risicodenken (1 gevonden)

Dutch risicodenken

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (criminologie) - denken inzake risicodeductie, waarbij wordt gezocht naar groepen cq. categorieën die het grootste gevaar opleveren voor de maatschappelijke veiligheid. Dit schatten van toekomstige gevaren en risico’s op het terrein van de strafrechtspleging kan ook worden aangeduid met de term risicojustitie. Het ~ wordt in toenemende mate toegepast bij de sanctieoplegging en bij de tenuitvoerlegging van sancties en past binnen de hedendaagse strafwetgeving, het justitiële beleid en de publieke opinie om de maatschappij in de toekomst veiliger te maken. (bron: Feeley, Kelk, Moerings, Silver)


nadere verklaring actuarial justice

nadere verklaring risicojustitie

Artikel 509y WvSv:

In deze titel wordt verstaan onder:
veroordeelde: degene die is geplaatst in een inrichting voor de opvang van verslaafden;
maatregel: plaatsing in een inrichting voor de opvang van verslaafden;
reclasseringswerker: degene die ingevolge artikel 38p, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht is belast met het onderhouden van contact met de veroordeelde.


Artikel 509gg WvSv:

1. Het gerechtshof beslist zo spoedig mogelijk. Het bevestigt de beslissing van de rechtbank of doet, met vernietiging daarvan, wat de rechtbank had behoren te doen. Artikel 509ee, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. De beslissing van het gerechtshof is niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen.

Deel deze pagina met: