verstekvonnis (1 gevonden)

Dutch verstekvonnis English judgement in absentia / judgment given in default of appearance / judgment by default

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - vonnis dat de rechter wijst als een gedaagde niet is verschenen of een verdachte niet bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig was.


hierarchische verhouding hoger betekening / betekenen / betekend

tegenstelling contradictoir vonnis / vonnis op tegenspraak

Artikel 139 Rv:

Indien het oproepingsbericht is betekend en de verweerder niet in de procedure verschijnt of, indien verschuldigd, het griffierecht niet tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, verleent de rechter verstek tegen hem en wijst hij de vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.


Artikel 335 Rv:

1Van veroordeelingen bij verstek valt geen hooger beroep, doch indien de oorspronkelijke eischer van het vonnis in hooger beroep komt, zal de gedaagde alle zijne verdedigingen insgelijks in het hooger beroep kunnen doen gelden, zelfs bij wege van incidenteel beroep, zonder van het middel van verzet in eersten aanleg meer te kunnen gebruik maken.
2In afwijking van het eerste lid kan de gedaagde die niet is verschenen of het griffierecht niet tijdig heeft voldaan van een vonnis als bedoeld inĀ artikel 140, derde lid, in hoger beroep komen, mits hij vooraf bij voorraad, tegen het stellen van zekerheid, aan het vonnis voldoet, zelfs wanneer dat vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad was verklaard.

Deel deze pagina met: