aanbod (11 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt; voorstel tot het aangaan van een overeenkomst. Een vrijblijvend ~ is een uitnodiging tot het doen van een aanbod, de persoon die een vrijblijvend ~ doet, wacht op een geschikt aanbod en accepteert dan.

tegenstelling aanvaarding / aanvaarden / aanvaard

nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

niet gelijk aan tegenaanbod

onderdeel vrijblijvend aanbod

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.


Artikel 219 Boek 6 BW:

1Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.
2De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.
3Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten, geldt als een onherroepelijk aanbod.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - aanbod tot contante betaling die bij weigering van aanvaarding kan worden gevolgd door bewaargeving of consignatie, waardoor de betaling wordt uitgevoerd.

onderdeel consignatiekas

nadere verklaring termijnbetaling

nadere verklaring bewaargeving


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (gezondheidsrecht) - het regelen van de inhoud van de gezondheidszorg d.m.v. een stelsel van wetten, regels, vergunningen en erkenningen door de landelijke overheid. (bron: NIZW)

nadere verklaring aanbod

nadere verklaring vergunningen

nadere verklaring overheid

nadere verklaring geestelijke verzorging


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (gezondheidsrecht) - wijze van zorgsturing waarbij de overheid het mogelijk maakt dat de zorgaanbieder niet alleen zorg verleent, maar ook het zorgvolume reguleert. (bron: NIZW)

nadere verklaring aanbodregulering

nadere verklaring overheid


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - leerstelling dat de aanbieder aan zijn aanbod gebonden is zolang hij het niet herroept, de geldigheidsduur van het aanbod niet is verstreken of het niet is verworpen. In dergelijke gevallen leidt aanvaarding van het aanbod tot een overeenkomst.

niet gelijk aan ontvangsttheorie

niet gelijk aan ontvangsttheorie

niet gelijk aan aanbodregulering

nadere verklaring aanbod

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - aanbod om de eigen stellingen die in een proces zijn gepresenteerd te bewijzen met alle middelen rechtens, in het bijzonder door getuigen. Bijv. de partij die een ~ doet, heeft onder voorwaarden recht om getuigen te doen horen.

nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen

tegenstelling bewijsopdracht

Artikel 166 Rv:

1Indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, beveelt de rechter een getuigenverhoor zo vaak een van de partijen het verzoekt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en tot de beslissing van de zaak kunnen leiden. Hij kan dit ook ambtshalve doen.
2Het vonnis vermeldt aan welke partij en omtrent welke feiten bewijs worden opgedragen alsmede de plaats waar, en de dag en het uur waarop de getuigen zullen worden gehoord. Plaats, dag en uur van het getuigenverhoor kunnen ook later door de rechter worden vastgesteld.
3Het verhoor van getuigen geschiedt ter zitting.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht - een aanbod kan worden herroepen tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid op andere wijze uit het aanbod volgt. Tenzij een aanbod vrijblijvend is gedaan kan deze na aanvaarding niet meer worden herroepen. Indien een aanbod is aanvaard, is namelijk een overeenkomst tot stand gekomen. In geval een aanbod vrijblijvend is gedaan kan deze nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen. Bijv. een offerte.

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.


Artikel 219 Boek 6 BW:

1Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.
2De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.
3Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten, geldt als een onherroepelijk aanbod.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht - een niet in te trekken aanbod. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op een andere wijze uit het aanbod volgt.

Artikel 219 Boek 6 BW:

1Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.
2De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.
3Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten, geldt als een onherroepelijk aanbod.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - aanbieding die tot het algemeen publiek is gericht. Bijv. prijskaartjes op uitgestalde waren.

niet gelijk aan onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - aanvaarding die van het oorspronkelijke aanbod afwijkt; geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

nadere verklaring aanbod

hierarchische verhouding hoger aanvaarding / aanvaarden / aanvaard

Artikel 225 Boek 6 BW:

1Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.
2Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.
3Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht - aanbod, waarbij expliciet is vermeld dat het vrijblijvend is, dat wil zeggen dat het onverwijld na aanvaarding nog herroepen kan worden.

tegenstelling aanbod

Artikel 219 Boek 6 BW:

1Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.
2De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.
3Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten, geldt als een onherroepelijk aanbod.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.4106 seconds.