franchise (1 gevonden)

Dutch franchise

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - Engels: het eigen risico van de verzekerde persoon. Bijv. bij zee-assurantie bedraagt de franchise 3% van de averij.


niet gelijk aan franchising

onderdeel Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

nadere verklaring eigen risico

Artikel 645 Wvk:

Indien de goederen van de soort, in het voorgaande artikel gemeld, in de polis met derzelver namen zijn uitgedrukt, zonder eenig bijzonder beding, is de verzekeraar niet aansprakelijk voor de avarij onder de drie ten honderd.


Artikel 190 Boek 6 BW:

1De aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 185, eerste lid, bestaat voor
a.schade door dood of lichamelijk letsel;
b.schade door het produkt toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belope van € 500.
2Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt bij algemene maatregel van bestuur aangepast, indien op grond van artikel 18, tweede lid, van de EEG-richtlijn van 25 juli 1985 (PbEG nr. L 210) de in die richtlijn genoemde bedragen worden herzien.

Deel deze pagina met: