register (15 of meer gevonden)

Dutch aandeelhoudersregister / aandelenregister English share register / register of shareholders

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - register waarin de personalia van alle aandeelhouders in de besloten vennootschap zijn opgenomen, met vermelding van datum verkrijging, erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag; register dat door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap wordt bijgehouden, met daarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam, met hun soort en aantal gehouden aandelen.


nadere verklaring aandeelhouders

niet gelijk aan handelsregister

niet gelijk aan algemeen documentatieregister

onderdeel register

Artikel 85 Boek 2 BW:

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en de adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 88 en 89 van dit boek toekomen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 88 en 89 van dit Boek bedoelde rechten toekomen.
4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in lid 4 van de artikelen 88 en 89 van dit Boek bedoelde rechten toekomen. De vorige zin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.


Artikel 194 Boek 2 BW:

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 197 en 198 van dit boek toekomen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 197 en 198 van dit Boek bedoelde rechten toekomen.
4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in lid 4 van de artikelen 197 en 198 van dit Boek bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Deel deze pagina met:      
Dutch algemeen documentatieregister English general documentation register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - register van binnengekomen processen-verbaal, de wijze van afdoening (bijv. sepot) en de tenuitvoerlegging. Het ~ staat ten dienste van de justitiële autoriteiten. De bewaartermijn van de gegevens in het ~ is 20 jaar.icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 1 wjd:

1. Er is een justitiële documentatiedienst, die de in het belang van een goede rechtsbedeling nodige en als zodanig bij algemene maatregel van bestuur aangewezen justitiële gegevens registreert.
2. De justitiële documentatiedienst is tevens belast met het registreren van de door deze wet aangewezen justitiële gegevens in de strafregisters.
3. De in de voorgaande leden bedoelde gegevens worden door de justitiële documentatiedienst beheerd.
4. De leiding van de dienst berust bij Onze Minister van Justitie. Bij iedere rechtbank en bij het Ministerie van Justitie is een afdeling van de dienst geplaatst.

Deel deze pagina met:      
Dutch architectenregister English Register of Architects

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (bouwrecht) - officieel register bijgehouden door de Stichting Bureau Architectenregister, waarin alle architecten in Nederland verplicht zijn opgenomen, opdat ze zichzelf 'architect' kunnen noemen.


Artikel 9 Wet op de architectentitel:

Inschrijving in het register als architect wordt verleend aan degene die voldoet aan een van de volgende eisen:
a. in het bezit van een getuigschrift van een opleiding bouwkunde op het gebied van de techniek aan een in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde universiteit;
b. in het bezit zijn van het op grond van artikel 29 van de Nijverheidsonderwijswet uitgereikte eindgetuigschrift Hoger Bouwkunst Onderricht;
c. in het bezit zijn van het op grond van artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs uitgereikte einddiploma van een Academie van Bouwkunst, het op grond van artikel 34, derde lid, van de Wet op het hoger beroepsonderwijs uitgereikte getuigschrift van een opleiding voor beroepen op het terrein van architectuur en stedebouw dan wel het getuigschrift van een met een goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een voortgezette opleiding bouwkunst verbonden aan een in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde hogeschool;
d. in het bezit zijn van het op grond van artikel 29 van de Nijverheidsonderwijswet uitgereikte getuigschrift Voortgezet Bouwkunst Onderricht;
e. met goed gevolg een door de Architectenraad ingesteld architectenexamen hebben afgelegd vóór de datum waarop voor de eerste maal het examen, bedoeld in dit lid onder g, kan worden afgelegd;
f. in het bezit zijn van het diploma van de Stichting Instituut voor Architectuur I.V.A., afgegeven na een op ten minste vierjarige basis ingerichte opleiding van deze stichting waarmee uiterlijk op 5 augustus 1988 is begonnen, en van een attest, afgegeven door Onze Minister, waaruit blijkt dat de betrokkene een door of vanwege Onze Minister ingesteld onderzoek dat een beoordeling behelst van de plannen die de betrokkene tijdens een feitelijke praktijk van ten minste zes jaar op het gebied van de architectuur heeft gemaakt en uitgevoerd, met goed gevolg heeft doorstaan, dan wel in het bezit zijn van het diploma van genoemde Stichting, dat is behaald ter afsluiting van een opleiding waarmee na 5 augustus 1988 is begonnen, mits die opleiding naar het oordeel van Onze Minister voldoet aan de eisen van de artikelen 3 en 4 van de EEG-richtlijn;
g. met goed gevolg hebben afgelegd een overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VI ingericht en afgenomen examen voor architecten of daarvan, wegens ten genoegen van Onze Minister aangetoonde uitzonderlijke bekwaamheid, van Onze Minister ontheffing hebben verkregen;
h. met goed gevolg hebben afgelegd het examen ter afsluiting van een door Onze Minister en na het horen van de representatief te achten beroepsorganisaties van architecten, aangewezen opleiding;
i. in het bezit zijn van een diploma, certificaat of andere titel op het gebied van de architectuur
1°. behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland en dat overeenkomstig artikel 2 of hoofdstuk III van de EEG-richtlijn dient te worden erkend;
2°. behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland, doch waarop subonderdeel 1° niet van toepassing is, mits vergezeld van een verklaring, afgegeven door Onze Minister, waaruit blijkt dat de betrokkene een door of vanwege Onze Minister ingesteld onderzoek dat ertoe strekt de uit het diploma, certificaat of andere titel alsmede de beroepservaring van betrokkene blijkende kennis en bekwaamheden te vergelijken met die welke bij of krachtens de onderdelen a of c van dit lid zijn vereist, met goed gevolg heeft doorstaan, of
3°. behaald in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, doch door een van deze staten en door Onze Minister met inachtneming van artikel 6, eerste volzin, van de EEG-richtlijn erkend;
j. in het bezit zijn van een der door Onze Minister al dan niet op verzoek van een belanghebbende aangewezen diploma's die door instellingen in het buitenland, waaronder niet zijn begrepen instellingen, gevestigd in de lidstaten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland, zijn of worden verstrekt.
2. Onze Minister kan nadere regels geven over de inrichting welke degene die op grond van het voldoen aan een der eisen, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, inschrijving in het register wenst te verkrijgen aan zijn opleiding moet hebben gegeven.

Deel deze pagina met:      
Dutch bevolkingsregister English population register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - gemeentelijke teboekstelling van de inwoners van een gemeente en van hen die er verblijfhouden; gemeentelijk register waarin de NAW-gegevens van alle bewoners van een gemeente zijn opgenomen. Adressering uit het ~ geldt als officieel domicilie.


onderdeel NAW-gegevens

onderdeel officiële woonplaats / domicilie


Deel deze pagina met:      
Dutch boedelregister English estate register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - register bij de griffie van de rechtbank, waarin feiten kunnen worden ingeschreven die voor de rechtstoestand van een erfenis van belang zijn.


Artikel 186 Boek 4 BW :

1. De griffiers van de rechtbanken houden een openbaar boedelregister, waarin krachtens wettelijk voorschrift feiten worden ingeschreven, die voor de rechtstoestand van opengevallen nalatenschappen van belang zijn.
2. Een notaris die is betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap, doet zich in het boedelregister inschrijven.
3. De wijze van inrichting en raadpleging van het boedelregister worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de openbare boedelregisters, bedoeld in het eerste lid, in afwijking van het eerste lid door een ander of door anderen dan de griffiers van de rechtbanken worden gehouden. Bij algemene maatregel van bestuur kan eveneens worden bepaald dat de verstrekking van gegevens ter inschrijving in het openbaar boedelregister door degenen die daartoe bevoegd of die daartoe gehouden zijn, uitsluitend op een in die maatregel aan te geven wijze plaats vindt.

Deel deze pagina met:      
Dutch bouwregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vastgoedrecht) - openbaar register, ingesteld door B & W, waarin aantekening wordt gehouden van aangevraagde en verleende bouwvergunningen en eventuele andere gegevens.


Artikel 57 Wonw:

1. Burgemeester en wethouders stellen een openbaar register in, waarin aantekening wordt gehouden van:
a. aanvragen om bouwvergunning;
b. verleende bouwvergunningen;
c. bouwvergunningen die van rechtswege zijn verleend.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders ook andere gegevens aantekenen in het register, bedoeld in het eerste lid.
3. Bij de maatregel kan worden bepaald binnen welke termijn de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, dienen te worden aangetekend. Die termijn kan voor de verschillende gegevens verschillend worden gesteld.

Deel deze pagina met:      
Dutch Centraal Register Vreemdelingen (CRV)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - geautomatiseerd centraal systeem waarin de gegevens van alle in Nederland geregistreerde vreemdelingen zijn opgenomen.


niet gelijk aan Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS)


Deel deze pagina met:      
Dutch Centraal Testamentenregister (CTR) English Central Register of Wills

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - register met een overzicht van alle akten waarin een regeling wordt getroffen die pas rechtskracht krijgt na overlijden van de ondertekenaar van de akte. Met name voor testamenten. De Procureur Generaal (PG) draagt zorg voor de inrichting en het bijhouden van het ~. Maandelijks is de notaris verplicht een opgave te doen aan het ~ van de door hem gepasseerde akten. De boedelnotaris raadpleegt het CTR om te weten te komen of de overledene een testament heeft achtergelaten en bij welke notaris zich het origineel bevindt.


nadere verklaring notaris

nadere verklaring boedelnotaris

nadere verklaring procureur-generaal (PG)

Artikel 1 wctreg:

1. Er is een testamentenregister waarin worden opgenomen de in het volgende artikel vermelde gegevens van:
a. notariële akten bevattende uiterste willen of herroeping van uiterste willen;
b. akten bevattende bewaargeving of teruggave van uiterste willen;
c. uiterste willen als bedoeld in artikel 105 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
d. akten van benoeming ingaande bij overlijden.
e. notariële akten bevattende schenkingsovereenkomsten of andere giften met de strekking dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever zullen worden uitgevoerd, bedingen als bedoeld in artikel 126, tweede lid, onder a, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en omzettingen als bedoeld in artikel 126, tweede lid, onder c, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
f. akten als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onder a tot en met e, van de Consulaire Wet die overeenkomstig de voorschriften van het Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse recht zijn opgemaakt.


Artikel 117 Wna:

[Wijzigt de Wet op het centraal testamentenregister.]

Deel deze pagina met:      
Dutch curateleregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - een openbaar register bij de griffie van de rechtbank in Den Haag, waarin aantekening wordt gehouden van alle rechtsfeiten die betrekking hebben op curatele.


Artikel 391 Boek 1 BW:

Ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage berusten openbare registers, waarin aantekening wordt gehouden van rechtsfeiten die betrekking hebben op curatele. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend worden en op welke wijze deze aantekening geschiedt.

Deel deze pagina met:      
Dutch handelsregister English commercial register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - een door de Kamer van Koophandel gehouden openbaar register met externe werking, waarin de meeste in Nederland gevestigde ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook, met hun handelsnaam zijn opgenomen. Slechts beoefenaren van vrije beroepen, bijv. artsen en advocaten, hoeven niet te worden ingeschreven in het ~.


nadere verklaring Kamer van Koophandel (KvK)

nadere verklaring rechtsvormen

2 hreGrondwet.

30 hreGrondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch handelsregisterwet 1996 (Hregw) English Dutch Commercial Registers Act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - wet van 8 februari 1996 houdende bepalingen m.b.t. het handelsregister. Daarin o.a. opgenomen bepalingen over de opgaveverplichting en openbaarheid van het register.


hierarchische verhouding hoger Wet giraal effectenverkeer (Wge)

5 hreGrondwet.

14 hreGrondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksgoederenregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - openbaar register bij de arrondissementsrechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld.


nadere verklaring huwelijkse voorwaarden

Artikel 116 Boek 1 BW:

1. Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage.
2. De wijze van inrichting en raadpleging van het register wordt nader bij algemene maatregel van bestuur geregeld.


Artikel 86 Boek 1 BW:

1. De rechtbank kan, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, op verzoek van een echtgenoot bepalen dat deze niet aansprakelijk zal zijn voor de door de andere echtgenoot in het vervolg aangegane verbintenissen als bedoeld in het eerste lid van het vorige artikel.
2. Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke beschikking kan bij veranderde omstandigheden op gelijke wijze als zij is tot stand gekomen, worden gewijzigd of opgeheven.
3. De beschikking kan aan derden die van haar bestaan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien zij ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van dit boek, en na de inschrijving veertien dagen waren verlopen.
4. In de beschikking kan worden bepaald dat zij bovendien moet worden bekend gemaakt in een of meer door de rechter aangewezen dagbladen. In dat geval werkt de beschikking ten nadele van derden die daarvan onkundig waren, ook niet vóór deze bekendmaking.

Deel deze pagina met:      
Dutch hypotheekregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster waarin hypotheken worden ingeschreven. Via het ~ kan worden nagegaan of op een onroerende zaak een hypotheek rust en zo ja, voor hoeveel.


16 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch kiezersregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - administratie per gemeente van de kiesgerechtigdheid van de ingezetenen van die gemeente; lijst van alle stemgerechtigden.


D 1 kw.
Deel deze pagina met:      
Dutch niet-registergoederen English non-registered property

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - goederen waarvan inschrijving in een openbaar register van de overdracht of vestiging ervan niet mogelijk is. Bijna alle tilbare objecten zijn ~. Bijv. meubilair.Deel deze pagina met:      
...