strafrecht (15 of meer gevonden)

Dutch Besluit Buitengewoon Strafrecht English Dutch Decree Extraordinary Criminal Justice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - besluit uitgevaardigd op 22 december 1943 door de regering in ballingschap in Londen. Het ~ regelde de berechting van strafbare feiten, begaan gedurende de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.Deel deze pagina met:      
Dutch bijzonder strafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - strafrecht dat wat sancties betreft, afwijkt van het algemene strafrecht. Bijv. Wet op de Economische Delicten of het militaire strafrecht.Deel deze pagina met:      
Dutch commune strafrecht / commuun strafrecht (oneigen.) English general criminal law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - geheel van strafbare feiten zoals omschreven in boek 2 (misdrijven) en boek 3 (overtredingen) van het Wetboek van Strafrecht; staat tegenover de strafbepalingen in bijzondere wetten als de Wegenverkeerswet of de Wet op de Economische Delicten.


onderdeel misdrijf

onderdeel overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden


Deel deze pagina met:      
Dutch daadstrafrecht English action criminal law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - strafrecht dat zich richt op de daad en niet op de (bijzondere) omstandigheden van de dader. Bijv. strafrecht in de Verenigde Staten.


tegenstelling daderstafrecht

niet gelijk aan daderstrafrecht


Deel deze pagina met:      
Dutch daderstrafrecht English offender criminal law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - rechter houdt naast het strafbare feit en de bewijsvoering rekening met de (bijzondere) omstandigheden. Er wordt niet alleen naar de daad gekeken, ook naar de omstandigheden van de dader. Bijv. strafrecht in Nederland.


tegenstelling daadstrafrecht

niet gelijk aan daadstrafrecht


Deel deze pagina met:      
Dutch dwangmiddelen in strafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Bijv. voorlopige hechtenis, telefoontaps, huiszoeking of het in beslag nemen van spullen.


onderdeel voorlopige hechtenis / preventieve hechtenis

onderdeel huiszoekingsmandaat

niet gelijk aan dwangmiddel / (mv.) dwangmiddelen


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 52 WvSv:

Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd den verdachte naar zijn naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven en woon- of verblijfplaats te vragen en hem daartoe staande te houden.

Deel deze pagina met:      
Dutch economisch strafrecht English economic criminal law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (economisch strafrecht) - rechtsgebied uit de Wet op de Economische Delicten en een veelheid aan wetten die het economisch of sociaal stelsel in Nederland raken; vooral m.b.t. de strafbaarstelling van feiten waardoor het economisch of sociaal stelsel wordt benadeeld. Bijv. overtreding van bepaalde artikelen uit de Warenwet, Tabakswet of Ziekenfondswet.


hierarchische verhouding hoger criminologie


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 1 wed:

Economische delicten zijn:
1°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:
de Diergeneesmiddelenwet, de artikelen 2, eerste lid, 7, 13, 17, eerste lid, 18, 21, eerste lid, 24, tweede lid, 30, eerste lid, 31, eerste lid, 32, 33, 37, eerste lid, 38, 44, eerste lid, en 49;
de Distributiewet 1939, de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 15, tweede, vierde en vijfde lid, 16 en 17;
de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 5, zesde lid, 7, tweede lid, 12, eerste lid, 16, 18, 21, 46, 47, eerste lid, 53, eerste lid, 56, eerste lid, 60, 62, 64, 69, 78, tweede lid, 79, 84, 95a, eerste lid, 95b en 95f;
de Gaswet, de artikelen 4, eerste lid, 7, eerste lid, 8, 10,11, eerste lid, 12, eerste en vierde lid, 13, derde lid, 18, eerste lid, 19, tweede lid, 21, eerste lid, 25, eerste lid, 28, 29, 30, eerste lid, 32, 33, 34, tweede lid, 35, 36, 37, 38, 43, eerste lid, 44, 48, 51a, eerste lid, 56, 72, eerste lid, 73, vierde lid, 78, tweede lid, 79 en 82;
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 17 tot en met 21, 25, 26, 29, 30, 31b, 98, 100 en 101a;
de Hamsterwet, de artikelen 3 en 4;
de In- en uitvoerwet, de artikelen 2, eerste en vierde lid, 2a, eerste, derde en vijfde lid, 5, 7, eerste lid, en 18, voor zover betrekking hebbende op goederen die in een krachtens die wet vastgesteld invoer- of uitvoerbesluit onderscheidenlijk krachtens artikel 2, vierde lid, ofß7, eerste lid, van die wet vastgestelde ministeriële regeling worden aangemerkt als strategische goederen, artikel 2a, zesde lid, en artikel 3;
de Landbouwwet, artikel 19;
de Noodwet financieel verkeer, de artikelen 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26 en 28, tweede lid;
de Noodwet voedselvoorziening, de artikelen 6, 7, 9, 10, 11, tweede lid, 12, 13, 22, 23, 24, eerste lid, 25 en 29;
de Overgangswet elektriciteitsproductiesector, de artikelen 8, tweede lid, en 12;
de Prijzennoodwet, de artikelen 5, 6, tweede lid, en - voor zover aangeduid als strafbare feiten - 8 en 9;
de Sanctiewet 1977, de artikelen 2, 7 en 9, voor zover betrekking hebbend op de onderwerpen, bedoeld in artikel 3;
de Telecommunicatiewet, de artikelen 3.3, eerste lid, 3.10, 10.5, 10.16, eerste lid, 10.19, eerste lid, 18.8 en 18.9;
de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens, de artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4;
de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, de artikelen 2 en 3, eerste lid;
de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst, artikel 6;
de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikel 5, eerste lid;
de Wet herstructurering varkenshouderij, de artikelen 15 en 27, derde lid;
de Wet op de geneesmiddelenvoorziening, de artikelen 2, derde lid en 3, vierde lid;
de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, artikelen 2, 3, 5, 10 onder a, en 12.
2°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:
de Bodemproductiewet 1939, artikel 3;
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 3 tot en met 13, 66, 68, 73, eerste lid, 77 tot en met 80, 96, 97, 99, 101, 102 tot en met 105, 107, 111 en 120;
de In- en uitvoerwet, de artikelen 2, eerste en vierde lid, 2a, eerste en derde lid, 5, 7, eerste lid, en 18, voor zover niet betrekking hebbende op goederen die in een krachtens die wet vastgesteld invoer- of uitvoerbesluit onderscheidenlijk krachtens artikel 2, vierde lid, ofß7, eerste lid, van die wet vastgestelde ministeriële regeling worden aangemerkt als strategische goederen, alsmede de artikelen 2b, 4, eerste lid, onder a, c en e, en derde lid juncto eerste lid, onder a, c en e, en - voor zover aangeduid als strafbare feiten - 17;
de Landbouwwet, de artikelen 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 47, en 51;
de Mijnbouwwet, de artikelen 6, 13, tweede lid, 22, vijfde lid, 23, 25, 29, eerste lid, 34, 35, tweede lid, 36, tweede en derde lid, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 91, tweede lid, 102, 120, 123, 130 en 151;
deTelecommunicatiewet, de artikelen 2.1, eerste lid, eerste volzin, en derde lid, eerste volzin, 3.8, 4.1, vierde lid, 4.2, vijfde en achtste lid, 4.4, vijfde lid, 10.8, 10.17, 13.1, 13.2, 13.5 en 13.8;
de verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese Unie van 22ßnovember 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (PbEG L 309), artikel 2, eerste en tweede alinea, en artikel 5, eerste alinea;
de verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28ßjuni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG L 181), artikel 6, eerste lid, eerste en tweede volzin;
de Wet tot behoud van cultuurbezit, de artikelen 7, 8, 9, 14a en 14b;
de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de artikelen 3, 4, 6, derde lid, en 8;
de Wet identificatie bij dien


Artikel 1a wed:

Economische delicten zijn eveneens:
1°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:
de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de artikelen 2, eerste lid, 2a, 2b, eerste lid, 10, eerste lid, 13, 16a en 16aa en 25d, vierde en achtste lid;
de Destructiewet, de artikelen 4 en 5, eerste en tweede lid;
de Flora- en faunawet, artikel 13, eerste lid;
de Grondwaterwet, artikel 14, eerste en tweede lid;
de Kernenergiewet, de artikelen 15, 21, 21a, 21e, eerste lid, 29, eerste lid, 31, 32, eerste lid, 34, eerste, vijfde en zesde lid, 35, tweede lid, voorzover betrekking hebbend op een onderwerp, geregeld bij een krachtens de artikelen 29, 32 ofß34 vastgestelde algemene maatregel van bestuur, 37b, 38a, 46, eerste lid, 47, eerste lid, 49b, eerste lid, 49d, 75, tweede lid, en 76a;
de Meststoffenwet, de artikelen 55, 57, tweede lid, 58, 58c, 58d, tweede lid, 58e, derde lid, 58f, eerste lid, 58aa, 58af, eerste lid, 58aj, eerste lid, 58ak, eerste lid, 58 aka, eerste lid, en 58al;
de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de artikelen 4, eerste, tweede, derde en vierde lid, en 15;
de Wet bodembescherming, de artikelen 6 tot en met 13, 38 en 94;
de Wet inzake de luchtverontreiniging, de artikelen 91, 92, onder a, in verband met artikel 48, en 92 , onder b;
de Wet luchtvaart, de artikelen 6.51, eerste lid, 6.54, vierde lid, 6.55, eerste lid en 6.58, tweede lid, alsmede - voorzover aangeduid als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens titel 6.5 van die wet gegeven;
de Wet milieubeheer, artikel 1.2, eerste lid, - voor zover aangeduid als strafbare feiten - en de artikelen 8.1, eerste lid, 8.40, eerste lid, 8.42, tweede lid, 8.43, 8.44, eerste en zesde lid, 10.1, 10.2, eerste lid, 10.37, eerste lid, 10.39, eerste lid, 10.45, eerste lid, onderdeel b, 10.47, eerste lid, 10.54, eerste lid, 10.56, eerste en tweede lid, 10.57, 10.58, eerste en tweede lid, 10.60, eerste en tweede lid, onder a en b, 17.4 eerste lid, en 18.18;
de Wet milieugevaarlijke stoffen, de artikelen 2, 8, 24, 31, 59 en 63;
de Wet rampen en zware ongevallen, - voor zover aangeduid als strafbare feiten - de artikelen 2c, eerste en derde lid, en 11b, tweede en derde lid;
de Wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuverordening, totstandkoming algemene maatregelen van bestuur), artikel XIX, voor zover het betreft provinciale verordeningen, vastgesteld krachtens artikel 36 of artikel 41 van de Wet bodembescherming;
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 1b, 2a, 2c, tweede lid, 5, eerste lid, en 30a;
de Wet verontreiniging zeewater, de artikelen 3, eerste lid, 4, en 11;
de Wet verplaatsing mestproductie, de artikelen 2, 3, 4, en 9, vijfde lid;
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 4, 5, 10, 11, 21, 24, 27, 29, 31 en 33;
de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de artikelen 5, 12, 13, 13a, 23, tweede, vierde en vijfde lid, en 35, derde lid;
de Wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen): artikel II, derde en zesde lid, en bijlage;
2°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:
de Bestrijdingsmiddelenwet 1962: artikel 16g, zesde lid;
de Boswet, de artikelen 2, derde lid, 3, eerste en tweede lid, en 13, eerste lid;
de Flora- en faunawet, de artikelen 8, 9, 11, 12, 14, eerste, tweede en derde lid, 15, eerste en tweede lid, 17, 18, eerste lid, 26, derde en vijfde lid, 47 en 73
de Kernenergiewet, de artikelen 14, 22, eerste lid, 26, tweede lid, 28, 33, eerste lid, 35, tweede lid, voor zover betrekking hebbend op een onderwerp, geregeld bij een krachtens artikel 28 vastgestelde algemene maatregel van bestuur, 37, eerste lid, 39, 67, eerste en vierde lid, 68 en 76, derde lid;
de Natuurbeschermingswet, de artikelen 12, eerste lid, 14, derde lid, 16, eerste lid, 31, eerste lid, en 33a, eerste lid;
de Ontgrondingenwet, de artikelen 3, eerste en tweede lid, 7, derde lid, 12, eerste en tweede lid, en 16, tweede lid;
de Wet bescherming Antarctica, de artikelen 3, eerste lid, 5, 6, eerste en tweede lid, 8, 25, eerste en tweede lid, 29 en 30;
de Wet bodembescherming, de artikelen 20, 27, 28, 29, 30, tweede, derde en vierde lid, 31, 32, tweede lid, tweede volzin, 39, eerste en tweede lid, 43, eerste, derde en vierde lid, 44, 45, vierde lid, 49 juncto 30, tweede, derde en vierde lid, 63e, derde lid, tweede volzin, 63i, vijfde lid, tweede volzin, 63j, tweede lid, 70 en 72;
de Wet milieubeheer, 8.14, eerste lid, 8.36f, eerste en tweede lid, 8.20, tweede lid, 8.41, eerste, tweede en derde lid, 8.42, eerste lid, 8.44, vijfde lid, 10.15, eerste lid, 10.16, eerste lid, 10.17, eerste lid, 10.18, 10.20, eers

Deel deze pagina met:      
Dutch fiscaal strafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - geheel van regels en beginselen die de (strafbaarstelling van) belastingmisdrijven en overtredingen van belastingwetten omvat.Deel deze pagina met:      
Dutch formeel strafrecht / strafprocesrecht English law of criminal procedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - rechtsgebied uit het Wetboek van Strafvordering; vooral m.b.t. de formele regels die betrekking hebben op de procedures van strafvervolging.


hierarchische verhouding hoger bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht

nadere verklaring formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin

Artikel 1 WvSv:

Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.

Deel deze pagina met:      
Dutch Gesinnungs-strafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - het strafbaar stellen van louter de gezindheid. Van oudsher rust er een taboe op het ~, maar toch zijn er facetten van terug te vinden in het Nederlandse strafrecht. De strafbaarheid van bepaalde voorbereidingshandelingen, die nog niet onder het bereik van de strafbare poging vallen, valt onder de noemer ~. Het moet daarbij gaan om voorbereidingshandelingen die betrekking hebben op een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 8 jaar of meer staat, en dat in vereniging zal worden begaan.


Artikel 46 WvSr:

1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen kennelijk bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.
2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij voorbereiding met de helft verminderd.
3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste tien jaren.
4. De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor het voltooide misdrijf.
5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

Deel deze pagina met:      
Dutch internationaal strafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (internationaal strafrecht) - wetgeving op het terrein van het ~ betreft de totstandkoming, goedkeuring en uitvoering van strafrechtelijke, bilaterale of multilaterale verdragen en de totstandkoming en implementatie in de nationale wetgeving van besluiten en regelgeving van internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ook moet specifiek op internationaal strafrecht betrekking hebbende nationale regelgeving, zoals de Uitleveringswet, de Wet overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en titel X van boek IV van het Wetboek van Strafrecht, worden onderhouden;recht dat van toepassing is op strafzaken met een internationaal karakter, omvat o.a. regels met betrekking tot uitlevering en rechtshulp tussen staten. Bijv. cybercrime.


nadere verklaring Internationale Politie Organisatie (interpol)

onderdeel Europees uitleveringsverdrag (EUv)


Deel deze pagina met:      
Dutch jeugdstrafrecht / kinderstrafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (jeugdstrafrecht) - rechtsgebied m.b.t. het strafrecht voor minderjarigen tussen 12 en 18 jaar met aparte regels en straffen. Bij het ~ vinden de zittingen plaats achter gesloten deuren.


nadere verklaring jeugddetentie

hierarchische verhouding hoger economisch strafrecht

Artikel 77a WvSr:

Ten aanzien van degene die ten tijde van het begaan van een strafbaar feit de leeftijd van twaalf jaren doch nog niet die van achttien jaren heeft bereikt, zijn de artikelen 9, eerste lid, 10 tot en met 22a, 24c, 37 tot en met 38i, 44 en 57 tot en met 62 niet van toepassing. In de plaats daarvan treden de bijzondere bepalingen vervat in de artikelen 77d tot en met 77gg.


Artikel 77h WvSr:

1. De hoofdstraffen zijn:
a. in geval van misdrijf: jeugddetentie, taakstraf of geldboete;
b. in geval van overtreding: taakstraf of geldboete.
2. Een taakstraf bestaat uit:
a. een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid of het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade, of
b. een leerstraf, zijnde het volgen van een leerproject, of
c. een combinatie van werkstraf en leerstraf.
3. De bijkomende straffen zijn:
a. verbeurdverklaring;
b. ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen.
4. De maatregelen zijn:
a. plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;
b. onttrekking aan het verkeer;
c. ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel;
d. schadevergoeding.

Deel deze pagina met:      
Dutch materieel strafrecht English substantive criminal law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - het recht waarin wordt bepaald welke gedragingen strafbaar zijn en welke straffen daarop kunnen worden toegepast. Bijv. diefstal = strafbaar, de max. gevangenisstraf is 4 jaren.


nadere verklaring klachtdelict

nadere verklaring formeel strafrecht / strafprocesrecht

nadere verklaring straffen

Artikel 310 WvSr:

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch oorlogsstrafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - strafrechtelijke regeling voor het geval dat er een oorlog uitbreekt. Bijv. Wet oorlogsstrafrecht.


nadere verklaring oorlogsmisdrijven

Artikel 113 Gw:

1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.
2. Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet geregeld.
3. Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de rechterlijke macht worden opgelegd.
4. Voor berechting buiten Nederland en voor het oorlogsstrafrecht kan de wet afwijkende regels stellen.

Deel deze pagina met:      
Dutch ordeningsstrafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - strafrecht heeft onder meer een ordenende werking op de maatschappij, zoals op sociaaleconomisch en wegenverkeersgebied. (N.Jörg/C.Kelk).Deel deze pagina met:      
...