handelingsonbevoegd (1 gevonden)

Dutch handelingsonbevoegd English disqualified from performing juridical acts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - niet bevoegd zijn tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. Bijv. rechters, griffiers en advocaten etc. mogen geen zaken kopen waarover in hun arrondissement wordt geprocedeerd. Of de failliet die ~ is waardoor hij de failliete boedel niet meer kan binden.


onderdeel handelingsonbekwaamheid

nadere verklaring niet-ontvankelijk verklaring / niet-ontvankelijk verklaringen / niet-ontvankelijk verklaard

tegenstelling beschikkingsonbevoegdheid

43 Boek 3 BW.

Artikel 378 Boek 1 BW:

1. Een meerderjarige kan door de rechtbank onder curatele worden gesteld:
a. wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen;
b. wegens verkwisting;
c. wegens gewoonte van drankmisbruik, waardoor hij:
1°. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;
2°. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of
3°. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.
2. Indien te verwachten is dat ten aanzien van een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, van een der in het vorige lid genoemde gronden voor curatele sprake zal zijn, kan de curatele reeds voor de meerderjarigheid worden uitgesproken.

Deel deze pagina met: