overheid (8 gevonden)

Dutch elektronische overheid / elektronisch bestuur English e-government

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

informatierecht (algemeen) - gebruik van nieuwe technologiën door de overheid om overheidsdiensten en overheidsinformatie makkelijker toegankelijk te maken, deelname van burgers aan het politieke proces te vergroten en de eigen bedrijfsvoering te verbeteren.Deel deze pagina met:      
Dutch onrechtmatige overheidsdaad English unlawful act committed by the authorities

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - onrechtmatig en inbreukmakend handelen of nalaten van de overheid; bij de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad toetst de rechter het besluit van het overheidsorgaan om te handelen (of na te laten) op de vraag of het overheidsorgaan alle belangen in aanmerking heeft genomen en of het overheidsorgaan in redelijkheid had kunnen komen tot het litigieuze besluit. Bij de toetsing gaat het ook om de vraag of het overheidshandelen valt binnen de beleids- of beoordelingsvrijheid van die overheid of dat bestuursorgaan. Die vrijheid vloeit voort uit de wettelijke regeling waarop de bestuursbevoegdheid berust of uit de aard van de overheidstaak zelf. (SER)


3:01 awb.

14 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch overheid English government

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. De laatste drie zijn de lagere overheden.


niet gelijk aan regering

onderdeel overheidsorgaan


Deel deze pagina met:      
Dutch overheidshandeling English executive act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - handeling die door een overheidsorgaan wordt gedaan.Deel deze pagina met:      
Dutch overheidsorgaan English government agency

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - rechtspersoon dat krachtens publiekrecht is ingesteld; persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. Bijv. burgemeester.


nadere verklaring openbaar lichaam / openbare lichamen

Artikel 1 archieFwet 1995:

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
b. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
2°. een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed;
c. archiefbescheiden:
1°. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
2°. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;
3°. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;
4°. reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 zijn vervaardigd;
d. zorgdrager: degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden;
e. archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging ingevolge artikel 12, eerste lid of 13, eerste lid;
f. archiefbewaarplaats: een bij of krachtens deze wet voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

Deel deze pagina met:      
Dutch overheidsorganisatie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - organisatie behorend tot het openbaar gezag.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Rat für öffentliche Personalpolitik (ROP)
    French Council for Public Personnel Policy (ROP)
    Spanish Council for Public Personnel Policy (ROP)
    Italian Consiglio per la politica del personale pubblico (POR)
    Polish Rada Polityki Kadr Publicznych (RPO)

rechtswetenschap (economie) - het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en werknemers bij de overheid. De ~ heeft diverse taken. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer - desgevraagd of uit eigen beweging - over aangelegenheden die het overheidspersoneelsbeleid betreffen. Ook doet de ~ aanbevelingen aan de overheidssectoren. Voorts is de ~ verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel.Deel deze pagina met:      
Dutch totale overheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - het Rijk, overige publiekrechtelijke lichamen en de sociale fondsen.Deel deze pagina met: