separatisten (1 gevonden)

Dutch separatisten English secured creditors

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - schuldeisers in een faillissement die hun recht kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement was. Zij gaan dus in rangorde boven de gewone schuldeisers. Bijv. hypotheek- en pandhouders.


nadere verklaring preferente crediteur / preferente schuldeiser / (mv.) preferente crediteuren / preferente schuldeisers

nadere verklaring recht van voorrang

onderdeel pandhouder / pandnemer

onderdeel hypotheekrecht

Artikel 57 Fw:

[1.] Pand- en hypotheekhouders kunnen hun recht uitoefenen, alsof er geen faillissement was.
[2.] Bij de verdeling kunnen uit eigen hoofde mede de beperkt gerechtigden opkomen, wier recht vóór de faillietverklaring was gevestigd, maar door de executie door een pand- of hypotheekhouder is vervallen, voor hun recht op schadevergoeding, bedoeld in artikel 282 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
[3.] Bij de verdeling van de opbrengst oefent de curator ten behoeve van de boedel mede de rechten uit, die de wet aan beslagleggers op het goed toekent. Hij is gehouden mede de belangen te behartigen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de voormelde pand- en hypotheekhouders en beperkt gerechtigden gaan.
[4.] Zo een rangregeling nodig is, wordt deze verzocht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank waarvan de rechter-commissaris in het faillissement lid is. De verdeling geschiedt ten overstaan van deze rechter-commissaris op de wijze voorgeschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Deel deze pagina met: