rechter (15 of meer gevonden)

Dutch absoluut bevoegde rechter English competent judge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - rechter in eerste aanleg of in hoger beroep.Deel deze pagina met:      
Dutch administratieve rechter English administrative judge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - rechter die zich met bestuursrechtelijke zaken bezighoudt.


nadere verklaring ambtenarenrechter

Artikel 43 wet RO:

De rechtbanken nemen in eerste aanleg kennis van de bestuursrechtelijke zaken waarvan de kennisneming bij de wet aan hen is opgedragen.

Deel deze pagina met:      
Dutch afdoening door de rechter English final decision by a judge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - door de rechter gegeven eindbeslissing, in de regel door (deels) toewijzen dan wel afwijzen van het verzoek of de vordering.


nadere verklaring administratieve afhandeling / Mulderafdoening

tegenstelling afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan


Deel deze pagina met:      
Dutch afdoening door de rechter English final decision by a judge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - door de strafrechter gegeven eindbeslissing, in de regel door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.


nadere verklaring administratieve afhandeling / Mulderafdoening

tegenstelling afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan


Deel deze pagina met:      
Dutch alleensprekende rechter English sole magistrate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - rechter of raadsheer die in zijn eentje recht spreekt. Bijv. de politierechter of de kantonrechter.


tegenstelling meervoudige kamer (MK)

onderdeel politierechter

onderdeel kantonrechter


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 15 Rv:

1Bij de rechtbank worden zaken, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen, behandeld en beslist door een enkelvoudige kamer.
2Indien de zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer ongeschikt is voor behandeling en beslissing door één rechter, verwijst zij deze naar een meervoudige kamer, bestaande uit drie leden. De enkelvoudige kamer kan ook in andere gevallen een zaak naar een meervoudige kamer verwijzen.
3Verwijzing kan geschieden in elke stand van de procedure. De behandeling van een verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.
4De meervoudige kamer kan bepalen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk zal geschieden door een zoveel als mogelijk uit haar midden aangewezen rechter-commissaris. De rechter-commissaris oefent daarbij de bevoegdheden uit, aan de rechtbank toegekend.
5De meervoudige kamer kan na het wijzen van een tussenvonnis de zaak verwijzen naar de enkelvoudige kamer voor verdere behandeling. Het tweede lid en het derde lid, tweede volzin, zijn van overeenkomstige toepassing.


Artikel 6 wet RO:

1. Het bestuur van een gerecht vormt voor het behandelen en beslissen van zaken enkelvoudige en meervoudige kamers en bepaalt de bezetting daarvan.
2. Tenzij in deze wet anders is bepaald, bestaan de meervoudige kamers uit drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, van wie een als voorzitter optreedt. Indien ook anderen dan rechterlijke ambtenaren deel uitmaken van een meervoudige kamer, treedt een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast op als voorzitter.
3. Het bestuur kan bepalen dat in een zaak in verband met de veiligheid van personen dan wel indien de zitting langer dan een dag zal duren, een of meer rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast zich met het oog op mogelijke vervanging van een van de leden van een meervoudige kamer gereed houden. Deze rechterlijke ambtenaren zijn bij de behandeling ter terechtzitting van die zaak aanwezig, maar nemen aan het onderzoek in en de beraadslaging en beslissing over die zaak niet deel, tenzij zij op verzoek van de voorzitter van de meervoudige kamer in de plaats treden van een van de afwezige leden.
4. Dit artikel is niet van toepassing op de Hoge Raad.

Deel deze pagina met:      
Dutch ambtenarenrechter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ambtenarenrecht) - voorheen de rechter die in het ambtenarengerecht belast was met rechtspraak over besluiten, handelingen en weigeringen ten aanzien van ambtenaren, w.o. militairen.


niet gelijk aan bestuursrechter

Artikel 54 wet RO:

1. Het bestuur van de rechtbank te 's-Gravenhage vormt voor het behandelen en beslissen van zaken op grond van de Militaire Ambtenarenwet 1931 enkelvoudige en meervoudige kamers en bepaalt de bezetting daarvan.
2. Degene die zitting heeft in een enkelvoudige kamer als bedoeld in het eerste lid draagt de titel van militaire ambtenarenrechter.
3. Een meervoudige kamer bestaat uit twee rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en een militair lid, dat bij voorkeur afkomstig is uit het krijgsmachtdeel waartoe degene die beroep heeft ingesteld behoort of behoorde. Op het militaire lid zijn de artikelen 7, derde lid, 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch appelrechter / hogerberoeprechter English judge in appeal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - beroepsinstantie in de rechtspraak. Tegen een uitspraak van de kantonrechter kan men bij de rechtbank als ~ in beroep gaan, vervolgens bij het gerechtshof, vervolgens bij de Hoge Raad (civiel- en strafrecht). Tegen een beslissing op bezwaar van een bestuursorgaan komt men bij de rechtbank als ~, vervolgens is de volgende ~ het administratieve gerecht dat bevoegd is (Centrale Raad van Beroep, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, College voor Bedrijf en Beroep).Deel deze pagina met:      
Dutch bestuursrechter English administrative judge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - onafhankelijke rechter die zich buigt over geschillen tussen burgers en overheid.


nadere verklaring rechter

8:1 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch bodemrechter English judge in the procedure on the merits

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- rechter die in de bodemprocedure (in eerste aanleg of in hoger beroep) oordeelt.


tegenstelling kort geding (KG)


Deel deze pagina met:      
Dutch burgerlijke rechter English civil court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - rechter die oordeelt over geschillen m.n. tussen (rechts)personen onderling in burgerlijke kwesties en schuldvorderingen en in zaken over privaatrechtelijke maatregelen als adoptie, curatele en voogdij.


Artikel 16 btmw:

Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd uitspraken te doen in de gedingen, welke op deze wet zijn gegrond; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van de nietigverklaarde depots.

Deel deze pagina met:      
Dutch economische politierechter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (economisch strafrecht) - strafrechter die alleen beslist over economische vergrijpen. Bijv. overtredingen van de winkeltijdenwet, de warenwet of de regels voor het uitrijden van mest. De meervoudige economische kamer beslist over zeer ingewikkelde of belangrijke economische strafzaken.


tegenstelling meervoudige kamer (MK)


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 52 wet RO:

1. Het bestuur vormt voor het behandelen en beslissen van zaken betreffende economische delicten enkelvoudige en meervoudige kamers onder de benaming van economische kamers. Het bestuur bepaalt de bezetting van deze kamers.
2. Degene die zitting heeft in een enkelvoudige economische kamer draagt de titel van economische politierechter.

Deel deze pagina met:      
Dutch eigenrichting / eigen rechter spelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - het recht in eigen hand nemen, zonder de daartoe geëigende rechtsgang te bewandelen. ~ is niet toegestaan.


tegenstelling rechtsingang / venue en court

Artikel 44 Boek 5 BW:

1. Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen.
2. Degene op wiens erf wortels van een ander erf doorschieten, mag deze voor zover ze doorgeschoten zijn weghakken en zich toeëigenen.


Artikel 41 WvSr:

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.
2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

Deel deze pagina met:      
Dutch executierechter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - rechter die is aangewezen om beslissingen ter zake van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties te nemen. De enige executierechters in Nederland zijn: de Centrale Raad voor strafrechttoepassing, de Commissies van Toezicht en de penitentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem.Deel deze pagina met:      
Dutch feitenrechter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - rechter die beslist welke feiten in het proces gelden en in dat verband oordeelt over de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal.Deel deze pagina met:      
Dutch gemene recht / rechtersrecht English common law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemd recht (Angelsaksisch recht) - de rechtsstelsels van het Verenigd Koninkrijk en haar vroegere koloniën kenmerken zich door het belang van rechterlijke uitspraken. Deze uitspraken, die worden opgetekend in books of authority, hebben voor andere rechtbanken kracht van precedent.Deel deze pagina met:      
...