schadevergoeding (8 gevonden)

Dutch aanvullende schadevergoeding English additional damages / additional compensation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - de rechter kan als straf een vrijheidsstraf met een ~ opleggen.


onderdeel schadevergoeding

nadere verklaring vrijheidsstraf

nadere verklaring strafrechter

Artikel 9 WvSr:

1. De straffen zijn:
a. hoofdstraffen:
1°. gevangenisstraf;
2°. hechtenis;
3°. taakstraf;
4°. geldboete;
b. bijkomende straffen:
1°. ontzetting van bepaalde rechten;
2°. verbeurdverklaring;
3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten aanzien van overtredingen die worden bedreigd met een vrijheidsstraf kan de rechter in de plaats daarvan een taakstraf opleggen. Een taakstraf bestaat uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, of een leerstraf, zijnde het volgen van een leerproject, of een combinatie van beide.
3. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of tot taakstraf kan de rechter tevens een geldboete opleggen.
4. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen deel ten hoogste zes maanden bedraagt, kan de rechter tevens een taakstraf opleggen.
5. Een bijkomende straf kan, in de gevallen waarin de wet haar oplegging toelaat, zowel afzonderlijk als te zamen met hoofdstraffen en met andere bijkomende straffen worden opgelegd.

Deel deze pagina met:      
Dutch aanvullende schadevergoedingen English additional damages / additional compensation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - vergoeding voor schade die is geleden door niet of te laat presteren; schade die de crediteur heeft als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad.


onderdeel gevolgschade

onderdeel vertragingsschade

nadere verklaring schade 

Artikel 74 Boek 6 BW:

1Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
2Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

Deel deze pagina met:      
Dutch bestuursschadevergoeding / nadeelscompensatie English administrative indemnity / administrative compensation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - bijzondere vorm van schadevergoeding: ~ voor door rechtmatig handelen door de overheid veroorzaakte schade. Bijv. ~ voor iemand die schade lijdt door een rechtmatig vastgestelde wijziging van een bestemmingsplan.


49 Wro.
Deel deze pagina met:      
Dutch matiging van schadevergoeding / matigen van schadevergoeding / gematigde schadevergoeding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - bevoegdheid van de rechter tot ~. Indien toekenning van volledige schadevergoeding in gegeven omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter bepalen dat de wettelijke verplichting tot vergoeding van schade verminderd wordt.


nadere verklaring schadevergoeding

onderdeel redelijkheid en billijkheid

nadere verklaring schadevergoeding

Artikel 109 Boek 6 BW:

1Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen.
2De matiging mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt of verplicht was te dekken.
3Ieder beding in strijd met lid 1 is nietig.


Artikel 94 Boek 6 BW:

1Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen boete matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet.
2Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, naast een bedongen boete die bestemd is in de plaats te treden van de schadevergoeding op grond van de wet, aanvullende schadevergoeding toekennen.
3Van lid 1 afwijkende bedingen zijn nietig.
Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding

Deel deze pagina met:      
Dutch reële schadevergoeding English real damage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (letselschaderecht) - volledige schadevergoeding.


tegenstelling matiging van schadevergoeding / matigen van schadevergoeding / gematigde schadevergoeding


Deel deze pagina met:      
Dutch schadevergoeding English damages / compensation for damages

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - vergoeding van schade;wettelijke ~: schade die op grond van een wettelijke verplichting tot ~ moet worden vergoed, vaak in geld, soms in natura.


nadere verklaring indemniteitsbeginsel

nadere verklaring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

nadere verklaring restitutio in integrum

hierarchische verhouding hoger schadeloosstelling / schadeloos stellen / schadeloos gesteld

Artikel 95 Boek 6 BW:

De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.


Artikel 103 Boek 6 BW:

Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochthans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termijn aan een zodanige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen.

Deel deze pagina met:      
Dutch schadevergoedingsmaatregel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bij een rechterlijke uitspraak waarbij een persoon wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, kan hem de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een geldsom ten behoeve van het slachtoffer. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer.


36f WvSr.
Deel deze pagina met:      
Dutch vervangende schadevergoeding English alternative compensation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - schadevergoeding die in de plaats treedt van de oorspronkelijke prestatie van de schuldenaar; als de schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schriftelijk meedeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert.


nadere verklaring verzuim / verzuimen / verzuimd

tegenstelling indeplaatsstelling / indeplaatsstellen / indeplaats gesteld

Artikel 87 Boek 6 BW:

1Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, wordt de verbintenis omgezet in een tot vervangende schadevergoeding, wanneer de schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schriftelijk mededeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert.
2Geen omzetting vindt plaats, die door de tekortkoming, gezien haar ondergeschikte betekenis, niet wordt gerechtvaardigd.
§ 3. Verdere gevolgen van niet-nakoming

Deel deze pagina met: