verzekeringsrecht (2 gevonden)

Dutch socialeverzekeringsrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (sociaal zekerheidsrecht) - rechtsgebied uit de werknemersverzekeringen; vooral m.b.t. uitvoering van de WW, ZW en de WAO om werknemers (en hun gezinsleden) een bestaansminimum te verzekeren. Het ~ is een subgebied van het sociaal recht.


niet gelijk aan sociaal recht / sociale zekerheidsrecht


Deel deze pagina met:      




Dutch verzekeringsrecht English insurance law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - rechtsgebied uit het Wetboek van Koophandel, Wet Toezicht op het Verzekeringsbedrijf en het Wetboek van Strafrecht; vooral m.b.t. totstandkoming, be├źndiging en vernietigbaarheid van diverse soorten verzekeringsovereenkomsten en betaling(sweigering) van verzekeringspenningen.


onderdeel pensioenrecht

hierarchische verhouding hoger insolventierecht

Artikel 251 Wvk:

Alle verkeerde of onwaarachtige opgave, of alle verzwijging van aan den verzekerde bekende omstandigheden, hoezeer te goeder trouw aan diens zijde hebbende plaats gehad, welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zoude zijn gesloten, indien de verzekeraar van den waren staat der zaak had kennis gedragen, maakt de verzekering vernietigbaar.


Artikel 287 Wvk:

De brandpolis moet, behalve de vereischten bij art. 256 vermeld, uitdrukken:
1°. De ligging en belending der verzekerde onroerende zaken;
2°. Derzelver gebruik;
3°. Den aard en het gebruik der belendende gebouwen, voor zoo verre zulks invloed op de verzekering kan hebben;
4°. De waarde der verzekerde zaken;
5°. De ligging en belending der gebouwen en plaatsen, waar verzekerde roerende zaken zich bevinden, zijn geborgen of opgeslagen.





Deel deze pagina met: