pandrecht (8 gevonden)

Dutch bezitloos pandrecht English non-possessory pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.


nadere verklaring pand

nadere verklaring vuistpand

nadere verklaring bezit / bezitten / bezat

237 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch oneigenlijk pandrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - Verouderd: vroeger mochten effecten door de pandhouder herbeleend worden, en was hij slechts verplicht het vereiste aantal soortgelijke effecten terug te geven, dus niet precies dezelfde nummers.Deel deze pagina met:      
Dutch openbaar pandrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - pandrecht waarbij een vordering op naam middels een akte én mededeling aan de schuldenaar wordt overgedragen.


tegenstelling stil pandrecht

onderdeel pandrecht

246 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht English right of pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.


nadere verklaring parate executie

tegenstelling hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd

236 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht op aandelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (vennootschapsrecht) - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen.


nadere verklaring pandrecht op vordering

Artikel 198 Boek 2 BW:

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, indien de statuten niet anders bepalen.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de pandhouder een persoon is, aan wie de aandelen overeenkomstig artikel 195 lid 1 van dit Boek vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien de pandhouder niet zulk een persoon is, komt hem het stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen, dan wel - bij ontbreken van zodanige aanwijzing - door de algemene vergadering van aandeelhouders. Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien het in de vorige zin bedoelde orgaan dan wel, bij gebreke daarvan, de algemene vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt. De bevoegdheid tot toekenning van het stemrecht aan de pandhouder kan in de statuten worden uitgesloten.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overgang van het pandrecht niet anders is bepaald.
5. Artikel 195 van dit Boek en de statutaire bepalingen ten aanzien van de vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen ter zake nakomt.

Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht op vordering English a lien on a claim

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - ~ kan worden gevestigd, waardoor de pandhouder zijn vordering op de pandgever bij voorrang op de verpande vordering verhalen.


onderdeel pandrecht op aandelen

231 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch stil pandrecht English undisclosed pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - pandrecht dat is gevestigd bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie dat recht kan worden uitgeoefend.


nadere verklaring authentieke akten

nadere verklaring onderhandse akte

239 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Pfandrecht an Ansprüchen
    French droit de gage sur les créances
    Spanish derecho de retención sobre los créditos
    Italian pegno sulle domande
    Polish zastaw na roszczeniach

goederenrecht (vermogensrecht) - of openbaar pand op vorderingen. Verpanding van een vordering op een derde doordat de pandgever hierover mededeling doet aan die derde.


nadere verklaring vuistpand

nadere verklaring pandhouder / pandnemer

236 Boek 3 BW.

237 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: