verschijning in de procedure een griffierecht zal worden geheven en binnen welke termijn dit griffierecht betaald dient te worden met verwijzing naar een vindplaats van de meest recente bijlage behorende bij de Wet griffierechten burgerlijke zakenwaarin de hoogte van de griffierechten staan vermeld. Hierbij wordt vermeld dat van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:
1°.het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, de aanvraag als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de Rechtsbijstand, dan wel
2°.een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder 3, van de Wet op de rechtsbijstand, waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens, bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet;
h.[Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]

Deel deze pagina met:      
Dutch eiser in cassatie English appellant in cassation / plaintiff in cassation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - partij die in beroep gaat voor de Hoge Raad. Bijv. doordat zijn vordering door het Gerechtshof was afgewezen en hij deze afwijzing niet juist acht is hij nu eiser in cassatie.Deel deze pagina met:      
Dutch eiser in reconventie English counterclaimant

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - procespartij die een tegenclaim bij het gerecht indient. De ~ is tevens gedaagde in conventie


tegenstelling conventie

niet gelijk aan eiser / eisende partij

136 Rv.
Deel deze pagina met:      
Dutch pluraliteit van schuldeisers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - meerdere personen waaraan een prestatie verschuldigd is.


Artikel 15 Boek 6 BW:

1Is een prestatie aan twee of meer schuldeisers verschuldigd, dan heeft ieder van hen een vorderingsrecht voor een gelijk deel, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat de prestatie hun voor ongelijke delen toekomt of dat zij gezamenlijk één vorderingsrecht hebben.
2Is de prestatie ondeelbaar of valt het recht daarop in een gemeenschap, dan hebben zij gezamenlijk één vorderingsrecht.
3Aan de schuldenaar kan niet worden tegengeworpen dat het vorderingsrecht in een gemeenschap valt, wanneer dit recht voortspruit uit een overeenkomst die hij met de deelgenoten heeft gesloten, maar hij niet wist noch behoefde te weten dat dit recht van die gemeenschap ging deel uitmaken.

Deel deze pagina met:      
Dutch preferente crediteur / preferente schuldeiser / (mv.) preferente crediteuren / preferente schuldeisers / beoorrechte schuldeisers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - schuldeiser wiens vordering een bij de wet geregelde voorrang heeft.


tegenstelling concurrente crediteuren / concurrente schuldeisers

Artikel 163 Fw:

[1.] Het bedrag, waarop geverifieerde schuldeischers, krachtens een erkend voorrecht, aanspraak kunnen maken, alsmede de kosten van het faillissement, moeten in handen van den curator worden gestort, tenzij deswege door den schuldenaar zekerheid wordt gesteld. Zoolang hieraan niet is voldaan, is de curator verplicht alle goederen en gelden tot den boedel behoorende onder zich te houden, totdat dit bedrag en de bedoelde kosten aan de daarop rechthebbenden zijn voldaan.
[2.] Wanneer ééne maand na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis van homologatie is verloopen, zonder dat vanwege den schuldenaar de voldoening van een en ander is geschied, zal de curator daartoe overgaan uit de voorhanden baten des boedels.
[3.] Het bedrag in het eerste lid bedoeld, en het deel daarvan, aan ieder schuldeischer krachtens zijn recht van voorrang toe te kennen, wordt desnoodig door den rechter-commissaris begroot.

Deel deze pagina met:      
Dutch schuldeiser / crediteur English creditor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - persoon die van een andere persoon te vorderen heeft; persoon die een vordering heeft op een schuldenaar (debiteur). Bijv. de ~ accepteert het schuldsaneringsvoorstel, waarbij de man tegen finale kwijting 10% van de schuld betaalt.


tegenstelling schuldenaar / debiteur

45 Boek 3 BW.

Artikel 2 Boek 6 BW:

1Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
2Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verzug des Gläubigers
    French la défaillance du créancier
    Spanish impago del acreedor
    Italian inadempimento del creditore
    Polish Niewykonanie zobowiązania przez wierzyciela

verbintenissenrecht - als nakoming van een verbintenis verhinderd wordt omdat de schuldeiser de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of niet aan een verplichting jegens de schuldenaar voldoet (op grond waarvan de schuldenaar bevoegd is nakoming van de verbintenis op te schorten).


nadere verklaring opschortingsrecht

nadere verklaring ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

Artikel 58 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.


Artikel 59 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort.

Deel deze pagina met:      
Dutch vergadering van schuldeisers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - wanneer een faillissement niet eindigt bij gebrek aan baten dient een vergadering van schuldeisers te worden georganiseerd om de schulden te verifiëren en deze eventueel definitief te erkennen of te betwisten. In een surseance dient een vergadering van schuldeisers te worden gehouden met als doel te stemmen over de definitieve toewijzing van de surseance of verlenging daarvan. Wanneer een schuldenaar een akkoord heeft aangeboden dient eveneens een vergadering van schuldeisers te worden gehouden om te bezien of de schuldeisers het akkoord wensen te accepteren.


tegenstelling algemene vergadering van aandeelhouders (ava)

tegenstelling verificatievergadering

Artikel 348 Fw:

De rechter-commissaris kan op een door hem te bepalen dag, uur en plaats een vergadering van schuldeisers beleggen, ten einde hen zo nodig te raadplegen over de wijze van vereffening van de boedel en zo nodig verificatie te doen plaatsvinden van de schuldvorderingen die na afloop van de ingevolge artikel 289, derde lid, bepaalde termijn zijn ingediend en niet reeds overeenkomstig artikel 127 geverifieerd zijn. De bewindvoerder handelt ten opzichte van deze vorderingen overeenkomstig de bepalingen van deartikelen 111 tot en met 114. Hij roept de schuldeisers ten minste tien dagen vóór de vergadering, bij brieven op waarin het onderwerp van de vergadering wordt vermeld en hun tevens de bepaling van artikel 114 wordt herinnerd. Bovendien plaatst hij gelijke oproeping in de door de rechter-commissaris ingevolge artikel 293 aangewezen nieuwsbladen.

Deel deze pagina met: