veroordeling (6 gevonden)

Dutch kostenveroordeling getuige

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - een niet verschenen getuige of een getuige die weigert de eed of de belofte af te leggen kan worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs aangewende kosten, onverlet de aansprakelijkheid tot volledige schadevergoeding.


tegenstelling proceskostenveroordeling

Artikel 178 Rv:

De opgeroepen getuige die niet ter zitting verschijnt of, verschenen zijnde, weigert de eed of zijn verklaring af te leggen, kan worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs aangewende kosten, onverminderd zijn aansprakelijkheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden zijn.

Deel deze pagina met:      
Dutch proceskostenveroordeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij als compensatie voor de kosten die gemaakt zijn voor een procureur en griffierechten. Bij een ~ wordt het salaris van de procureur begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren kosten afhankelijk is van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden en van het belang van de zaak. Hoewel deze tarieven niet bindend zijn worden zij in beginsel door de gerechten gevolgd.


tegenstelling compensatie van de kosten / compensatie van proceskosten

onderdeel proceskosten

tegenstelling liquidatietarief / liquidatiekosten / (voorheen) tarief voor te liquideren kosten

Artikel 249 Rv:

1Zolang de verweerder geen verweerschrift heeft ingediend, kan de eiser afstand doen van de instantie.
2De eiser is verplicht de proceskosten van de verweerder te betalen.
3Artikel 248 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 237 Rv:

1De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of veroorzaakte.
2Bij een tussenvonnis kan de beslissing over de kosten tot het eindvonnis worden aangehouden.
3Het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld, wordt, voor zover die kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt en niet aan haar zijde zijn gevallen, bij het vonnis vastgesteld.
4De na de uitspraak ontstane kosten worden op verzoek van de partij in het voordeel van wie een kostenveroordeling is uitgesproken, begroot door de rechter die het vonnis heeft gewezen. Deze geeft daarvoor een bevelschrift af. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.
5De rechter kan bepalen dat het griffierecht tot betaling waarvan de partij, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt veroordeeld, niet hoger is dan het griffierecht dat van deze partij is geheven of, in het geval dat deze partij verweerder is in een zaak bij de kantonrechter en van haar geen griffierecht is geheven, het griffierecht dat deze partij verschuldigd zou zijn geweest als zij eiser was geweest. De rechter kan hiertoe besluiten indien hij van oordeel is dat veroordeling tot betaling van het hogere griffierecht, gelet op de proceshouding van de in het gelijk gestelde partij, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.

Deel deze pagina met:      
Dutch veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld English conviction / condemnation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - een oordeel uitspreken over een persoon; hetgeen waartoe de verliezende partij in een gerechtelijke procedure wordt verplicht (~). Meestal moet hij iets doen (bijv. betalen) of nalaten (bijv. niet meer beledigen).


hierarchische verhouding hoger vrijspraak

hierarchische verhouding hoger straffen

nadere verklaring condemnatoir vonnis


Deel deze pagina met:      
Dutch veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld English conviction / condemnation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - oordeel uitspreken over iemand. Wanneer de rechter het tenlastegelegde bewezen en strafbaar acht en ook de verdachte strafbaar acht, dan spreekt hij een ~ uit. Een ~ moet gemotiveerd zijn.


hierarchische verhouding hoger vrijspraak

hierarchische verhouding hoger straffen

nadere verklaring condemnatoir vonnis

Artikel 351 WvSr:

Hij die spoorweg- of elektriciteitswerken, geautomatiseerde werken voor opslag of verwerking van gegevens of werken voor telecommunicatie, werken dienend tot waterkering, waterlozing, gas- of waterleiding of riolering, voor zover deze werken ten algemenen nutte gebezigd worden, dan wel goederen of werken ten behoeve van de landsverdediging, opzettelijk en wederrechtelijk vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt, onklaar maakt of weg maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch veroordeling met uitstel English with delay

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - de rechter veroordeelt de verdachte, maar beveelt dat de uitvoering van de veroordeling wordt uitgesteld. De veroordeling wordt wel op het strafblad geplaatst. Uitstel is niet mogelijk voor een gevangenisstraf van langer dan vijf jaar. Ook kan uitstel niet worden toegekend aan personen die in het verleden werden veroordeeld tot een criminele straf of tot een gevangenisstraf van meer dan 12 maanden.


nadere verklaring veroordeling

nadere verklaring strafblad


Deel deze pagina met:      
Dutch voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf / vrijheid onder voorwaarden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - veroordeling waarbij de rechter bepaalt dat de opgelegde straf gedurende een proefperiode van meestal 2 jaar, geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden gelegd als de verdachte zich houdt aan de hem gestelde voorwaarden. Een algemene voorwaarde daarbij is altijd dat de verdachte zich onthoudt van het plegen van strafbare feiten. Ook kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd zoals behandeling of toezicht door hulpverlening.


nadere verklaring proeftijd

Artikel 14a WvSr:

1. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, tot taakstraf of tot geldboete, kan de rechter bepalen dat de straf of een gedeelte daarvan niet zal worden tenuitvoergelegd.
2. Ingeval van veroordeling tot gevangenisstraf van meer dan een jaar en ten hoogste drie jaren kan de rechter bepalen dat een gedeelte van de straf, tot ten hoogste een derde, niet zal worden tenuitvoergelegd.
3. De rechter kan voorts bepalen dat opgelegde bijkomende straffen geheel of gedeeltelijk niet zullen worden tenuitvoergelegd.


14b WvSr.
Deel deze pagina met: