huwelijk (15 of meer gevonden)

Dutch afkondiging van huwelijk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - de afkondiging van het huwelijk vindt plaats door aanplakking aan het gemeentehuis van de woonplaatsen van de aanstaande echtgenoten. Deze schriftelijke mededeling moet tenminste 10 dagen blijven hangen. Wordt het huwelijk niet binnen 1 jaar voltrokken dan moet een nieuwe afkondiging plaatsvinden.Deel deze pagina met:      
Dutch afstand van huwelijksgemeenschap

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - kan door ieder van de echtgenoten (of diens erfgenamen) binnen drie maanden na de ontbinding van de gemeenschap (of nadat zij van het overlijden kennis kregen) worden gedaan door een akte van afstand te doen inschrijven in het huwelijksgoederenregister. De echtgenoot die afstand doet wordt ontheven van aansprakelijkheid voor die schulden van de gemeenschap waarvoor hij vóór de ontbinding aansprakelijk was, maar doet tevens afstand van de baten van de gemeenschap, m.u.v. bed, beddegoed en kleren.Deel deze pagina met:      
Dutch consummatie van het huwelijk / consummeren van het huwelijk / geconsummeerd huwelijk English consummation of marriage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - de geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk. Het huwelijk is geconsummeerd zodra de eerste geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden.


tegenstelling verkrachting / verkrachten / verkracht

niet gelijk aan consumptie / (mv.) consumpties


Deel deze pagina met:      
Dutch homohuwelijk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht.Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijk English marriage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee volwassenen met o.a. gevolgen voor achternaam, onderhoudsplicht, rechtshandelingen, nalatenschap en verhouding tot kinderen.


tegenstelling geregistreerd partnerschap

tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

hierarchische verhouding hoger ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk

Artikel 30 Boek 1 BW:

1. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.
2. De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen.


Artikel 77a Boek 1 BW:

1. Indien twee personen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar maken dat zij het huwelijk dat zij zijn aangegaan omgezet wensen te zien in een geregistreerd partnerschap, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één der partijen ter zake een akte van omzetting opmaken. Indien de echtgenoten, van wie ten minste één de Nederlandse nationaliteit bezit, buiten Nederland woonplaats hebben en in Nederland hun huwelijk willen omzetten in een geregistreerd partnerschap, geschiedt de omzetting bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.
2. De artikelen 65 en 66 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Een omzetting doet het huwelijk eindigen en het geregistreerd partnerschap aanvangen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van geregistreerde partnerschappen is opgemaakt. De omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijk met de handschoen English marriage by proxy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - huwelijksvoltrekking waarbij één of beide aanstaande echtgenoten niet in persoon bij de ambtenaar van de burgelijke stand verschijnen, maar een volmacht hebben gegeven aan een gevolmachtigde persoon. Om gewichtige redenen wordt dit door de minister van Justitie toegestaan.


Artikel 66 Boek 1 BW:

Het staat Onze Minister van Justitie vrij, uit hoofde van gewichtige redenen aan partijen te vergunnen het huwelijk door een bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde te voltrekken.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksaangifte

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - aangifte van de woonplaats van 1 van de personen die gaan trouwen bij de ambtenaar van de burgelijke stand. Bijv. tijdens de huwelijksaangifte kun je tevens de datum, het tijdstip en de trouwzaal vast laten leggen.


Artikel 43 Boek 1 BW:

1. Zij die met elkaar een huwelijk willen aangaan, moeten daarvan onder overlegging van de in artikel 44 van dit boek genoemde bescheiden, aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één der partijen. Wanneer de aanstaande echtgenoten, van wie ten minste één de Nederlandse nationaliteit bezit, buiten Nederland woonplaats hebben en in een Nederlandse gemeente een huwelijk met elkaar willen aangaan, geschiedt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.
2. Bij de aangifte kunnen de aanstaande echtgenoten verklaren dat het huwelijk zal worden voltrokken in een andere gemeente dan die waarin een van hen op het tijdstip van de huwelijksaangifte woonplaats heeft, dan wel indien de tweede zin van het eerste lid van toepassing is, in een andere gemeente dan 's-Gravenhage.
3. De aangifte geschiedt in persoon of bij zodanige geschriften waaruit van het voornemen der aanstaande echtgenoten met genoegzame zekerheid kan blijken.
4. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de aangifte een akte op.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksbeletsel English impediment to marriage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - wettelijke reden tegen het sluiten van een huwelijk. Bijv. bloedverwantschap, en specifiek in het kerkrecht: concubinaat, jonge leeftijd (jongens 16 en meisjes 14 jaar), geestelijke wijdingen en geestelijke verwantschap (relatie tussen dopeling en peter en meter, tussen ouders en getuigen en tussen de doper en de dopeling en diens ouders).


Artikel 31 Boek 1 BW:

1. Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
2. Het in het vorige lid vermelde huwelijksbeletsel bestaat niet wanneer zij die met elkander een huwelijk willen aangaan de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt en de vrouw een verklaring van een arts overlegt dat zij zwanger is, dan wel haar kind reeds ter wereld heeft gebracht.
3. Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde vereiste.


Artikel 41 Boek 1 BW:

1. Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij familierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de nederdalende lijn of als broeders, zusters of broeder en zuster.
2. Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing van het verbod verlenen aan hen die broeders, zusters of broeder en zuster door adoptie zijn.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksbevoegdheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - de bevoegdheid om te (mogen) huwen. Indien een Nederlander in het buitenland wil trouwen kan hem om een verklaring van ~ gevraagd worden. Dit is een verklaring waarin staat dat de Nederlandse wet geen bezwaren heeft tegen het voorgenomen huwelijk.Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijkse voorwaarden English marriage settlement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - huwelijksgoederenregime waarbij (aanstaande) echtgenoten de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen in een notariële akte die in het huwelijksgoederenregister wordt ingeschreven. Zonder ~ zijn beide echtgenoten ieder tot de helft gerechtigd.


onderdeel koude uitsluiting

tegenstelling huwelijksgemeenschap

nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules

Artikel 114 Boek 1 BW:

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten vóór het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt.


Artikel 93 Boek 1 BW:

Van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege algehele gemeenschap van goederen, voor zover daarvan bij huwelijkse voorwaarden niet is afgeweken.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksgemeenschap English community of property

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - verschijnsel dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen (m.u.v. geërfde en verkregen goederen waarbij dat expliciet is bepaald) en alle schulden van beide echtgenoten gezamenlijk worden, tenzij er huwelijkse voorwaarden gemaakt zijn.


tegenstelling huwelijkse voorwaarden

onderdeel huwelijk

onderdeel toekomstige goederen

Artikel 93 Boek 1 BW:

Van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege algehele gemeenschap van goederen, voor zover daarvan bij huwelijkse voorwaarden niet is afgeweken.


Artikel 113 Boek 1 BW:

Is de gemeenschap door opheffing ontbonden, dan kunnen de echtgenoten daarna, echter alleen bij huwelijkse voorwaarden, wederom een gemeenschap overeenkomen.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksgoederenregime

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - vermogensrechtelijke toestand staande het huwelijk, bestaande uit een huwelijksgemeenschap of huwelijkse voorwaarden.


onderdeel huwelijkse voorwaarden

onderdeel huwelijksgemeenschap

Artikel 116 Boek 1 BW:

1. Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage.
2. De wijze van inrichting en raadpleging van het register wordt nader bij algemene maatregel van bestuur geregeld.


Artikel 93 Boek 1 BW:

Van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege algehele gemeenschap van goederen, voor zover daarvan bij huwelijkse voorwaarden niet is afgeweken.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksgoederenregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - openbaar register bij de arrondissementsrechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld.


nadere verklaring huwelijkse voorwaarden

Artikel 116 Boek 1 BW:

1. Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage.
2. De wijze van inrichting en raadpleging van het register wordt nader bij algemene maatregel van bestuur geregeld.


Artikel 86 Boek 1 BW:

1. De rechtbank kan, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, op verzoek van een echtgenoot bepalen dat deze niet aansprakelijk zal zijn voor de door de andere echtgenoot in het vervolg aangegane verbintenissen als bedoeld in het eerste lid van het vorige artikel.
2. Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke beschikking kan bij veranderde omstandigheden op gelijke wijze als zij is tot stand gekomen, worden gewijzigd of opgeheven.
3. De beschikking kan aan derden die van haar bestaan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien zij ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van dit boek, en na de inschrijving veertien dagen waren verlopen.
4. In de beschikking kan worden bepaald dat zij bovendien moet worden bekend gemaakt in een of meer door de rechter aangewezen dagbladen. In dat geval werkt de beschikking ten nadele van derden die daarvan onkundig waren, ook niet vóór deze bekendmaking.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijkstoestemming

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (jeugdrecht) - in sommige gevallen heeft een van de partijen bij een huwelijk toestemming nodig om te trouwen. Bijv. een minderjarige heeft toestemming nodig van zijn ouders; een persoon die wegens verkwisting of drankmisbruik onder curatele staat heeft toestemming nodig van zijn curator; een persoon die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat heeft toestemming nodig van de kantonrechter.


tegenstelling stuiting / stuiten / gestuit

nadere verklaring huwelijksvereisten

tegenstelling handlichting

Artikel 44 Boek 1 BW:

1. Voor de aangifte van het huwelijk worden de volgende bescheiden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand overgelegd:
a. de geboorteakte van ieder der aanstaande echtgenoten en van elk van hen een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens, tenzij zij niet als ingezetene in een basisadministratie persoonsgegevens behoeven te zijn ingeschreven;
b. een akte van huwelijkstoestemming, gegeven door hen, wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is. De akte van huwelijkstoestemming wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of door een notaris opgemaakt. De toestemming kan ook bij de huwelijksakte worden gegeven. Is de toestemming door de rechter verleend, dan wordt diens beschikking overgelegd;
c. een akte van overlijden van allen, wier toestemming voor het huwelijk was vereist, als zij in leven waren geweest;
d. ingeval van tweede of verder huwelijk dan wel huwelijk na registratie, bewijsstukken aantonende dat het vorige huwelijk dan wel het eerdere geregistreerd partnerschap geen beletsel voor een nieuw huwelijk oplevert;
e. de akte van huwelijksaangifte;
f. indien stuiting heeft plaatsgevonden, het bewijs dat de stuiting is opgeheven;
g. het bewijs van de ontheffing of de vergunning van Onze Minister van Justitie, ingeval deze is vereist;
h. indien een beschikking als bedoeld in afdeling 12 van Titel 4 van dit boek of een vrijstelling krachtens artikel 62 van dit boek is verkregen, ook deze;
i. de verklaring, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van dit boek, ingeval deze vereist is;
j. een schriftelijke opgave van de namen en de adressen van de personen die zijn uitgenodigd om als getuigen bij de voltrekking van het huwelijk aanwezig te zijn;
k. een door de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 aan de ambtenaar van de burgerlijke stand afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, dan wel voornemens is niet in Nederland te verblijven. De verklaring wordt opgesteld op verzoek van de aanstaande echtgenoot op wie zij betrekking heeft. Bij het verzoek wordt een gewaarmerkt afschrift als bedoeld onder a, overgelegd. Heeft deze geen woonplaats in Nederland, dan wordt zij opgesteld op verzoek van de andere aanstaande echtgenoot.
2. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, is niet vereist indien de aanstaande echtgenoten aannemelijk kunnen maken dat zij beiden buiten Nederland woonplaats hebben. De verklaring is evenmin vereist indien de aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, in Nederland rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van het in het eerste lid onder a bedoelde gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens, alsmede de in hetzelfde lid onder k bedoelde verklaring.

Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksverbod

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - verbod om te huwen. Bijv. voor bloedverwanten.


Artikel 41 Boek 2 BW:

1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. De statuten kunnen deze bevoegdheid ook aan anderen dan het bestuur verlenen.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering of van een zoveel geringer aantal als bij de statuten is bepaald, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen, tenzij in de statuten de wijze van bijeenroeping der algemene vergadering voor dit geval anders is geregeld, de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.


Artikel 42 Boek 2 BW:

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en aan afgevaardigden moet het voorstel ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis zijn gebracht; de vorige zin is alsdan niet van toepassing.
3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
4. Het in dit artikel en de eerste twee leden van het volgende artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Deel deze pagina met:      
...