lenen (10 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - bericht van een gerecht met een bijzondere status. Bijv. een verweerder wordt uitgenodigd een memorie van antwoord in te dienen. Er volgt nog een bericht over een uitstel. Dan volgt een bericht dat de memorie op zeker moment binnen moet zijn (peremptoirstelling) met vermelding dat, als deze dan nog niet mocht zijn ingediend, daarvan akte zal worden verleend;Wanneer een partij iets heel belangrijk vindt, bijv. de erkenning door de andere partij dat deze inderdaad heeft vergeten om onder de woning palen te plaatsen, dan vraagt die partij om ~.


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - algemene kwijtschelding van straf uitgesproken onafhankelijk van onderzoek en berechting, in het bijzonder voor politieke misdrijven.

tegenstelling gratie

77 grondwet.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - verstrekken van roerende zaken als onderpand voor een daarop ter leen verstrekt geldsbedrag; overeenkomst tot kredietverstrekking onder inpandgeving van zaken; verpanding.

onderdeel bank van belening

onderdeel verpanding

237 wvk.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (financieel recht) - lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer; bijzondere overeenkomst van verbruiklening (d.w.z. een overeenkomst waarbij een partij aan de wederpartij een zekere hoeveelheid goederen afgeeft, onder voorwaarde dat de wederpartij evenveel van hetzelfde goed teruggeeft), waarbij een partij aan wederpartij een som geld leent, dat terugbetaald moet worden, doorgaans tegen rente. De hoeveelheid rente moet schriftelijk vastliggen.

nadere verklaring verbruiklening

nadere verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid

1793 Boek 7A BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de Koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) omstandigheden hebben voorgedaan die de rechter niet kende.

tegenstelling amnestie verlenen

tegenstelling generaal pardon

Artikel 2 gratw:

Gratie kan worden verleend
a. op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel of voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere straf of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel
b. indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - werkkrachten inhuren.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - geldlening waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer.

nadere verklaring verbruiklening


icon advocaatzoeken.nl

1793 Boek 7A BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht - het met volmacht van de principaal in zijn naam verrichten van rechtshandelingen of diensten.

nadere verklaring principaal

nadere verklaring rechtshandeling

60 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - indien een gedaagde -hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen- niet ter terechtzitting verschijnt, zal de rechter ~ en aansluitend de vorderingen van de eiser toewijzen in een verstekvonnis, tenzij die hem onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

hierarchische verhouding hoger verstekvonnis

Artikel 139 Rv:

Indien het oproepingsbericht is betekend en de verweerder niet in de procedure verschijnt of, indien verschuldigd, het griffierecht niet tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, verleent de rechter verstek tegen hem en wijst hij de vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.


Artikel 71 Rv:

1Moet een zaak, in behandeling bij de kantonrechter, verder worden behandeld en beslist door een kamer voor andere zaken dan kantonzaken, dan wordt de zaak daartoe op verlangen van een der partijen of ambtshalve naar een zodanige kamer verwezen.
2Moet een zaak, in behandeling bij een kamer voor andere zaken dan kantonzaken, verder worden behandeld en beslist door de kantonrechter, dan wordt de zaak daartoe op verlangen van een der partijen of ambtshalve verwezen naar een kamer voor kantonzaken.
3De vraag of verwijzing nodig is beoordeelt de rechter, voor zover daarvoor het onderwerp van het geschil bepalend is, aan de hand van zijn voorlopig oordeel over het onderwerp van het geschil.
4In de beslissing tot verwijzing vermeldt de rechter:
a.op welke wijze partijen in de procedure moeten verschijnen,
b.voor zover van toepassing, het griffierecht of het verhoogde griffierecht dat ingevolge artikel 8 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken van partijen wordt geheven en binnen welke termijn dit griffierecht of dit verhoogde griffierecht betaald dient te worden,
c.de informatie als bedoeld in artikel 111, tweede lid, onderdelen f en g, en
d.de stand van het geding waarin het wordt verwezen.
In het geval van een vorderingsprocedure vermeldt de rechter tevens de datum voor de volgende proceshandeling en beveelt de rechter, indien tegen de verweerder verstek is verleend, dat deze datum door de eiser bij exploot aan de verweerder wordt aangezegd onder betekening van de beslissing tot verwijzing.
5Tegen een verwijzing en tegen het achterwege laten van verwijzing staat geen voorziening open.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - indien een verdachte niet ter zitting komt opdagen, stelt de recher vast dat hij behoorlijk is opgeroepen, verleent verstek en behandelt de zaak.

hierarchische verhouding hoger verstekvonnis

Artikel 280 WvSv:

1. In het geval dat de verdachte niet op de terechtzitting verschijnt en de rechtbank geen aanleiding ziet voor
a. het nietig verklaren van de dagvaarding op grond van artikel 278, eerste lid of
b. het verlenen van een bevel tot medebrenging van de verdachte, bedoeld in artikel 278, tweede lid,
beveelt zij dat tegen de verdachte verstek wordt verleend en dat de behandeling van de zaak buiten zijn aanwezigheid wordt voortgezet, tenzij zij heeft ingestemd met verdediging op de voet van artikel 279.
2. De rechtbank verklaart het verstek vervallen, indien de verdachte alsnog op de terechtzitting of na de hervatting daarvan in persoon verschijnt of zich alsnog laat verdedigen met inachtneming van artikel 279, eerste lid.
3. Bij toepassing van het tweede lid, wordt het onderzoek opnieuw aangevangen, met dien verstande dat de rechtbank kan bepalen dat bepaalde onderzoekshandelingen niet opnieuw zullen plaats vinden.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.3676 seconds.