ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld (1 gevonden)

Dutch ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld English default notice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - schriftelijke mededeling waarin de wederpartij wordt geattendeerd op het feit dat hij met de vervulling van zijn verplichting in gebreke is en wordt gesommeerd om die binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. Komt de wederpartij dan nog niet na, dan is hij in verzuim. Bijv. "op grond van het onrechtmatige karakter van de column verzoek - en voor zover nodig sommeer - ik u om de column per omgaande te verwijderen van uw website".


nadere verklaring verzuimdatum

tegenstelling van rechtswege

onderdeel sommatie / sommeren / gesommeerd

hierarchische verhouding hoger verzuim / verzuimen / verzuimd

Artikel 82 Boek 6 BW:

1Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.


Artikel 83 Boek 6 BW:

Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:
a.wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.
b.wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;
c.wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Deel deze pagina met: