vermogensrecht (6 gevonden)

Dutch absoluut vermogensrecht English absolute droit patrimonial / absolute property law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - recht op een bepaalde zaak of goed dat geldt tegenover iedereen. Bij een dergelijk ~ is er een specifieke verhouding tussen een persoon en een goed. Bijv. eigendomsrecht van een persoon op een stuk grond.


tegenstelling relatief recht

6 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksvermogensrecht / huwelijksgoederenrecht English law governing matrimonial property rights

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - rechtsgebied uit boeken 1 en 6 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de zakelijke verhouding tussen (ex-)echtelieden. Bijv. de mate waarin gemeenschap van goederen in de huwelijkse voorwaarden is uitgesloten of schenkingen in de gemeenschap vallen.


hierarchische verhouding hoger echtscheidingsbemiddeling / mediation

Artikel 114 Boek 1 BW:

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten vóór het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt.


Artikel 132 Boek 1 BW:

1. Deze afdeling is van toepassing op huwelijkse voorwaarden die een of meer verplichtingen inhouden tot verrekening van inkomsten of van vermogen.
2. Tenzij anders is bepaald, kan van deze afdeling bij huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk of door de aard der bedingen worden afgeweken.

Deel deze pagina met:      
Dutch vermogensrecht English property law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechtsgebied uit vooral boeken 3 en 6 Burgerlijk Wetboek, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die een onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Het ~ bestaat uit het zakenrecht en verbintenissenrecht.


onderdeel zakenrecht / goederenrecht

hierarchische verhouding hoger erfrecht

onderdeel pand- en hypotheekrecht

onderdeel vastgoedrecht / onroerend goedrecht

6 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Eigentumscharakter
    French la nature patrimoniale
    Spanish naturaleza patrimonial
    Italian carattere proprietario
    Polish charakter majątkowy

goederenrecht (vermogensrecht) - het vermogensrecht is dat gedeelte van het objectieve recht, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. De boeken 3 t/m 9 van het Burgerlijk Wetboek zijn van typisch ~.


nadere verklaring vermogensrecht

onderdeel vermogensrechten


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Eigentumsrechtsakte
    French les actes de droit patrimonial
    Spanish actos del Derecho de propiedad
    Italian atti di diritto di proprietà
    Polish czynności z zakresu prawa własności w rozumieniu orzecznictwa (ogólnego)".

rechtswetenschap (algemeen) - menselijke handelingen die bepaalde rechtsgevolgen hebben op het gebied van goederenrecht (bijv. uitoefenen van eigendomsrechten) of verbintenissenrecht (bijv. sluiten koopovereenkomst).Deel deze pagina met:      
Dutch vermogensrechten English pecuniary rights

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechten die overdraagbaar zijn of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen dan wel verkregen zijn in ruil voor een dergelijk voordeel.


onderdeel volle eigendom

6 Boek 3 BW.

1 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: