NL
NLveroordeling


Verklaring:
kostenveroordeling getuige: burgerlijk procesrecht - een niet verschenen getuige of een getuige die weigert de eed of de belofte af te leggen kan worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs aangewende kosten, onverlet de aansprakelijkheid tot volledige schadevergoeding. tegenstelling proceskostenveroordeling
wet- en regelgeving Art. 178 Rv

proceskostenveroordeling: burgerlijk procesrecht - bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij als compensatie voor de kosten die gemaakt zijn voor een procureur en griffierechten. Bij een ~ wordt het salaris van de procureur begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren kosten afhankelijk is van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden en van het belang van de zaak. Hoewel deze tarieven niet bindend zijn worden zij in beginsel door de gerechten gevolgd. tegenstelling compensatie van de kosten / compensatie van proceskosten onderdeel proceskosten tegenstelling liquidatietarief / liquidatiekosten / (voorheen) tarief voor te liquideren kosten
wet- en regelgeving Art. 249 Rv, Art. 237 Rv

veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld: Eng.: condemned: burgerlijk recht - een oordeel uitspreken over een persoon; hetgeen waartoe de verliezende partij in een gerechtelijke procedure wordt verplicht (~). Meestal moet hij iets doen (bijv. betalen) of nalaten (bijv. niet meer beledigen). hierarchische verhouding vrijspraak hierarchische verhouding straffen nadere verklaring condemnatoir vonnis

veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld: Eng.: condemned: strafrecht - oordeel uitspreken over iemand. Wanneer de rechter het tenlastegelegde bewezen en strafbaar acht en ook de verdachte strafbaar acht, dan spreekt hij een ~ uit. Een ~ moet gemotiveerd zijn. hierarchische verhouding vrijspraak hierarchische verhouding straffen nadere verklaring condemnatoir vonnis
wet- en regelgeving Art. 351 WvSr

veroordeling met uitstel: Eng.: with delay: strafprocesrecht - de rechter veroordeelt de verdachte, maar beveelt dat de uitvoering van de veroordeling wordt uitgesteld. De veroordeling wordt wel op het strafblad geplaatst. Uitstel is niet mogelijk voor een gevangenisstraf van langer dan vijf jaar. Ook kan uitstel niet worden toegekend aan personen die in het verleden werden veroordeeld tot een criminele straf of tot een gevangenisstraf van meer dan 12 maanden. nadere verklaring veroordeling nadere verklaring strafblad

voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf / vrijheid onder voorwaarden: strafrecht - veroordeling waarbij de rechter bepaalt dat de opgelegde straf gedurende een proefperiode van meestal 2 jaar, geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden gelegd als de verdachte zich houdt aan de hem gestelde voorwaarden. Een algemene voorwaarde daarbij is altijd dat de verdachte zich onthoudt van het plegen van strafbare feiten. Ook kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd zoals behandeling of toezicht door hulpverlening. nadere verklaring proeftijd
wet- en regelgeving Art. 14a WvSr, Art. 14b WvSr

Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"