testamentair bewind (1 gevonden)

Dutch testamentair bewind

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - beheer dat een bewindvoerder over een nalatenschap uitoefent en waardoor wordt voorkomen dat erfgenamen vrij over de nalatenschap beschikken. Het ~ dient in het testament te worden vastgelegd. Bijv. door het ~ wordt voorkomen dat de kinderen tot hun vierentwintigste jaar vrij over de erfenis kunnen beschikken. Onder omstandigheden kan een erfgenaam het bewind na vijf jaar opzeggen.


nadere verklaring executeur / (oneigen.) executeur testamentair

nadere verklaring nalatenschap / erfenis

nadere verklaring testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking

tegenstelling testamentaire voogdij

Artikel 153 Boek 4 BW :

1. Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking bewind instellen over een of meer door hem nagelaten of vermaakte goederen.
2. Tenzij de erflater anders heeft bepaald, treedt het bewind in werking op het tijdstip van zijn overlijden.


Artikel 180 Boek 4 BW:

1. Voor zover het bewind is ingesteld in het gemeenschappelijk belang van de rechthebbende en een of meer anderen, eindigt het wanneer dat belang vervalt.
2. Het bewind kan eveneens worden beëindigd door opzegging, wanneer vijf jaren na het overlijden van de erflater zijn verstreken.

Deel deze pagina met: