ban (15 of meer gevonden)

Dutch abandon / verlating English abondon

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - Engels: verlaten van een schip. Door afstand te doen van schip en vrachtpenningen is de scheepseigenaar daar niet langer aansprakelijk voor.


nadere verklaring verlating van hulpbehoevenden

onderdeel verzekeringsrecht

niet gelijk aan kaping van schip / kapen van schip / gekaapt schip

Artikel X York-Antwerp Rules:

Expenses of Port of Refuge, etc.
(a) When a ship shall have entered a port or place of refuge or shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of it, the corresponding expenses of leaving such port or place of refuge consequent upon such entry or return shall likewise be admitted as general average.
When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions of this Rule shall be applied to the second port or place as if it were a port or place of refuge and the cost of such removal including temporary repairs and towage shall be admitted as general average. The provisions of Rule XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal.
(b) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or refuge, shall be admitted as general average, when the handling or discharge was necessary for the common safety or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other extraordinary circumstances connected with such damage having taken place during the voyage.
The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be admissible as general average when incurred solely for the purpose of restowage due to shifting during the voyage, unless such restowage is necessary for the common safety.
(c) Whenever the cost of handling or discharging cargo, fuel or stores is admissible as general average, the costs of storage, including insurance if reasonably incurred, reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall likewise be admitted as general average. The provisions of Rule XI shall be applied to the extra period of detention occasioned by such reloading or restowing.
But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, storage expenses shall be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.


Artikel XI York-Antwerp Rules:

Wages and Maintenance of Crew and other expenses bearing up for and in a port of refuge, etc.
(a) Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her port or place of loading shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or place are allowable in general average in accordance with Rule X(a).
(b) When a ship shall have entered or been detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of the master, officers and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or place until the ship shall or should have been ready to proceed upon her voyage, shall be admitted in general average.
Fuel and stores consumed during the extra period of detention shall be admitted as general average, except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in general average.
Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise be admitted as general average except such charges as are incurred solely by reason of repairs not allowable in general average.
Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other extraordinary circumstance connected with such damage having taken place during the voyage, then the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores consumed and port charges incurred during the extra detention for repairs to damages so discovered shall not be admissible as general average, even if the repairs are necessary for the safe prosecution of the voyage.
When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, the wages and maintenance of the master, officers and crew and fuel and stores consumed and port charges shall be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.
(c) For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments made to or for the benefit of the master, officers and crew whether such payments be imposed by law upon the shipowners or be made under the terms of articles of employment.
(d) The cost of measures undertaken to prevent or minimise damage to the environment shall be allowed in general average when incurred in any or all of the following circumstances:
(i) as part of an operation performed for the common safety which, had it been undertaken by a party outside the common maritime adventure, would have entitled such party to a salvage reward;
(ii) as a condition of entry into or departure from any port or place in the circumstances prescribed in Rule X(a);
(iii) as a condition of remaining at any port or place in the circumstances prescribed in Rule X(a), provided that when there is an actual escape or release of pollutant substances the cost of any additional measures required on that account to prevent or minimise pollution or environmental damage shall not be allowed as general average;
(iv) necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of cargo whenever the cost of those operations is admissible as general average.

Deel deze pagina met:      
Dutch abandonnement / abondonneren

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - verzekerde draagt de eigendom van de verzekerde zaak aan de verzekeraar over en ontvangt de verzekerde waarde. Komt slechts beperkt voor bij verzekering van schepen en daarmee vervoerde goederen.


nadere verklaring abandon / verlating

nadere verklaring verlating van hulpbehoevenden

onderdeel verzekeringsrecht

niet gelijk aan kaping van schip / kapen van schip / gekaapt schip


Deel deze pagina met:      
Dutch acta probant se ipsa

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - Latijn: geschriften, authentieke akte bewijzen zichzelf, dragen hun bewijs met zich, worden aangenomen te zijn hetgeen zij weergeven totdat het tegendeel (bijv. op grond van schriftvervalsing) zal zijn vastgesteld.Deel deze pagina met:      
Dutch arrondissementsrechtbank / rechtbanken English district court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - rechtsprekend college van het arrondissement dat strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties behandelt; gebouw van de rechtbank.


hierarchische verhouding hoger gerechtshof / gerechtshoven (mv.)

hierarchische verhouding hoger Centrale Raad van Beroep (CRvB)

onderdeel rechter

Artikel 40 wet RO:

1. Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de rechtbanken zijn:
a. coördinerend vice-presidenten;
b. vice-presidenten;
c. rechters;
d. rechters-plaatsvervangers.
2. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

Deel deze pagina met:      
Dutch ban / banne

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - Duits recht: afkondigen van een toestand van verhoogde rechtsbescherming tijdens de terechtszitting; uitvaardigen van bevelen onder strafbedreiging; toestand van vredeloosheid, d.w.z. uitstoting uit de rechtsgemeenschap.Deel deze pagina met:      
Dutch banbreuk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - Middeleeuwen: terugkeer van verbannen personen; gestraft met de doodstraf als de verbanning voor eeuwig was uitgesproken, anders met verminking.Deel deze pagina met:      
Dutch bancaire liquiditeiten English banking liquidity

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - dagelijks door kredietinstellingen bij het eurosysteem aangehouden reserves. (bron: DNB)Deel deze pagina met:      
Dutch bandbreedte English range

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - verschil tussen de door de ECB vastgestelde rente op de twee permanente faciliteiten, te weten de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit. (bron: DNB)


Artikel 1 WMZ:

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:
a. vennootschap: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering aan een in een lid-staat van de Europese Unie gelegen en werkzame effectenbeurs;
b. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
c. bandbreedtes: 0 tot 5, 5 tot 10, 10 tot 25, 25 tot 50, 50 tot 662/3 en 662/3 procent of meer, met dien verstande dat ten aanzien van een vennootschap als bedoeld in artikel 76a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 0 tot 25, 25 tot 50, 50 tot 662/3 en 662/3 procent of meer als bandbreedtes worden aangemerkt;
d. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een rechtspersoon of vennootschap waarin de rechten en bevoegdheden als bedoeld in artikel 24a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon;
e. een met een vennootschap gelieerde vennootschap: iedere vennootschap als bedoeld in onderdeel a
1°. waarmee de vennootschap in een groep is verbonden of waarin de vennootschap een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien de meest recente vastgestelde omzet van die vennootschap tenminste 10% van de geconsolideerde omzet van de vennootschap bedraagt, of
2°. die meer dan 25% van het kapitaal van de vennootschap rechtstreeks of middellijk verschaft.
2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met een lid-staat van de Europese Unie gelijkgesteld een staat, niet zijnde een lid-staat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, mede verstaan onder:
a. aandelen: certificaten van aandelen en rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van aandelen of certificaten van aandelen;
b. stemmen: rechten ingevolge een overeenkomst op verkrijging van stemmen.
4. Het derde lid is niet van toepassing bij het bepalen van het aantal aandelen in het geplaatste kapitaal van een vennootschap en het aantal stemmen dat op het geplaatste kapitaal van een vennootschap kan worden uitgebracht.

Deel deze pagina met:      
Dutch banderol

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - 20ste eeuw: papieren bandje om rookwaren, dat de kleinhandelsprijs vermeldde en strekte tot bewijs dat de tabaksaccijns was betaald.Deel deze pagina met:      
Dutch bank

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - particuliere instelling die geld van en aan derden ter bewaring ontvangt en als lening verstrekt.Deel deze pagina met:      
Dutch bank van lening / lommerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - pandhuis; pandjeshuis; bedrijf waar roerende zaken (panden) in ontvangst worden genomen tegen betaling van een geldsom (beleensom) en een bewijs (beleenbriefje). Onder overlegging van het beleenbriefje kunnen de panden tegen een bepaald bedrag of ander pand worden terug gekregen.Deel deze pagina met:      
Dutch Bank voor Internationale Betalingen (BIB) English Bank For International Settlements (BIS)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - internationale organisatie die internationale monetaire en financiële samenwerking nastreeft en optreedt als bank voor de nationale centrale banken.; in Bazel gevestigde bank der banken. Centrale banken brengen een deel van hun officiële reserves onder bij de ~, die deze weer herbelegt. Voor centrale banken in liquiditeitsnood kan de ~ steunkredieten organiseren. Voorts bevordert de ~ de samenwerking tussen centrale banken. Er zijn 45 centrale banken lid van de ~ waaronder die van de G10, van bijna alle Europese landen en van een aantal zogenoemde 'emerging markets'.Deel deze pagina met:      
Dutch bank- en effectenrecht English banking and securities law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - vakgebied dat voornamelijk samenvalt met boek 2 Burgerlijk Wetboek, Wet Toezicht Effectenverkeer, fiscale en Europese regelgeving; vooral m.b.t. de verplichtingen van en het toezicht op banken en financiële transacties op bijv. de beurs.


onderdeel effectenrecht

onderdeel bankrecht

hierarchische verhouding hoger rechtspersonenrecht


Deel deze pagina met:      
Dutch bankbiljet English bank note

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - waardepapier als courant en wettig betaalmiddel, uitgegeven door de Nederlandsche Bank N.V..


Artikel 208 WvSr:

Hij die muntspeciën of munt- of bankbiljetten namaakt of vervalst, met het oogmerk om die muntspeciën of munt- of bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch bankboekje English bank book / pass book

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - boekjes waarin spaardeposito wordt genoteerd en waarmee de spaarder in beperkte mate kasgeld kan opnemen bij de bank.Deel deze pagina met:      
...