toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) (1 gevonden)

Dutch toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) English breach of contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wanprestatie, ontstaat als de schuldenaar in verzuim is; een persoon komt zijn contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk niet na.


hierarchische verhouding hoger schadevergoeding

tegenstelling onrechtmatige daad (OD)

tegenstelling prestatie / presteren / gepresteerd

hierarchische verhouding hoger verzuim / verzuimen / verzuimd

Artikel 74 Boek 6 BW:

1Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
2Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.


Artikel 75 Boek 6 BW:

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Deel deze pagina met: