NL
NLaanbod


Verklaring:
aanbod: Eng.: offer / submission / bid / tender: overeenkomstenrecht - rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt; voorstel tot het aangaan van een overeenkomst. Een vrijblijvend ~ is een uitnodiging tot het doen van een aanbod, de persoon die een vrijblijvend ~ doet, wacht op een geschikt aanbod en accepteert dan. tegenstelling aanvaarding / aanvaarden / aanvaard nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract niet gelijk aan tegenaanbod onderdeel vrijblijvend aanbod
wet- en regelgeving Art. 217 Boek 6 BW, Art. 219 Boek 6 BW

aanbod van gerede betaling : rechtsgeschiedenis - aanbod tot contante betaling die bij weigering van aanvaarding kan worden gevolgd door bewaargeving of consignatie, waardoor de betaling wordt uitgevoerd. onderdeel consignatiekas nadere verklaring termijnbetaling nadere verklaring bewaargeving

aanbodregulering: Eng.: government regulation of health care: gezondheidsrecht - het regelen van de inhoud van de gezondheidszorg d.m.v. een stelsel van wetten, regels, vergunningen en erkenningen door de landelijke overheid. (bron: NIZW) nadere verklaring aanbod nadere verklaring vergunningen nadere verklaring overheid nadere verklaring geestelijke verzorging

aanbodsturing: gezondheidsrecht - wijze van zorgsturing waarbij de overheid het mogelijk maakt dat de zorgaanbieder niet alleen zorg verleent, maar ook het zorgvolume reguleert. (bron: NIZW) nadere verklaring aanbodregulering nadere verklaring overheid

aanbodtheorie: Eng.: theory that an offer is binding: overeenkomstenrecht - leerstelling dat de aanbieder aan zijn aanbod gebonden is zolang hij het niet herroept, de geldigheidsduur van het aanbod niet is verstreken of het niet is verworpen. In dergelijke gevallen leidt aanvaarding van het aanbod tot een overeenkomst. niet gelijk aan ontvangsttheorie niet gelijk aan ontvangsttheorie niet gelijk aan aanbodregulering nadere verklaring aanbod
wet- en regelgeving Art. 217 Boek 6 BW

bewijsaanbod / bewijs aanbieden / bewijs aangeboden: Eng.: evidence offered : burgerlijk procesrecht - aanbod om de eigen stellingen die in een proces zijn gepresenteerd te bewijzen met alle middelen rechtens, in het bijzonder door getuigen. Bijv. de partij die een ~ doet, heeft onder voorwaarden recht om getuigen te doen horen. nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen tegenstelling bewijsopdracht
wet- en regelgeving Art. 166 Rv

intrekking aanbod / aanbod intrekken / ingetrokken aanbod: Eng.: withdrAwal of an offer: verbintenissenrecht - een aanbod kan worden herroepen tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid op andere wijze uit het aanbod volgt. Tenzij een aanbod vrijblijvend is gedaan kan deze na aanvaarding niet meer worden herroepen. Indien een aanbod is aanvaard, is namelijk een overeenkomst tot stand gekomen. In geval een aanbod vrijblijvend is gedaan kan deze nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen. Bijv. een offerte.
wet- en regelgeving Art. 217 Boek 6 BW, Art. 219 Boek 6 BW

onherroepelijk aanbod: Eng.: irrevocable offer: verbintenissenrecht - een niet in te trekken aanbod. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op een andere wijze uit het aanbod volgt.
wet- en regelgeving Art. 219 Boek 6 BW

openbaar aanbod: Eng.: offer to the public: overeenkomstenrecht - aanbieding die tot het algemeen publiek is gericht. Bijv. prijskaartjes op uitgestalde waren. niet gelijk aan onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed
wet- en regelgeving Art. 217 Boek 6 BW

tegenaanbod: overeenkomstenrecht - aanvaarding die van het oorspronkelijke aanbod afwijkt; geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. nadere verklaring aanbod hierarchische verhouding aanvaarding / aanvaarden / aanvaard
wet- en regelgeving Art. 225 Boek 6 BW

vrijblijvend aanbod: Eng.: submission / bid/ tender: verbintenissenrecht - aanbod, waarbij expliciet is vermeld dat het vrijblijvend is, dat wil zeggen dat het onverwijld na aanvaarding nog herroepen kan worden. tegenstelling aanbod
wet- en regelgeving Art. 219 Boek 6 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"