bieden (10 gevonden)

Dutch asiel bieden English to grand asylum / refuge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - vrijplaats bieden aan een persoon die voor zijn leven vreest; in een plaats opnemen waar bescherming kan worden genoten. Bijv. kerkasiel.Deel deze pagina met:      
Dutch beheerschapsgebieden / trustgebieden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- gebieden die onder toezicht staan van de Beheerschapsraad van de V.N. Over ieder beheerschapsgebied is een beheerschapsovereenkomst gesloten die bepaalt hoe het zal worden beheerd en door wie: door één of meer leden van de V.N. of door de V.N. zelf.Deel deze pagina met:      
Dutch bewijsaanbod / bewijs aanbieden / bewijs aangeboden English evidence offered

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - aanbod om de eigen stellingen die in een proces zijn gepresenteerd te bewijzen met alle middelen rechtens, in het bijzonder door getuigen. Bijv. de partij die een ~ doet, heeft onder voorwaarden recht om getuigen te doen horen.


nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen

tegenstelling bewijsopdracht

Artikel 166 Rv:

1Indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, beveelt de rechter een getuigenverhoor zo vaak een van de partijen het verzoekt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en tot de beslissing van de zaak kunnen leiden. Hij kan dit ook ambtshalve doen.
2Het vonnis vermeldt aan welke partij en omtrent welke feiten bewijs worden opgedragen alsmede de plaats waar, en de dag en het uur waarop de getuigen zullen worden gehoord. Plaats, dag en uur van het getuigenverhoor kunnen ook later door de rechter worden vastgesteld.
3Het verhoor van getuigen geschiedt ter zitting.

Deel deze pagina met:      
Dutch bieden English to offer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - aanbieden; als koper een prijsaanbod doen na aanvaarding waarvan de koopovereenkomst is tot stand gekomen. Bijv. ter veiling ~.


Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

Deel deze pagina met:      
Dutch gebiedende normen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - normen die bepaald handelen gebieden, waardoor het nalaten van dat handelen strafbaar wordt gesteld. Strafbaar gesteld nalaten van ~ levert een omissiedelict op. Bijv. de getuige die niet komt opdraven, terwijl hij correct is opgeroepen, wordt bestraft met een geldboete van € 225,-.


Artikel 444 WvSr:

Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als tolk opgeroepen, wederrechtelijk wegblijft, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch niet-zelfbesturende gebieden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - in het Handvest van de VN wordt een ~ gedefinieerd als een gebied waarvan de bewoners nog geen volledig zelfbestuur hebben verworven. Deze gebieden moeten vaak nog gedekolonialiseerd worden.


Artikel 1 hv vn:

De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:
1. De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen;
2. Tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel, van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld;
3. Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst; en
4. Een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen.

Deel deze pagina met:      
Dutch opbod / opbieden / opgeboden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - openbare verkoop in het kader van de tenuitvoerlegging van een burgerlijk vonnis waarbij de koopovereenkomst tot stand komt met de hoogste bieder. Bijv. hij deed het hoogste bod, daarom werd hij de eigenaar.


tegenstelling afmijning / afmijnen / afgemijnd

Artikel 519 Rv:

1De verkoop vindt in het openbaar plaats, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning.
2De openbare verkoop kan ook uitsluitend of gelijktijdig via internet plaatsvinden via een algemeen toegankelijke website.
3De notaris bepaalt bij de verkoop via internet, in plaats van de dag, het uur en de plaats van de verkoop, bedoeld in artikel 515, via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden.
4De algemeen toegankelijke website waarop de verkoop plaatsvindt is ingericht met passende technische maatregelen om de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.

Deel deze pagina met:      
Dutch rechtsgebieden English area's of law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - juridische onderwerpen van het recht, meestal omlijnd door bepaalde wet- en regelgeving. Eén of meerdere ~ kunnen het vakgebied van een jurist vormen; geheel van regels van een deel van het recht. Bijv. staatsrecht, strafrecht en burgerlijk recht zijn aparte ~.;werkgebied van een rechterlijke instantie. Bijv. het ~ van de rechtbank is het arrondissement waarin het is gelegen.


onderdeel privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht

onderdeel strafrecht

onderdeel bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht

Artikel 41 wet RO:

1. De rechtbank is gevestigd in de hoofdplaats van het arrondissement.
2. De nevenvestigingsplaatsen van de rechtbank zijn vermeld in de bij deze wet behorende bijlage. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nevenzittingsplaatsen worden aangewezen. Tevens kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld voor de verdeling van zaken over de hoofdplaats en de nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen.
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is voorgelegd.
4. Het bestuur verdeelt de zaken over de hoofdplaats en de nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen, met inachtneming van de regels, bedoeld in het tweede lid.
5. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de niet-rechterlijke leden van een meervoudige kamer, de gerechtsambtenaren, de rechterlijke ambtenaren in opleiding, de gerechtsauditeurs en de buitengriffiers kunnen in de nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen alle werkzaamheden, ook buiten de terechtzitting, verrichten waartoe zij in de hoofdplaats bevoegd zijn.
6. De griffie van de hoofdplaats is voor de zaken die in de nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen worden behandeld, mede daar gevestigd.
7. Stukken en zaken kunnen worden ingediend en gedeponeerd bij de griffie in de plaats waar de zaak wordt behandeld, met dien verstande dat in nevenzittingsplaatsen geen zaken kunnen worden gedeponeerd. Het bestuur kan in het bestuursreglement bepalen dat in een nevenzittingsplaats geen stukken kunnen worden ingediend.
8. Onze Minister kan, na overleg met het bestuur van de rechtbank, bepalen dat in een zaak de terechtzitting zal worden gehouden op een door hem aan te wijzen locatie in de hoofdplaats van het arrondissement, buiten de hoofdplaats van het arrondissement of buiten het arrondissement, indien dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van personen.

Deel deze pagina met:      
Dutch vakgebieden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - werkterreinen of praktijkgebieden van juristen. De ~ bestrijken meestal meerdere rechtsgebieden. Bijv. het ~ ondernemingsrecht kan bestaan uit rechtspersonenrecht, contractenrecht, effectenrecht of andere rechtsgebieden die met ondernemingen te maken hebben. Daarom verschilt de inhoud van ~ nog wel eens per jurist.Deel deze pagina met:      
Dutch verbiedende norm

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - norm die een verbod van een bepaald handelen inhoudt. Wordt er toch zo gehandeld, dan staat hier een straf tegenover. Bijv. wie een ander opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven berooft, wordt gestraft. Max. gevangenisstraf: 20 jaar of een geldboete van de vijfde categorie.


Artikel 289 WvSr:

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met: