rechtspersonenrecht (1 gevonden)

Dutch rechtspersonenrecht English the law of legal persons

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - rechtsgebied uit boek 2 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de oprichting, het bestuur, de (jaarlijkse) verplichtingen en de ontbinding van verenigingen, waarborgmaatschappijen, besloten en naamloze vennootschappen en stichtingen en de rechtsvorm van publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen.


onderdeel vennootschapsrecht

onderdeel fusie- en overnamerecht

hierarchische verhouding hoger bank- en effectenrecht

Artikel 1 Boek 2 BW:

1. De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
2. Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
3. De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.


Artikel 3 Boek 2 BW:

Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.

Deel deze pagina met: