opschortingsrecht (1 gevonden)

Dutch opschortingsrecht English right to suspend performance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - een contractpartij mag de uitvoering van zijn verplichting uitstellen zolang de andere partij niet eerst presteert. Bijv. de betalingsverplichting opschorten totdat de gekochte tafel is geleverd.


nadere verklaring exceptio non adimpleti contractus (enac)

Artikel 52 Boek 6 BW:

1Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.
2Een zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de verbintenissen over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.


Artikel 37 Boek 6 BW:

De schuldenaar is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, indien hij op redelijke gronden twijfelt aan wie de betaling moet geschieden.

Deel deze pagina met: