principaal (3 gevonden)

Dutch principaal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - opdrachtgever van de handelsagent;persoon namens wie procuratie wordt verleend.


nadere verklaring agentuurovereenkomst

tegenstelling procuratieverlening / verlenen van procuratie / procuratie verleend

tegenstelling principaal beroep / principaal appèl

Artikel 428 Boek 7 BW:

1. De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.
2. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op agentuurovereenkomsten waarop de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf van toepassing is.
3. Ieder der partijen is verplicht de wederpartij op haar verzoek een ondertekend geschrift te verschaffen dat de dan geldende inhoud van de agentuurovereenkomst weergeeft.

Deel deze pagina met:      
Dutch principaal beroep / principaal appèl

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - het eerst ingestelde hoger beroep; hoger beroep dat binnen de beroepstermijn wordt ingesteld door de eerste partij, die het niet eens is met het vonnis.


tegenstelling incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep / (oneigen.) incidenteel beroep

Artikel 339 Rv:

1De termijn voor het instellen van hoger beroep is drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak van het vonnis dan wel de dag van de mondelinge uitspraak als bedoeld in artikel 30p.
2In afwijking van het eerste lid is de termijn van beroep van een vonnis in kort geding vier weken.
3De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen, zelfs na verloop van deze termijnen en na berusting in het vonnis. Het incidenteel beroep wordt, op straffe van verval, ingesteld bij de conclusie van antwoord.
4De afstand van instantie laat de mogelijkheid incidenteel beroep in te stellen onverlet. De gedaagde in hoger beroep kan op de roldatum waarop de afstand van instantie is gedaan, de rechter verzoeken voor het instellen van incidenteel beroep een termijn te bepalen. De gedaagde in hoger beroep kan het incidenteel beroep ook instellen op een roldatum die binnen twee weken na de afstand van instantie bij exploot aan eiser in hoger beroep is aangezegd. Artikel 74, eerste lid, tweede tot en met vierde volzin, is van overeenkomstige toepassing.
5Indien in eerste aanleg een vordering tot vrijwaring geheel of gedeeltelijk is afgewezen op grond van de afwijzing van de vordering in de hoofdzaak, staat het hoger beroep daartegen open tot het moment dat in de hoofdzaak in hoger beroep de conclusie van antwoord wordt genomen.


Artikel 347 Rv:

1In hoger beroep worden een conclusie van eis en een conclusie van antwoord genomen.
2[Red: Vervallen.]
3Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep of indien door den verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, den appellant, op zijn verlangen, een termijn verleend worden om het incidenteel beroep of de voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.

Deel deze pagina met:      
Dutch principaal verweer / verweer ten principale / verweer ten gronde

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - inhoudelijk of voornaamste verweer. Bijv. de weerlegging van de door de eiser gestelde feiten en de daaraan verbonden rechtsgevolgen of beroep op een vernietigingsgrond.


tegenstelling exceptief verweer voeren

onderdeel bewijsverweer

onderdeel strafmaatverweer

tegenstelling principaal

Artikel 348 Rv:

De oorspronkelijke verweerder kan nieuwe weren van regten, eene verdediging ten principale opleverende, inbrengen, tenzij dezelve in het geding ter eerster instantie zijn gedekt, waaronder niet begrepen is het geval, dat het regt om ten principale te antwoorden ingevolge artikel 128 vervallen is.

Deel deze pagina met: