sic (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (advocatuur) - door advocaten gebruikte kreet die 'op zich' of 'op zichzelf genomen' betekent.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - Latijn: het beding van het overeengekomene is slechts van kracht onder gelijkblijvende omstandigheden. (Pitlo)


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - gedeelte van de schade dat niet door de verzekeraar vergoed wordt, maar voor rekening van de verzekerde blijft.

onderdeel franchise

Artikel 5 wam:

Indien de overeenkomst een beding inhoudt dat de verzekerde persoonlijk voor een deel in de vergoeding van de schade zal bijdragen, blijft de verzekeraar niettemin jegens de benadeelde gehouden tot betaling van de schadeloosstelling die krachtens de overeenkomst ten laste van de verzekerde blijft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht - verweermiddel waarmee een producent produktenaansprakelijkheid kan ontlopen, nl. als de schade het gevolg is van een gebrek waarvan de producent op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk kon ontdekken.

nadere verklaring productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid

Artikel 185 Boek 6 BW:

1De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:
a.hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;
b.het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c.het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
d.het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
e.het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f.wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.
2De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.
3De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


personen- en familierechtrecht (erfrecht) - zorgt voor een eenmalige uitkering bij overlijden. De nabestaanden hebben dan voldoende kapitaal om de lasten te kunnen dragen. Voor de ~ worden premies betaald.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


- verzameling van jurisprudentie, gerangschikt onder treFwoorden.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (financieel recht) - gevoeligheid van de financiële gezondheid van een bank voor nadelige renteontwikkelingen. Het ~ behoort tot de risico's die worden beoordeeld bij de uitoefening van het bedrijfseconomisch toezicht. (bron: DNB)


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht - de kans dat een zaak na aflevering bij de koper beschadigd geraakt of teniet gaat, blijft voor rekening van die koper. ~ geldt, zelfs als is het eigendom op die zaak nog niet overgedragen. Bijv. bij eigendomsvoorbehoud. In een dergelijk geval blijft de koopprijs verschuldigd.

nadere verklaring schade

nadere verklaring aflevering / afleveren / afgeleverd

Artikel 10 Boek 7 BW:

1. De zaak is voor risico van de koper van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft hij de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan de verkoper kan worden toegerekend.
2. Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop de koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering moet medewerken. Ingeval naar de soort bepaalde zaken zijn verkocht, doet het verzuim van de koper het risico eerst op hem overgaan, wanneer de verkoper de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde zaken heeft aangewezen en de koper daarvan heeft verwittigd.
3. Indien de koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of op vervanging van de zaak inroept, blijft deze voor risico van de verkoper.
4. Wanneer de zaak na de aflevering voor risico van de verkoper is gebleven, is het tenietgaan of de achteruitgang ervan door toedoen van de koper eveneens voor rekening van de verkoper. De koper moet echter van het ogenblik af dat hij redelijkerwijs rekening moet houden met het feit dat hij de zaak zal moeten teruggeven, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen; artikel 78 van Boek 6 is van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht - overgang van de kwade en goede kansen van de ene op de andere persoon. Bijv. verlies of schade aan gekochte zaken na ~ ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting, tenzij die schade te wijten is aan de verkoper.

Artikel 66 vkrz:

Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op de koper, ontslaat deze niet van de verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de verkoper.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht - een persoon draagt ~ als voor de vaststelling van de aansprakelijkheid slechts diens hoedanigheid telt en het maken van een verwijt niet ter zake doet. Bijv. de ouders van een jong kind dat bij de buurman een knikker door de ruit gooit.

nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid

nadere verklaring schuldaansprakelijkheid

nadere verklaring disculpatie / disculperen / gedisculpeerd

onderdeel productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid

Artikel 169 Boek 6 BW:

1Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.
2Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.


Artikel 183 Boek 6 BW:

1Ter zake van aansprakelijkheid op grond van deze afdeling kan de aangesprokene geen beroep doen op zijn jeugdige leeftijd of geestelijke of lichamelijke tekortkoming.
2Degene die het ouderlijk gezag of voogdij uitoefent over een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt, is in zijn plaats uit de artikelen 173 en 179 voor de daar bedoelde zaken en dieren aansprakelijk, tenzij deze worden gebruikt in de uitoefening van een bedrijf.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap - samenvoeging, optelling van diverse risicofactoren.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - het verzekeren en verzekerd houden van risico's.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht (criminologie) - denken inzake risicodeductie, waarbij wordt gezocht naar groepen cq. categorieën die het grootste gevaar opleveren voor de maatschappelijke veiligheid. Dit schatten van toekomstige gevaren en risico’s op het terrein van de strafrechtspleging kan ook worden aangeduid met de term risicojustitie. Het ~ wordt in toenemende mate toegepast bij de sanctieoplegging en bij de tenuitvoerlegging van sancties en past binnen de hedendaagse strafwetgeving, het justitiële beleid en de publieke opinie om de maatschappij in de toekomst veiliger te maken. (bron: Feeley, Kelk, Moerings, Silver)

nadere verklaring actuarial justice

nadere verklaring risicojustitie

Artikel 509y WvSv:

In deze titel wordt verstaan onder:
veroordeelde: degene die is geplaatst in een inrichting voor de opvang van verslaafden;
maatregel: plaatsing in een inrichting voor de opvang van verslaafden;
reclasseringswerker: degene die ingevolge artikel 38p, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht is belast met het onderhouden van contact met de veroordeelde.


Artikel 509gg WvSv:

1. Het gerechtshof beslist zo spoedig mogelijk. Het bevestigt de beslissing van de rechtbank of doet, met vernietiging daarvan, wat de rechtbank had behoren te doen. Artikel 509ee, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. De beslissing van het gerechtshof is niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht (criminologie) - schatten van toekomstige gevaren en risico’s op het terrein van de strafrechtspleging. Er wordt gezocht naar groepen, categorieën die het grootste gevaar opleveren voor de maatschappelijke veiligheid. Dit zogenaamde risicodenken wordt in toenemende mate toegepast bij de sanctieoplegging en bij de tenuitvoerlegging van de sanctie naar aanleiding van gepleegde strafbare feiten. Het past binnen de hedendaagse strafwetgeving, het justitiële beleid en de publieke opinie om de maatschappij in de toekomst veiliger te maken. In de actuele politiek-maatschappelijke en wetenschappelijke discussies over terugdringing van de criminaliteit en het vergroten van de collectieve veiligheid hebben de zogenaamde veelplegers als risicocategorie (gelet op het recidivegevaar) de afgelopen jaren een prominente plaats gekregen. (bron: Feeley, Kelk, Moerings, Silver)

nadere verklaring actuarial justice

nadere verklaring risicodenken

Artikel 509y WvSv:

In deze titel wordt verstaan onder:
veroordeelde: degene die is geplaatst in een inrichting voor de opvang van verslaafden;
maatregel: plaatsing in een inrichting voor de opvang van verslaafden;
reclasseringswerker: degene die ingevolge artikel 38p, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht is belast met het onderhouden van contact met de veroordeelde.


Artikel 509gg WvSv:

1. Het gerechtshof beslist zo spoedig mogelijk. Het bevestigt de beslissing van de rechtbank of doet, met vernietiging daarvan, wat de rechtbank had behoren te doen. Artikel 509ee, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. De beslissing van het gerechtshof is niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht (criminologie) - maatschappij die door de zelf in gang gezette ontwikkelingen wordt geconfronteerd met grote risico's. Bijv. grote natuurrampen en terrorisme; Ulrich Beck (Duitse socioloog) heeft dit begrip in 1984 geïntroduceerd.

nadere verklaring risicoprofiel

niet gelijk aan risicodenken


Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.3743 seconds.