gedaagde (2 gevonden)

Dutch geïntimeerde / verweerder / gedaagde in hoger beroep English respondent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - persoon die bij dagvaarding wordt opgeroepen om voor een hoger gerecht te verschijnen;persoon die zich in hoger beroep verweert.


nadere verklaring procespartij

tegenstelling appellant

hierarchische verhouding hoger gedaagde

Artikel 347 Rv:

1In hoger beroep worden een conclusie van eis en een conclusie van antwoord genomen.
2[Red: Vervallen.]
3Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep of indien door den verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, den appellant, op zijn verlangen, een termijn verleend worden om het incidenteel beroep of de voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.

Deel deze pagina met:      
Dutch verweerder / verwerende partij / (oneigen.) gedaagde English defendant

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - verdedigende partij; verweerder; procespartij in burgerlijke geschillen die zich verweert tegen de vorderingen van de eiser. De meeste procedures beginnen met een schriftelijke oproep aan de ~ om voor het gerecht te verschijnen.


nadere verklaring kort geding (KG) / kort gedingen

nadere verklaring conflictbemiddeling / mediation

Artikel 44 Rv:

1Wanneer het openbaar ministerie niet als partij optreedt, wordt het gehoord indien het, al dan niet op verzoek van de rechter, de wens daartoe te kennen heeft gegeven.
2In cassatieprocedures wordt de procureur-generaal bij de Hoge Raad steeds gehoord.
3Na de conclusie van het openbaar ministerie, onderscheidenlijk de procureur-generaal bij de Hoge Raad, is geen plaats meer voor debat door partijen. Wel kunnen partijen binnen twee weken nadat de conclusie is genomen dan wel een afschrift daarvan aan partijen is verzonden, hun schriftelijk commentaar daarop, zo nodig in een brief vervat, aan de rechter, of, bij een meervoudige kamer, aan de voorzitter, of, bij de Hoge Raad, aan de President van de Hoge Raad doen toekomen, met afschrift aan de wederpartij en het openbaar ministerie, onderscheidenlijk de procureur-generaal.
afdeling Vijfde A. De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie

Deel deze pagina met: