verzuim (11 gevonden)

    Deutsch Verzug der Gläubiger / Verzug der Gläubiger
    French Défaut des créanciers / défaut des créanciers
    Spanish Incumplimiento de acreedores / incumplimiento de acreedores
    Italian Inadempimento dei creditori / inadempienza dei creditori
    Polish Niewykonanie zobowiązań przez wierzycieli / niewykonanie zobowiązań przez wierzycieli

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - situatie waarbij de schuldenaar zijn verbintenis niet kan nakomen, omdat de schuldeiser zijn daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent. De schuldeiser is eveneens in verzuim wanneer vanwege hem toe te rekenen omstandigheden, hij niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze laatste op die grond de nakoming van zijn verbintenis opschort.


Artikel 58 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.


Artikel 59 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch die formelle Nichterfüllung
    French couvrait la défaillance formelle
    Spanish cubría los incumplimientos formales
    Italian Il "inadempimento formale
    Polish W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań formalnych

procesrecht (strafprocesrecht) - zodra het onderzoek ter terechtzitting is begonnen kunnen, een enkele uitzondering daargelaten, vormverzuimen bij het voorbereidende onderzoek niet meer tot nietigheid leiden.


Artikel 256 WvSv:

[1.] Indien aan de rechtbank blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd of verzuim of nietigheid van eene wettelijke voorgeschreven beteekening heeft plaats gehad, is artikel 199 van overeenkomstige toepassing.
[2.] Is het onderzoek op de terechtzitting aangevangen, dan kan, behoudens het bepaalde bij artikel 257, verzuim van vormen bij het voorbereidende onderzoek niet meer tot nietigheid leiden.


Artikel 257 WvSv:

Bij verzuim of nietigheid van de bij artikel 254 voorgeschreven betekening van de beschikking van het gerechtshof, bedoeld in artikel 252, tweede lid, wordt op het verzoek van de verdachte, mits gedaan onmiddellijk na de ondervraging, bedoeld in artikel 273, eerste lid, de dagvaarding waarbij hij ter terechtzitting is opgeroepen, nietig verklaard.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch wider Willen Versagen
    French manquement involontaire
    Spanish incumplimiento involuntario
    Italian Inadempimento involontario
    Polish niewywiązanie się ze zobowiązań

bestuursrecht (belastingrecht) - niet gewilde terkortkoming; tekortschieten zonder een daarop gerichte wil; onopzettelijk doen of nalaten. Bijv. als de overschrijding van een bepaalde wettelijke termijn het gevolg is van een ~ wordt die overschrijding de belastingplichtige niet aangerekend. (bron: Van den Brink)


15 wbr.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verzug des Gläubigers
    French la défaillance du créancier
    Spanish impago del acreedor
    Italian inadempimento del creditore
    Polish Niewykonanie zobowiązania przez wierzyciela

verbintenissenrecht - als nakoming van een verbintenis verhinderd wordt omdat de schuldeiser de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of niet aan een verplichting jegens de schuldenaar voldoet (op grond waarvan de schuldenaar bevoegd is nakoming van de verbintenis op te schorten).


nadere verklaring opschortingsrecht

nadere verklaring ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

Artikel 58 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.


Artikel 59 Boek 6 BW:

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Zeittäter
    French contrevenant
    Spanish delincuente temporal
    Italian l'autore del reato a tempo determinato
    Polish przestępca

strafrecht - indien men zich niet houdt aan een gestelde termijn is er sprake van termijnverzuim. Termijnverzuim blijft vaak niet zonder gevolgen: zo kan het ertoe leiden dat het OM, indien het een termijn voor verdere vervolging verzuimt, het vervolgingsrecht in een bepaalde zaak verliest.Deel deze pagina met:      
Dutch verzuim / verzuimen / verzuimd English default

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - ~ treedt in wanneer de schuldenaar ondanks ingebrekestelling zijn contractuele verplichting niet nakomt. De schuldenaar is in ~ als er vooraf een termijn tot levering van zaken of verrichten van diensten is gesteld en deze onverrichter zake is verstreken of hij in gebreke is gesteld bij (schriftelijke) aanmaning waarbij een redelijke termijn is gesteld.


hierarchische verhouding hoger toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

Artikel 82 Boek 6 BW:

1Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.


Artikel 81 Boek 6 BW:

De schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden en aan de eisen van de artikelen 82 en 83 is voldaan, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Strafen für die Nichteinhaltung von Verpflichtungen
    French les sanctions en cas de non-respect d'obligations
    Spanish sanciones por incumplimiento de las obligaciones
    Italian sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi
    Polish kary za niedopełnienie obowiązków

bestuursrecht (belastingrecht) - soort bestuurlijke boete die de fiscus kan opleggen wanneer de belastingplichtige zijn aangifte niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ingediend. De ~ heeft tot doel een gebod tot nakoming van fiscale verplichtingen in te scherpen. Voor het opleggen van de ~ is voldoende dat aan één of meer van deze verplichtingen niet is voldaan. Bij afwezigheid van alle schuld (avas) legt de inspecteur geen ~ op. Indien bij bezwaar blijkt dat sprake is van avas, vernietigt de inspecteur de ~. Belanghebbende dient avas te stellen en te bewijzen. De ~ kunnen max. € 1134,- bedragen.


onderdeel fiscale boete

67a Awr.

4 bbbb 1998.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Verzugsdatum
    French date de défaillance
    Spanish fecha del incumplimiento
    Italian data di inadempimento
    Polish data niewykonania zobowiązania

aansprakelijkheidsrecht - moment waarop blijkt dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.


nadere verklaring schadevergoeding


Deel deze pagina met:      
    Deutsch formelle Straftat
    French infraction formelle
    Spanish delito formal
    Italian reati formali
    Polish przestępstwo formalne

strafrecht - fout door de overheid gemaakt in de loop van een strafproces met betrekking tot de voorschriften die ten doel hebben de rechterlijke beslissing op een zo correct mogelijke manier tot stand te laten komen (Van Dale). De rechtbank kan maatregelen nemen indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd. Zo kan de rechtbank bepalen dat bewijs dat onwettig is verkregen, niet mag bijdragen aan het bewijs van het tenlastegelegde feit.


tegenstelling vormfouten

Artikel 199 WvSv:

1. Indien den rechter-commissaris blijkt dat bij het instellen van het gerechtelijk vooronderzoek vormen zijn verzuimd, op straffe van nietigheid voorgeschreven, beveelt hij, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van den officier van justitie of op het verzoek van den verdachte, zoo mogelijk het herstel van het verzuim, onder aanwijzing van de verrichtingen welke daartoe opnieuw zullen geschieden.
2. Bij het verzuim van vormen waarop geen nietigheid is gesteld, kan hij op gelijke wijze bevelen dat het verzuim worde hersteld.
3. Bij verzuim of nietigheid van eene wettelijk voorgeschreven beteekening beveelt hij op gelijke wijze, zoo mogelijk, dat de beteekening alsnog zal geschieden.


Artikel 80 wet RO:

1. Tegen een vonnis van een kantonrechter in een burgerlijke zaak waartegen geen hoger beroep kan of kon worden ingesteld, kan een partij slechts beroep in cassatie instellen wegens:
a. het niet inhouden van de gronden waarop het vonnis berust;
b. het niet in het openbaar gedaan zijn van het vonnis;
c. onbevoegdheid; of
d. overschrijding van rechtsmacht.
2. Een vonnis van een kantonrechter in een strafzaak kan, afgezien van het geval van cassatie ¢in het belang der wet?, wegens geen ander verzuim van vormen worden vernietigd dan wegens:
a. het niet inhouden van het ten laste gelegde dan wel, in geval van een bewezenverklaring, het ten laste gelegde alsmede de gronden waarop het vonnis berust;
b. het niet beslissen op de grondslag van de tenlastelegging;
c. het niet geven van de beslissing, bedoeld in artikel 358, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, dan wel het niet geven van de redenen voor deze beslissing; of
d. het niet in het openbaar gewezen zijn van het vonnis.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch formales Versagen
    French d'un manquement formel
    Spanish vicio de forma
    Italian carenza formale
    Polish uchybienie formalne

procesrecht (bestuursprocesrecht) - het verwaarlozen of niet in acht nemen van vormvoorschriften in een proces of door een bestuursorgaan.


tegenstelling vormfouten


Deel deze pagina met:      
Dutch ziekteverzuim English absenteeism due to illness

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - afwezigheid op de werkvloer wegens ziekte. Bijv. in de zorgsector is sprake van een bovengemiddeld ~ (2003).


tegenstelling Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA)

nadere verklaring zorgsector


Deel deze pagina met: