pand (15 of meer gevonden)

Dutch bedrijfspand English business premises / office building

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vastgoedrecht) - gebouw waarin een of meedere bedrijven kantoor houden; gebouw dat bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen; kantoorgebouw.Deel deze pagina met:      
Dutch bezitloos pandrecht English non-possessory pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.


nadere verklaring pand

nadere verklaring vuistpand

nadere verklaring bezit / bezitten / bezat

237 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch geregistreerde onderhandse pandakte

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van dit zgn. stil pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend.


239 Boek 3 BW.

94 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch herverpanding / herverpanden / herverpand

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - verpanding van een bestaand pandrecht. Tot ~ is een pandhouder alleen bevoegd indien hem deze bevoegdheid ondubbelzinnig is toegekend.


242 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch inpandgeving / in pand geven / in pand gegeven

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - de rechtshandeling waarbij een goed in pand wordt gegeven ter zekerheid van de nakoming van een verbintenis tot betaling; overhandiging van een goed (recht of zaak) tot waarborg van een schuld. Een pandrecht ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt (in pand geeft) zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.


236 Boek 3 BW.

237 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch kredietpand

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - pand als zekerheid voor alle huidige en toekomstige vorderingen van de kredietnemerDeel deze pagina met:      
Dutch onderpand

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een zaak of vordering die tot zekerheid strekt en aan een schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een schuld zal worden voldaan.


hierarchische verhouding hoger zekerheidstelling / stellen van zekerheid / zekerheid gesteld

266 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch onderpand / margin / dekking

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - minimum waarborgsom die betaald wordt, voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Bijv. iemand heeft een calloptie geschreven en koopt de onderliggende aandelen als ~.


hierarchische verhouding hoger zekerheidstelling / stellen van zekerheid / zekerheid gesteld


Deel deze pagina met:      
Dutch oneigenlijk pandrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - Verouderd: vroeger mochten effecten door de pandhouder herbeleend worden, en was hij slechts verplicht het vereiste aantal soortgelijke effecten terug te geven, dus niet precies dezelfde nummers.Deel deze pagina met:      
Dutch openbaar pand English notified pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.


231 Boek 3 BW.

236 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch openbaar pandrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - pandrecht waarbij een vordering op naam middels een akte én mededeling aan de schuldenaar wordt overgedragen.


tegenstelling stil pandrecht

onderdeel pandrecht

246 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pand English pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven.


nadere verklaring hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd

nadere verklaring separatisten

nadere verklaring onderpand

227 Boek 3 BW.

236 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pand- en hypotheekrecht English law relating to mortgages

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.


hierarchische verhouding hoger vastgoedrecht / onroerend goedrecht

hierarchische verhouding hoger vermogensrecht

236 Boek 3 BW.

260 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandakte / akte van verpanding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt.


tegenstelling pandbrief

Artikel 496 Rv:

1Betreft het een executie tot afgifte op vordering van een pandhouder als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, dan geeft de deurwaarder de zaak af aan de pandhouder of derde in wiens macht de zaak moet worden gebracht.
2Is het pandrecht uit hoofde waarvan de afgifte geëist wordt, niet bij een authentieke akte gevestigd, dan kan de deurwaarder de zaak slechts onder zich nemen of in beslag nemen met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de zaak zich bevindt. Het verlof wordt verzocht bij een verzoekschrift waarbij de pandakte wordt overgelegd. De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek. Het verlof en het verzoekschrift worden, met het in artikel 491, tweede lid, bedoelde proces-verbaal, aan de pandgever betekend. Tegen een krachtens dit lid gegeven verlof is geen hogere voorziening toegelaten.
3Is op de zaak reeds beslag gelegd, dan kan de deurwaarder haar met handhaving van het beslag niettemin onder zich nemen, mits de pandhouder tevens overeenkomstig artikel 461a de executie van de beslaglegger overneemt. Hij betekent de in de derde zin van het vorige lid bedoelde stukken onverwijld mede aan de deurwaarder die het beslag heeft gelegd.


236 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandbeslag English distraint / distrainment / property seizure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemd recht (Belgisch recht) - beslag op een roerend goed van een nalatige huurder. Wanneer de onbetaalde verhuurder vreest dat de huurder het gehuurde goed zal verlaten zonder te betalen, kan hij zich wenden tot de gerechtsdeurwaarder, die - zonder toestemming van de rechter - ~ kan leggen op de inboedel, waarna de huurder de goederen niet meer mag verkopen of wegdoen.Deel deze pagina met:      
...