NL
NLvoogdij


Verklaring:
afwisselende voogdij: Eng.: alternating custody: personen- en familierecht - de kinderen wonen afwisselend bij hun vader en hun moeder.

datieve voogdij: personen- en familierecht - familierechtelijke situatie waarbij na benoeming door de kantonrechter een minderjarige aan de zorg van een ander dan zijn ouder wordt toevertrouwd, met name als die minderjarige niet onder ouderlijk gezag staat en niet op wettige wijze in zijn voogdij is voorzien. onderdeel voogdij
wet- en regelgeving Art. 295 Boek 1 BW

gezinsvoogdij: Eng.: family guardianship: personen- en familierecht - toestand waarbij het geestelijk en fysiek welzijn van kinderen tijdens het verblijf in hun gezin door een daartoe aangewezen persoon of instelling in de gaten worden gehouden. Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdijinstelling.
wet- en regelgeving Art. 254 Boek 1 BW, Art. 255 Boek 1 BW

ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij: Eng.: compulsory relief of parental authority: personen- en familierecht - ontneming, door de rechtbank, van het ouderlijk gezag of de voogdij aan een ouder of voogd op grond dat deze ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen. nadere verklaring voogdij
wet- en regelgeving Art. 266 Boek 1 BW, Art. 278 Boek 1 BW

ontzetting van ouderlijk gezag / ontzetting van voogdij / ontzetten / onzet: Eng.: deprivation of parental power: personen- en familierecht - ontneming, door de rechtbank, van het ouderlijk gezag of de voogdij aan een ouder of voogd op in de wet genoemde grond, waaronder misbruik van gezag, verwaarlozing van de verzorging en opvoeding of slecht levensgedrag. nadere verklaring voogdij
wet- en regelgeving Art. 266 Boek 1 BW, Art. 329 Boek 1 BW

testamentaire voogdij: Eng.: guardianship: erfrecht - benoeming in het testament van de ouders, wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderjarige kinderen zal hebben. tegenstelling testamentair bewind tegenstelling ouderlijk gezag
wet- en regelgeving Art. 292 Boek 1 BW, Art. 293 Boek 1 BW

voogdij : Eng.: custody: personen- en familierecht - familierechtelijke situatie waarbij op uitspraak van een rechter of na het overlijden van een van de ouders een minderjarige aan de zorg van een ander dan zijn ouder wordt toevertrouwd. onderdeel datieve voogdij niet gelijk aan ouderlijk gezag onderdeel testamentaire voogdij niet gelijk aan ondertoezichtstelling (OTS) / onder toezicht stellen / onder toezicht gesteld
wet- en regelgeving Art. 295 Boek 1 BW, Art. 299a Boek 1 BW

voogdijregister: personen- en familierecht - openbaar register bij de sector kanton van de rechtbank waarop alle feiten worden bijgehouden die betrekking hebben op het gezag van minderjarigen die onder toezicht van een voogd of voogdijinstelling staan. nadere verklaring openbare registers tegenstelling strafregister
wet- en regelgeving Art. 244 Boek 1 BW

voogdijschap: Eng.: guardianship: personen- en familierecht - hoedanigheid van de voogd en al hetgeen dat met zich brengt. Er is pas sprake van ~ indien iemand anders dan de ouder het gezag uitoefent. Gezag valt uiteen in ouderlijk gezag enerzijds en voogdij anderzijds. (N. Van de Griend)
wet- en regelgeving Art. 295 Boek 1 BW, Art. 296 Boek 1 BW

wettelijke voogdij: Eng.: guardianship: personen- en familierecht - voormalig wettelijke regeling waarbij de voogdij direct berustte op een wettelijk voorschrift. tegenstelling testamentaire voogdij tegenstelling datieve voogdij
wet- en regelgeving Art. 282b Boek 1 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"