productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid (1 gevonden)

Dutch productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid English product liability

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - regeling dat de producent, afgezien van een aantal uitzonderingen, aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product.


onderdeel risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring ontwikkelingsrisico

Artikel 185 Boek 6 BW:

1De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:
a.hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;
b.het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c.het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
d.het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
e.het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f.wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.
2De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.
3De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.


Artikel 193 Boek 6 BW:

Het recht op schadevergoeding jegens de producent uit hoofde van deze afdeling komt de benadeelde toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.
Afdeling 3A. Oneerlijke handelspraktijken

Deel deze pagina met: