gratie (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (economie) - samensmelting van meestal nationale economieën tot een geheel. ~ kent de volgende stadia: vrijhandelsgebied, douane-unie, gemeenschappelijke markt, economische unie, en tenslotte de volledige integratie. Daarnaast bestaan de monetaire en politieke unie als aparte vormen. De huidige integratie van Europa is gericht op het tot stand brengen van een economische en monetaire unie.


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


personen- en familierechtrecht - vertrekken uit het eigen woonland met de bedoeling zich permanent in het buitenland te vestigen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht (Europees recht) - eenmaking van Europa door politieke, economische en militaire integratie. (Fockema Andreae)


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Europäische Marktintegration
    French L'intégration du marché européen
    Spanish Integración del mercado europeo
    Italian L'integrazione del mercato europeo
    Polish Integracja rynku europejskiegointernationaal recht (Europees recht) - samensmelting van de diverse landenmarkten van de EG tot één interne markt waardoor het bij Europese akte bepaalde vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal kan worden gerealiseerd. De interne markt voor goederen en diensten ging op 31 december 1992 officieel van start.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de Koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) omstandigheden hebben voorgedaan die de rechter niet kende.

tegenstelling amnestie verlenen

tegenstelling generaal pardon

Artikel 2 gratw:

Gratie kan worden verleend
a. op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel of voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere straf of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel
b. indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - beleid dat wordt gevoerd bij het gedeeltelijk of geheel kwijtschelden, verminderen of veranderen van een door de rechter opgelegde straf. Gratie wordt verleend door de Kroon, op advies van de rechter.

nadere verklaring gratieverzoek

Artikel 122 Gw:

1. Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit na advies van een bij de wet aangewezen gerecht en met inachtneming van bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
2. Amnestie wordt bij of krachtens de wet verleend.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - wet van 23 december 1987, houdende de regeling voor indiening en behandeling van en de beschikking op gratieverzoeken.

Artikel 2 gratw:

Gratie kan worden verleend
a. op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel of voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere straf of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel
b. indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend.


Artikel 13 gratw:

1. Gratie kan worden verleend onder voorwaarden die het gedrag van de veroordeelde betreffen. Deze voorwaarden mogen de vrijheid van de veroordeelde zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige vrijheid niet beperken.
2. Als voorwaarde kan worden gesteld dat de veroordeelde overeenkomstig de daaromtrent vastgestelde wettelijke voorschriften bepaalde onbetaalde arbeid verricht of een leerproject volgt of, indien de veroordeelde de leeftijd van achttien jaren niet heeft bereikt, arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade verricht.
3. Een andere voorwaarde kan zijn de betaling van een bepaalde geldsom aan de Staat. Mede kan de voorwaarde worden gesteld, dat de veroordeelde de door het strafbare feit veroorzaakte schade geheel of voor een bepaald gedeelte zal vergoeden.
4. Bij de toepassing van het derde lid bepaalt Onze Minister de plaats waar en de termijn waarbinnen de geldsom moet worden betaald, onderscheidenlijk de schade moet worden vergoed. Hij kan betaling in termijnen toestaan. Hij kan de gestelde termijn of termijnen verlengen met dien verstande dat de totale tijdsduur een tijdvak van twee jaren niet mag overschrijden. De termijn of eerste termijn vangt aan zodra de in artikel 18, derde lid, bedoelde betekening is geschied.
5. Voor zover dit bij het besluit waarbij gratie is verleend is bepaald, houdt het openbaar ministerie, onderscheidenlijk - indien het vonnis is uitgesproken met toepassing van de bijzondere strafbepalingen voor jeugdige personen - de raad voor de kinderbescherming, toezicht op de naleving van de gestelde voorwaarden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - komst van mensen uit een ander land naar Nederland, met de bedoeling om zich hier te vestigen.

onderdeel migratie / migreren / gemigreerd


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - agentschap van het ministerie van Justitie. De ~ beslist namens de staatssecretaris van Justitie wie in Nederland wordt toegelaten. Daarnaast behandelt de ~ verzoeken van vreemdelingen die Nederlander willen worden. Samen met de politie en de Koninklijke Marechaussee is de ~ verantwoordelijk voor grensbewaking, de controle op legaal verblijf van vreemdelingen en het verwijderen van illegalen.

nadere verklaring ministerie van Justitie

nadere verklaring Koninklijke Marechaussee (Kmar)

nadere verklaring asiel


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - inburgering in de Nederlandse samenleving. Bijv. minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie wil al sinds haar aantreden in mei 2003 dat migranten actiever ~ in de samenleving.


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Integration
    French intégration
    Spanish integración
    Italian integrazione
    Polish integracjarechtswetenschap - in een eenheid, bijv. samenleving, opgaan.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - intergouvernementele instantie die zich bezighoudt met emigratie uit Europa naar andere werelddelen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (asielrecht) - het ~ geeft informatie over terugkeer naar het herkomstland van de asielzoeker of over doormigratie naar een ander land. Het ~ biedt ook financiële ondersteuning en begeleiding bij het vertrek.

nadere verklaring terugkeerbeleid


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - trek van mensen binnen een land of van het ene land naar het andere.

onderdeel immigratie / immigreren / geïmmigreerd


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - visie waarbij het bewust streven naar wederzijdse samenwerking van belang wordt geacht. Bijv. vergaande institutionele hervormingen en op langere termijn ~ [in de EU, red.], is geen keuze maar noodzaak. (Fischer)


Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.