NL
NLlenen


Verklaring:
akteverlening / akte verlenen / verleende akte: Eng.: certificate attribution: burgerlijk procesrecht - bericht van een gerecht met een bijzondere status. Bijv. een verweerder wordt uitgenodigd een memorie van antwoord in te dienen. Er volgt nog een bericht over een uitstel. Dan volgt een bericht dat de memorie op zeker moment binnen moet zijn (peremptoirstelling) met vermelding dat, als deze dan nog niet mocht zijn ingediend, daarvan akte zal worden verleend;Wanneer een partij iets heel belangrijk vindt, bijv. de erkenning door de andere partij dat deze inderdaad heeft vergeten om onder de woning palen te plaatsen, dan vraagt die partij om ~.
Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

amnestie verlenen: Eng.: to grant amnesty: strafrecht - algemene kwijtschelding van straf uitgesproken onafhankelijk van onderzoek en berechting, in het bijzonder voor politieke misdrijven. tegenstelling gratie
wet- en regelgeving Art. 77 grondwet

belening / belenen / beleend: vermogensrecht - verstrekken van roerende zaken als onderpand voor een daarop ter leen verstrekt geldsbedrag; overeenkomst tot kredietverstrekking onder inpandgeving van zaken; verpanding. onderdeel bank van belening onderdeel verpanding
wet- en regelgeving Art. 237 wvk

geldlening / geld lenen / geld geleend: bank- en effectenrecht - lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer; bijzondere overeenkomst van verbruiklening (d.w.z. een overeenkomst waarbij een partij aan de wederpartij een zekere hoeveelheid goederen afgeeft, onder voorwaarde dat de wederpartij evenveel van hetzelfde goed teruggeeft), waarbij een partij aan wederpartij een som geld leent, dat terugbetaald moet worden, doorgaans tegen rente. De hoeveelheid rente moet schriftelijk vastliggen. nadere verklaring verbruiklening nadere verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid
wet- en regelgeving Art. 1793 Boek 7A BW

gratie verlenen: strafrecht - gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de Koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) omstandigheden hebben voorgedaan die de rechter niet kende. tegenstelling amnestie verlenen tegenstelling generaal pardon
wet- en regelgeving Art. 2 gratw

inlening / inlenen / ingeleend: arbeidsrecht - werkkrachten inhuren.

lening / lenen / geleend: overeenkomstenrecht - geldlening waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. nadere verklaring verbruiklening
advocaatzoeken.nl
wet- en regelgeving Art. 1793 Boek 7A BW

procuratieverlening / verlenen van procuratie / procuratie verleend: verbintenissenrecht - het met volmacht van de principaal in zijn naam verrichten van rechtshandelingen of diensten. nadere verklaring principaal nadere verklaring rechtshandeling
wet- en regelgeving Art. 60 Boek 3 BW

verstekverlening / verstek verlenen / verstek verleend: Eng.: a default judgement will be delivered: burgerlijk procesrecht - indien een gedaagde -hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen- niet ter terechtzitting verschijnt, zal de rechter ~ en aansluitend de vorderingen van de eiser toewijzen in een verstekvonnis, tenzij die hem onrechtmatig of ongegrond voorkomen. hierarchische verhouding verstekvonnis
wet- en regelgeving Art. 139 Rv, Art. 71 Rv

verstekverlening / verstek verlenen / verstek verleend: Eng.: a default judgement will be delivered: strafprocesrecht - indien een verdachte niet ter zitting komt opdagen, stelt de recher vast dat hij behoorlijk is opgeroepen, verleent verstek en behandelt de zaak. hierarchische verhouding verstekvonnis
wet- en regelgeving Art. 280 WvSv


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"